Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Január 2016

aktualizované dňa: 01. 02. 2016

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
04.01.16 05.01.16 07.01.16 08.01.16 11.01.16
Príjmy spolu 14 276 806 40 983 54 219 82 341 118 363 155 335
v tom:
1. daňové 10 993 837 40 512 52 685 79 711 114 490 150 358
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 4 805 14 321 32 712 64 799 88 937
daň z príjmov PO 2 825 628 14 914 16 088 16 811 18 074 19 038

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 8 547 8 989 9 137 9 948 10 243
DPH 5 647 430 11 400 12 015 19 516 19 433 29 464
spotrebné dane 2 160 333 225 439 509 959 1 108
2. nedaňové 1 107 625 379 1 441 2 537 3 710 4 784
3. granty a transfery 2 175 344 92 93 93 163 193
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 16 247 201 100 167 200 009 235 487 258 940 273 284
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 100 166 199 992 235 470 258 923 273 264
kapitálové výdavky 1 894 314 1 17 17 17 20
Schodok/Prebytok 1 970 395 -59 184 -145 790 -153 146 -140 577 -117 949
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
12.01.16 13.01.16 14.01.16 15.01.16 18.01.16
Príjmy spolu 14 276 806 194 030 219 966 256 905 233 885 274 164
v tom:
1. daňové 10 993 837 188 442 213 415 248 983 223 107 262 474
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 116 210 132 733 150 437 164 410 178 748
daň z príjmov PO 2 825 628 20 516 21 348 22 216 23 585 24 777

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 11 315 12 179 29 357 36 598 37 923
DPH 5 647 430 37 239 40 720 40 132 -8 753 12 691
spotrebné dane 2 160 333 1 263 1 576 1 622 1 702 2 160
2. nedaňové 1 107 625 5 394 6 352 7 721 10 535 11 377
3. granty a transfery 2 175 344 194 199 201 243 313
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 16 247 201 305 743 332 336 388 156 456 446 459 948
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 305 723 330 802 386 571 454 552 456 771
kapitálové výdavky 1 894 314 20 1 534 1 585 1 894 3 177
Schodok/Prebytok -1 970 395 -111 713 -112 370 -131 251 -222 561 -185 784
Ukazovateľ Rozpočet2016 19.01.16 20.01.16 21.01.16 22.01.16 25.01.16
Príjmy spolu 14 276 806 296 797 41 196 -84 720 -64 430 227 274
v tom:
1. daňové 10 993 837 280 694 23 975 -119 148 -100 018 186 815
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 185 191 -66 665 -63 834 -61 337 -58 790
daň z príjmov PO 2 825 628 26 311 28 980 31 699 35 040 41 144

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 38 029 38 074 38 183 38 705 38 849
DPH 5 647 430 21 786 13 316 -137 386 -126 940 52 242
spotrebné dane 2 160 333 2 499 2 684 3 707 4 952 101 920
2. nedaňové 1 107 625 15 789 16 760 33 954 35 100 39 961
3. granty a transfery 2 175 344 314 461 474 488 498
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 16 247 201 468 564 584 918 587 550 609 198 615 958
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 465 373 581 727 584 359 603 333 610 093
kapitálové výdavky 1 894 314 3 191 3 191 3 191 5 865 5 865
Schodok/Prebytok -1 970 395 -171 767 -543 722 -672 270 -673 628 -388 684
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
26.01.16 27.01.16 28.01.16 31.01.16
Príjmy spolu 14 276 806 895 098 780 128 827 807 910 530
v tom:
1. daňové 10 993 837 852 044 736 256 781 633 858 660
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -54 028 -50 822 -46 897 -39 731
daň z príjmov PO 2 825 628 56 922 58 527 81 475 118 364

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 41 124 41 542 41 847 42 321
DPH 5 647 430 613 593 487 764 499 228 520 418
spotrebné dane 2 160 333 179 503 181 320 183 452 187 406
2. nedaňové 1 107 625 42 259 43 045 45 327 50 894
3. granty a transfery 2 175 344 795 827 847 976
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 0 0 0 0
Výdavky spolu 16 247 201 622 295 629 322 638 458 901 949
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 616 416 623 435 632 571 894 852
kapitálové výdavky 1 894 314 5 879 5 887 5 887 7 097
Schodok/Prebytok -1 970 395 272 803 150 806 189 349 8 581
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov