Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Výnos MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 (oznámenie č. 670/2004 Z. z., FS č. 14/2004) v znení výnosu z 28. marca 2006 č. MF/009246/2006-421 (oznámenie č. 178/2006 Z. z., FS č. 20/2006), výnosu z 30. septembra 2009 č.MF/24851/2009-421 (oznámenie č. 428/2009 Z. z., FS č. 12/2009), opatrenia z 11. augusta 2016 č.MF/017290/2016-421 (oznámenie č. 243/2016 Z. z., FS č. 24/2016) a opatrenia z 22. novembra 2017 č.MF/017340/2017-421 (oznámenie č. 307/2017 Z. z., FS č. 13/2017)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 36 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

§ 1

Výdavky, ktoré môže štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia (ďalej len „organizácia“) uhrádzať zo svojho rozpočtu, sú aj výdavky na 

 1. vzdelávanie zamestnancov, a to na 
  1.    školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá, kongresy,
  2. periodickú tlač a neperiodickú tlač a na iné prostriedky slúžiace na vzdelávanie zamestnancov pre potreby organizácie,
 2. poistenie, a to na 
  1. zmluvné poistenie majetku štátu v správe organizácie,
  2. zmluvné poistenie prenajatého majetku slúžiaceho na plnenie úloh organizácie,
  3. poistenie liečebných nákladov v zahraničí pre zamestnancov organizácie vyslaných organizáciou na zahraničnú pracovnú cestu,
 3. obstaranie  vzdelávacieho zariadenia,
 4. bežné výdavky a na kapitálové výdavky na dovybavenie a  technické zhodnotenie existujúcich vzdelávacích zariadení, ubytovacích zariadení a rekreačných zariadení,
 5. obstaranie a technické zhodnotenie stravovacích zariadení; tieto výdavky sa nezapočítavajú v štátnej rozpočtovej organizácii do výdavkov na stravovanie podľa osobitného predpisu pre vlastných zamestnancov,
 6. hromadnú prepravu zamestnancov na pohreb zosnulého zamestnanca a na zakúpenie vencov a kytíc na pietne akty a smútočné tryzny,
 7. reprezentačné účely,
 8. propagačné účely.

§ 2

(1) Výdavky na reprezentačné účely môžu byť použité, ak si to vyžadujú politické, hospodárske, spoločenské   

     alebo pracovné dôvody, a to na 

 1. pohostenie pri oficiálnych návštevách a na ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí,
 2. občerstvenie účastníkov porád, konferencií a iných pracovných stretnutí.

(2) Na účely tohto výnosu sa za oficiálnu návštevu považuje tuzemská delegácia alebo zahraničná delegácia, ktorá prerokúva politické otázky alebo hospodárske otázky; za občerstvenie sa považuje káva, čaj a iné nealkoholické nápoje, prípadne aj alkoholické nápoje a jedlo podľa povahy a dĺžky trvania akcie. Výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí sú výdavky na ich uvítanie, ubytovanie, stravovanie, dopravu, tlmočenie, vstupné na kultúrny program a kultúrne podujatie. Vedúci ústredného orgánu štátnej správy môže poskytnúť zahraničnej delegácii, a to aj pri prijatí v zahraničí a výnimočne v odôvodnených prípadoch aj tuzemskej delegácii v spoločensky potrebnej miere primeraný vecný dar; za primeraný vecný dar sa pri zahraničnej delegácii považuje dar v hodnote do 200 eur na jednu osobu, pri tuzemskej delegácii dar v hodnote do 50 eur na jednu osobu. Vedúci rozpočtovej organizácie, ktorá je orgánom štátnej správy s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, môže v odôvodnených prípadoch poskytnúť zahraničnej delegácii, a to aj pri prijatí v zahraničí, vecný  dar  v hodnote do 200 eur  na jednu osobu.

