Štátny rozpočet v máji so schodkom 1,524 mld. eur

Aktualizované dňa: 03.06.2019 13:16

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 172,5 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 3,3 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 971,8 mil. eur (+16,3 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu mája 2019 schodok vo výške 1,524 mld. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 799,3 mil. eur.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 131,1 mil. eur (+2,9 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 171,3 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 29,3 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 18,3 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 17,2 mil. eur. Negatívny vývoj bol pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 80,5 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 25,9 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 17,1 mil. eur (+4,2 %). V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 24,4 mil. eur (+8,1 %). Ide najmä o medziročný nárast v rámci iných nedaňových príjmov o 13,8 mil. eur, príjmov z prenájmu o 2,8 mil. eur a kapitálových príjmov o 0,6 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 7,5 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 48,4 mil. eur (+10,9 %) s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 13,8 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2018
Skutočnosť
k
31.05.2018
Schválený
rozpočet
2019
Skutočnosť
k
31.05.2019
% plnenia ŠR
v roku 2018
% plnenia ŠR v roku 2019 Index
2019 / 2018
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 381 013 5 253 415 15 497 654 5 425 916 34,2% 35,0% 103,3%
Daňové príjmy 11 966 204 4 531 273 12 464 557 4 662 338 37,9% 37,4% 102,9%
EÚ príjmy 2 169 725 412 620 1 665 041 429 759 19,0% 25,8% 104,2%
Dividendy 438 905 8 406 438 211 8 275 1,9% 1,9% 98,4%
      z toho:  štátny rozpočet 438 895 8 406 438 201 8 275 1,9% 1,9% 98,4%
                   MH Manažment, a. s. 10 0 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 806 179 301 116 929 845 325 544 37,4% 35,0% 108,1%
Výdavky štátneho rozpočtu 16 563 255 5 978 616 17 538 901 6 950 385 36,1% 39,6% 116,3%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 134 592 700 704 1 178 597 693 244 61,8% 58,8% 98,9%
EÚ výdavky 2 081 909 445 601 1 665 041 494 060 21,4% 29,7% 110,9%
Spolufinancovanie 316 601 63 071 234 149 76 844 19,9% 32,8% 121,8%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 731 424 280 595 839 668 385 857 38,4% 46,0% 137,5%
Transfer Sociálnej poisťovni  106 413 85 131 0 0 80,0% –– ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 12 192 316 4 403 514 13 621 446 5 300 380 36,1% 38,9% 120,4%
Schodok štátneho rozpočtu -1 182 242 -725 201 -2 041 247 -1 524 469 61,3% 74,7% 210,2%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR