Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Školiace materiály subjektov územnej samosprávy zapojených do projektu

 

Pre každý jednotlivý subjekt územnej samosprávy, ktorý sa zúčastnil realizácie pilotného projektu, boli pripravené individuálne školiace materiály zohľadňujúce zistenia zo vstupných správ (napr. organizačná štruktúra, subjekty rozpočtového procesu, hlavné výdavkové oblasti ako základ pre tvorbu programových štruktúr a pod.). Školiace materiály sa však súčasne obsahovo opierajú o oficiálne dokumenty Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré definujú regulačný a metodický rámec pre programové rozpočtovanie na úrovni územnej samosprávy.

Školiace materiály sú určené:

 • zamestnancom rozpočtových/finančných útvarov subjektov samosprávy
 • zamestnancom odborných útvarov úradov subjektov samosprávy
 • zamestnancom organizácií, ktoré sú napojené na rozpočet subjektu samosprávy
 • voleným zástupcom v samospráve, ale aj
 • predstaviteľom mimovládnych a záujmových organizácií a obyvateľom, ktorí sa zaujímajú o to, akým spôsobom samospráva používa verejné zdroje.

Zoznam školiacich materiálov:

 • Metodika tvorby strategického plánu - cieľom školiaceho materiálu je vysvetliť: podstatu strategického plánovania, súvislosť medzi strategickým plánovaním a programovým rozpočtovaním, význam spolupráce zainteresovaných strán v rámci subjektu územnej samosprávy pri strategickom plánovaní.
 • Prezentácie popisujúce postupy a procesy pri tvorbe programovej štruktúry - cieľom školiaceho materiálu je vysvetliť tvorbu programovej štruktúry v podmienkach územnej samosprávy.
 • Vzorové príklady tvorby základných prvkov programového rozpočtovania - cieľom školiaceho materiálu je vysvetliť podstatu a základné vlastnosti základných prvkov programového rozpočtovania (strategického plánovania) – vízie, poslania, zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov a prezentovať všeobecné a konkrétne príklady základných prvkov programového rozpočtovania (strategického plánovania).
 • Vzorové príklady programových štruktúr - cieľom školiaceho materiálu je prezentovať vzory potenciálnych programových štruktúr subjektov územnej samosprávy (obce, mesta, samosprávneho kraja).

Prehľad školiacich materiálov podľa subjektov zapojených v projekte:

 • + Krajské mestá

  • Banská Bystrica
  • Nitra
  • Trenčín