Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 1-2012-U k formulárom používaným v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 - 2014

Certifikačný orgán má v zmysle uznesenia vlády SR č. 562/2011 zo dňa 24.08.2011 k materiálu Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014, časť 3.1.3, písm. f) v kompetencii vydávanie usmernení k finančnému riadeniu FM EHP a NFM v spolupráci s NKB určených pre subjekty zapojené do finančného riadenia.

Cieľom tohto usmernenia je stanoviť povinné formuláre odhadu čerpania prostriedkov v rámci finančných mechanizmov, výkazu výdavkov správcu programu, správy o čerpaní a overení, odhadu očakávaných platieb správcu programu, oznámenia výšky úrokov naakumulovaných na účtoch správcu programu, žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov a správy o zosúlaďovaní medzi certifikačným orgánom a správcom programu.

Usmernenie svojím obsahom vychádza z národnej legislatívy, z podmienok stanovených v dokumente Systém financovania a finančného riadenia FM EHP a NFM v rámci programového obdobia 2009 - 2014 a z legislatívy a predpisov platných v rámci FM EHP a NFM.

Toto usmernenie je určené pre certifikačný orgán, národný kontaktný bod, správcov programov a prijímateľov. SP, ktorí sú zodpovední za implementáciu konkrétneho programu v rámci FM EHP/NFM, sú povinní žiadať o prostriedky finančného príspevku formou uvedenou v prílohe č. 2 tohto usmernenia spolu s príslušnou priebežnou finančnou správou (IFR). NKB ako správca fondu technickej asistencie a fondu pre bilaterálne vzťahy na národnej úrovni využíva formulár, ktorý tvorí prílohu č. 14 tohto usmernenia.

Predmetom aktualizácie č. 1.5 je:

  • aktualizácia textu formálneho charakteru;
  • spresnenie postupov súvisiacich s ukončovaním programového obdobia 2009 – 2014 v nadväznosti na skúsenosti implementačnej praxe a v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia Úradu pre finančný mechanizmus o ukončovaní programov pre programové obdobie 2009 – 2014 z februára 2017.

Aktualizácia (verzia 1.5) nadobúda účinnosť:  15. 08. 2017