3. Metodika prognózovania hrubého dlhu verejnej správy