Medziročne rastú príjmy aj výdavky

Aktualizované dňa: 01.10.2019 14:21

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 327,4 mil. eur. Výdavky sa medziročne zvýšili o 1,558 mld. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu septembra 2019 schodok vo výške 1,84 mld. eur.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 242,4 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 185,4 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 34,4 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 30,4 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 28,6 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 5,1 mil. eur. Negatívny vývoj bol pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 26,3 mil. eur a pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 14,8 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 45,8 mil. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 100,6 mil. eur. Ide najmä o medziročný nárast príjmov z prenájmu o 64,9 mil. eur. Kapitálové príjmy medziročne klesli o 2,5 mil. eur a úrokové príjmy o 0,2 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu sa medziročne zvýšili o 2,8 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 155,4 mil. eur, s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 28,6 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 108,1 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2018
Skutočnosť
k
30.09.2018
Schválený
rozpočet
2019
Skutočnosť
k
30.09.2019
% plnenia ŠR
v roku 2018
% plnenia ŠR v roku 2019 Index
2019 / 2018

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 381 013 10 128 069 15 497 654 10 455 484 65,8% 67,5% 103,2%
Daňové príjmy 11 966 204 8 552 363 12 464 557 8 794 797 71,5% 70,6% 102,8%
EÚ príjmy 2 169 725 907 390 1 665 041 953 162 41,8% 57,2% 105,0%
Dividendy 438 905 143 996 438 211 82 599 32,8% 18,8% 57,4%
      z toho:  štátny rozpočet 438 895 143 996 438 201 82 599 32,8% 18,8% 57,4%
                   MH Manažment, a. s. 10 0 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 806 179 524 320 929 845 624 926 65,0% 67,2% 119,2%
Výdavky štátneho rozpočtu 16 563 255 10 737 611 17 538 901 12 296 333 64,8% 70,1% 114,5%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 134 592 752 132 1 178 597 754 975 66,3% 64,1% 100,4%
EÚ výdavky 2 081 909 933 031 1 665 041 1 088 379 44,8% 65,4% 116,6%
Spolufinancovanie 316 601 154 687 234 149 183 336 48,9% 78,3% 118,5%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 731 424 521 260 839 668 629 380 71,3% 75,0% 120,7%
Transfer Sociálnej poisťovni  106 413 106 413 0 0 100,0% –– ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 12 192 316 8 270 088 13 621 446 9 640 263 67,8% 70,8% 116,6%
Schodok štátneho rozpočtu -1 182 242 -609 542 -2 041 247 -1 840 849 51,6% 90,2% 302,0%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR