Metodické usmernenia k IUZ/KUZ ROPO, obcí, VÚC a štátnych fondov

Metodické usmernenie k vykazovaniu transferov 2017 je platné bez zmeny aj k 31.12.2020.