Štátny záverečný účet SR

Štátny záverečný účet Slovenskej republiky za príslušný rozpočtový rok vypracováva Ministerstvo financií SR na základe § 29 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s ustanoveným obsahovým vymedzením materiál obsahuje:

  • údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a o stave dlhu verejnej správy k 31. decembru rozpočtového roka v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu vykázané Európskej komisii do 1. apríla bežného roka,
  • vyhodnotenie zamerania a opatrení rozpočtovej politiky,
  • údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia štátneho rozpočtu,
  • iné údaje o plnení rozpočtu verejnej správy.

Štátny záverečný účet je dokumentom, ktorý v sumárnej podobe informuje o dosiahnutom salde a dlhu verejnej správy v metodike, ktorú uplatňujú všetky krajiny EÚ.  Ďalej obsahuje hotovostné plnenie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu a ich porovnanie so schváleným rozpočtom na príslušný rok.   

Podľa európskej metodiky ESA 2010 hospodárila verejná správa Slovenskej republiky v roku 2018 so schodkom 0,7 % HDP a dlh verejnej správy dosiahol ku koncu roka 2018 podiel 48,9 % na HDP. Tieto údaje sú predbežné na základe jarnej notifikácie Eurostatom, ktorej výsledky boli prezentované 23. apríla tohto roku.