(3) Výdavky na reprezentačné účely sú aj výdavky štátnej rozpočtovej organizácie

 1. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky na 
  1. úhradu vecného daru zahraničnej delegácii, a to aj pri prijatí v zahraničí, v hodnote do 300 eur na jednu osobu a v odôvodnených prípadoch aj tuzemskej delegácii v hodnote do 200 eur na jednu osobu poskytnutého prezidentom Slovenskej republiky, pričom hodnota vecného daru poskytnutého prezidentom Slovenskej republiky hlave cudzieho štátu môže byť najviac 500 eur,
  2. úhradu celoročného predplatného za lóžu v Slovenskom národnom divadle,
 2. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky na 
  1.  úhradu vecného daru zahraničnej delegácii, a to aj pri prijatí v zahraničí, v hodnote do 300 eur na jednu osobu a v odôvodnených prípadoch aj tuzemskej delegácii v hodnote do 200 eur  na jednu osobu poskytnutého predsedom Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky,
  2. úhradu vecného daru zahraničnej delegácii, a to aj pri prijatí v zahraničí, v hodnote do 50 eur na jednu osobu poskytnutého predsedom výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
  3. úhradu celoročného predplatného za lóžu v Slovenskom národnom divadle,
 3. Úrad vlády Slovenskej republiky na 
  1. úhradu vecného daru zahraničnej delegácii, a to aj pri prijatí v zahraničí, v hodnote do 300 eur na jednu osobu a v odôvodnených prípadoch aj tuzemskej delegácii v hodnote do 200 eur na jednu osobu poskytnutého predsedom vlády Slovenskej republiky alebo podpredsedom vlády Slovenskej republiky,
  2. úhradu celoročného predplatného za lóžu v Slovenskom národnom divadle,
 4. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky na 
  1. úhradu vecného daru zahraničnej delegácii, a to aj pri prijatí v zahraničí, v hodnote do 300 eur na jednu osobu a v odôvodnených prípadoch aj tuzemskej delegácii v hodnote do 200 eur na jednu osobu poskytnutého ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky,
  2. úhradu vecného daru v prípadoch, ktoré si vyžaduje diplomatický protokol, v hodnote do 200 eur občanovi cudzieho štátu poskytnutého vedúcim diplomatickej misie Slovenskej republiky v zahraničí na úrovni veľvyslanca, vyslanca alebo chargé d´ affaires ad interim.

(4) Ustanovenie odseku 2 tretej vety sa vzťahuje aj na poskytnutie vecného daru verejným ochrancom práv, predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky a vedúcim rozpočtovej organizácie, ktorá je súčasne správcom kapitoly štátneho rozpočtu  okrem vedúceho rozpočtovej organizácie, ktorá je kanceláriou plniacou úlohy spojené s organizačným, personálnym, finančným a iným zabezpečením činnosti štátneho orgánu. Výnimočne v odôvodnených prípadoch možno poskytnúť zahraničnej delegácii a občanovi cudzieho štátu vecný dar vo vyššej hodnote ako je ustanovené v odseku 2 a 3, najviac v hodnote do 3000 eur na jednu osobu.

(5) Výdavky na propagačné účely môžu byť použité na propagáciu a reklamu, ktorá bezprostredne súvisí s činnosťou organizácie, na novoročné pozdravy, inzerciu, internetovú stránku organizácie, vizitky, účasť na výstavách a expozíciách.

§ 3

Zrušuje sa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 22044/2002-48, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 743/2002 Z. z.) v znení výnosu č. 2021/2003-42 (oznámenie č. 108/2003 Z. z.).

Čl. II

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 sa mení takto:

V § 2a ods. 1 sa za slovami „právnickej osobe“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá nie je podnikateľom“.

Čl. III

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou Čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005. 

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. marca 2006 č. MF/009246/2006-421, ktorým  sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z  8. decembra  2004 č. 11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 nadobúda účinnosť 1. mája 2006.

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. septembra 2009 č. MF/24851/2009-421, ktorým  sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z  8. decembra  2004 č. 11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 v znení výnosu č. MF/009246/2006-421 nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. augusta 2016 č. MF/017290/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/11251/2004-42 z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť 1. septembra 2016.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2017 č. MF/017340/2017-421, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/11251/2004-42 z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

[1]>) Napríklad § 152 Zákonníka práce, § 75 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[2]>) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, zákon 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.