Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Informácia o činnosti Národného fondu za rok 2005

Informácia o činnosti Národného fondu za rok 2005

Odbor Národného fondu v roku 2005 vypracoval alebo sa podieľal na príprave nasledovných materiálov:

-  Dodatok č. 2 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, schválený ministrom financií SR dňa 1. 6. 2005 za účelom zosúladenia so Všeobecnou koordinačnou smernicou pre zahraničnú pomoc poskytovanú Európskou úniou a jej členskými štátmi a Smernicou k príprave a realizácii programu PHARE a Prechodného fondu (Transition Facility)

-  Aktualizácia Dodatku č.2 k  Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, schválený ministrom financií SR dňa 17. 10. 2005 – z dôvodu zavedenia nápravných opatrení, ktoré vyplynuli z následného auditu na EDIS

-  Aktualizácia Pokynov pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu ISPA, schválená uznesením vlády SR č. 545 zo dňa 15.7.2005

-  Riadenie implementácie, finančné riadenie, kontrola a audit finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, schválený uznesením vlády SR č. 725 zo dňa 21. 9. 2005

-  Návrh alokácií finančných prostriedkov na jednotlivé priority Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a Návrh na úpravu materiálu Riadenie implementácie, finančné riadenie, kontrola a audit finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, schválený uznesením vlády SR č. 948 zo dňa 30. 11. 2005

-  Návrh na zabezpečenie využitia Švajčiarskeho finančného mechanizmu v SR, schválený uznesením vlády SR č. 947 zo dňa 30. 11. 2005

-  Princípy používania Fondu solidarity Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky, schválené uznesením vlády SR č. 611 zo dňa 17.8.2005 

Obsah materiálu
Informácia o činnosti NF za rok 2005

Informácia o činnosti NF za rok 2005 - príloha c.1

 

 

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Predvstupové fondy EÚ
  3. Materiály Odboru platieb
  4. Informácia o činnosti Národného fondu za rok 2005

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.