Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Informácia o činnosti Národného fondu za rok 2005

Informácia o činnosti Národného fondu za rok 2005

Odbor Národného fondu v roku 2005 vypracoval alebo sa podieľal na príprave nasledovných materiálov:

-  Dodatok č. 2 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, schválený ministrom financií SR dňa 1. 6. 2005 za účelom zosúladenia so Všeobecnou koordinačnou smernicou pre zahraničnú pomoc poskytovanú Európskou úniou a jej členskými štátmi a Smernicou k príprave a realizácii programu PHARE a Prechodného fondu (Transition Facility)

-  Aktualizácia Dodatku č.2 k  Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, schválený ministrom financií SR dňa 17. 10. 2005 – z dôvodu zavedenia nápravných opatrení, ktoré vyplynuli z následného auditu na EDIS

-  Aktualizácia Pokynov pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu ISPA, schválená uznesením vlády SR č. 545 zo dňa 15.7.2005

-  Riadenie implementácie, finančné riadenie, kontrola a audit finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, schválený uznesením vlády SR č. 725 zo dňa 21. 9. 2005

-  Návrh alokácií finančných prostriedkov na jednotlivé priority Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a Návrh na úpravu materiálu Riadenie implementácie, finančné riadenie, kontrola a audit finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, schválený uznesením vlády SR č. 948 zo dňa 30. 11. 2005

-  Návrh na zabezpečenie využitia Švajčiarskeho finančného mechanizmu v SR, schválený uznesením vlády SR č. 947 zo dňa 30. 11. 2005

-  Princípy používania Fondu solidarity Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky, schválené uznesením vlády SR č. 611 zo dňa 17.8.2005 

Obsah materiálu
Informácia o činnosti NF za rok 2005

Informácia o činnosti NF za rok 2005 - príloha c.1