Analytici volajú po modernizácii železníc

Aktualizované dňa: 28.06.2019 14:17

Železnice SR (ŽSR) potrebujú zlepšiť svoje fungovanie, aby sa v  blízkej budúcnosti nedostali do červených čísel, poskytovali kvalitnejšie služby a nezvyšovali odloženú údržbu. Najdôležitejšia je prioritizácia investičných projektov založená na efektívnosti investícií, dôraz na údržbu a realizácia optimalizačných opatrení. Opatrenia na zefektívnenie až do 150 mil. eur navrhuje  projekt hodnotenia ŽSR realizovaný Útvarom hodnoty za peniaze a Implementačnou jednotkou.

Ak chcú byť Železnice SR moderným, dobre fungujúcim podnikom, mali by podľa analytikov urobiť niekoľko zásadných rozhodnutí a zmien. Problémom je pokračujúci rast prevádzkových nákladov, ktorý však nesprevádza rast výnosov, čo znamená, že podnik sa časom dostane do straty.

V prvom rade by mali preto železnice pripraviť  novú investičnú stratégiu, optimalizovať prevádzku tratí, zefektívniť údržbu a prehodnotiť nastavenie administratívnych procesov.  „V praxi to znamená, že by mali zmeniť zastarané (neautomatizované) riadenie dopravy, interné nastavenia s dopadom na podnikovú zamestnanosť a  odporúčame prehodnotiť aj rozsah spravovaných tratí. Všetko s cieľom zlepšiť služby poskytované železnicami“, uviedol na margo navrhovaných zmien vedúci projektu za ÚHP Juraj Mach.

Všetky tieto kroky môžu podniku každoročne ušetriť spolu až 79 miliónov eur. Časť týchto úspor predstavuje efektívnejšie využitie zdrojov na údržbu. Predaj nepotrebného majetku môže pre ŽSR znamenať jednorazovo ďalších 72 miliónov eur. Spolu teda ide o priestor na zefektívnenie v objeme 151 mil. eur.

Paradoxom je, že aj napriek tomu, že ŽSR sú s takmer 14 tisíc zamestnancami najväčší verejný zamestnávateľ na Slovensku dlhodobo sa boria s nedostatkom pracovníkov. Podľa analytikov by  práve automatizácia riadenia dopravy uvoľnila výraznejšie ľudské kapacity, a týchto zamestnancov by potom bolo možné využiť v iných oblastiach, najmä v údržbe. Z hľadiska starnutia populácie sa bude tlak na automatizáciu ďalej stupňovať, čo uvoľní ďalšie prebytočné kapacity. To zároveň umožní ŽSR výraznejšie šetriť. Ďalší potenciál úspor je v zmene nastavenia podnikových procesov.

K zníženiu straty môže prispieť aj systemizované financovanie prevádzky a obnova a rozvoj infraštruktúry. Investovanie do vhodne nastavených priorít môže v ŽSR naštartovať proces zmeny k lepšiemu. „Investičná stratégia by sa mala popri pokračujúcej modernizácii hlavných dopravných koridorov zamerať na najvýnosnejšie projekty. Takými sú projekty do zautomatizovania riadenia dopravy za cca. 300 miliónov eur.. Vďaka takejto investícii by sa náklady podniku znížili ročne o 26 miliónov eur,“  hovorí Mach.

Udržateľné hospodárenie podniku si vyžiada aj úpravu zmluvy so štátom s cieľom dosiahnuť moderné riadenie podniku s ohľadom na „objednané výkony“ a na základe výsledkov pre samotný podnik aj jeho manažment.

V tomto roku sú náklady ŽSR kalkulované na 532 miliónov eur, pričom štát zaplatí viac ako polovicu z tejto sumy. Okrem toho dostáva podnik ročne v priemere 55 miliónov eur na investičné výdavky. Optimalizáciou a prijatím navrhovaných opatrení by tak v konečnom dôsledku ušetril aj štát. Na realizáciu všetkých zmien je však potrebný dialóg a podpora vlastníka infraštruktúry, ktorým je ministerstvo dopravy a regulačného orgánu (Dopravný úrad). 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR