Minister financií Ivan Mikloš potvrdil pokutu pre Slovnaft

Aktualizované dňa: 27.09.2005 06:00

Podľa § 59 ods. 2 a § 61 ods. 2 a 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zamietol rozklad spoločnosti Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23 (IČO: 31 322 832) zo dňa 21.7.2005  proti rozhodnutiu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/4689/2005-961 zo dňa 6.7.2005, ktorým sa uložila spoločnosti Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23  (IČO: 31 322 832) pokuta podľa § 18 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení platnom v kontrolovanom období, t. j. v rokoch 2002 a 2003 a od 1.1. do 30.9.2004,  za porušenie cenovej disciplíny podľa  § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení platnom k 31.12.2003 a § 17 ods. 1 písm. d) a § 17 ods. 4 písm. b) zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení platnom od 1.1.2004 spolu vo výške 1341573135 Sk (slovom: jednamiliardatristoštyridsaťjedenmiliónovpäťstosedemdesiattritisícstotridsaťpäť korún slovenských) a  rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/4689/2005-961 zo dňa 6.7.2005 potvrdil.

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je konečné a je preskúmateľné súdom.

Rozhodnutie bolo v pondelok 26. septembra 2005 zaslané spoločnosti Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava.

Peter Papanek
poradca a hovorca ministra financií

(celé znenie na stiahnutie)
rozhodnutie_Slovnaft(22092005).rtf