3. Niektoré aktívne politiky trhu práce sú zrejme neefektívne (január 2011)

Aktívne politiky zahŕňajú relatívne širokú škálu programov zameriavajúcich sa na zvýšenie šance participantov získať prácu. Výdavky na tieto programy sú u nás relatívne nízke a väčšina z nich ide na programy, ktoré majú v zahraničí len minimálny podiel na celkových výdavkoch. Indikatívne hodnotenie vybraných dvoch programov v SR naznačuje, že šancu participantov sa zamestnať zrejme nezvyšujú a z tohto pohľadu by sa jednalo o neefektívne vynaložené prostriedky. Robustnejšie závery o výdavkoch na aktívne politiky vyžadujú reformu sledovania údajov o participantoch.