Štátny dlh a jeho financovanie

Aktualizované dňa: 22.08.2005 06:00

Súčasťou reformných krokov, cieľom ktorých je vytvoriť moderný režim riadenia dlhu a likvidity vychádzajúci z najlepšej medzinárodnej praxe krajín EÚ, bol vznik Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDaL) . 

Cieľom a zmyslom fungovania ARDaLu je „zabezpečenie likvidity a prístupu na trh pre financovanie potrieb štátu transparentným, obozretným a nákladovo úsporným spôsobom. Zároveň, dosiahnuť stav, aby náklady dlhovej služby boli v čase minimálne, za predpokladu udržania rizík obsiahnutých v dlhovom portfóliu na akceptovateľnej úrovni“.

Riadenie verejných financií prostredníctvom ARDALu je riešením, ktoré je v zahraničí ojedinelé. Hlavným prínosom je bezproblémové zabezpečenie refinancovania štátu a dlhodobá udržateľnosť verejných financií.

Prezentacia_ARDAL_MFSR.ppt