Hodnota za peniaze

Úlohou Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva. Našim cieľom je posilniť orientáciu na výsledky pri rozhodovaní o verejných politikách, reguláciách, investíciách a prevádzke štátu. Podstatou hodnoty za peniaze je posúdiť, či peniaze daňovníkov budú skutočne vynaložené najlepšie ako je možné pre dosiahnutie stanoveného cieľa. Túto úlohu napĺňame prostredníctvom:

  • pravidelného hodnotenia efektivity (revíziou) verejných politík a výdavkov, ktoré je naviazané na tvorbu rozpočtu
  • hodnotenia investičných projektov a regulácií
  • podpory vzniku analytických jednotiek v štátnej správe a budovania analytických nástrojov

Útvar hodnoty za peniaze je gestorom metodiky revízie výdavkov a zabezpečuje štandardizáciu výstupov, ktoré hodnotia efektívnosť verejných výdavkov naprieč ministerstvami.

Hodnotenie plnenia opatrení navrhnutých revíziami verejných výdavkov vykonáva Implementačná jednotka Úradu vlády SR.

Útvar hodnoty za peniaze plní úlohy v úzkej spolupráci s Inštitútom finančnej politiky, sekciou rozpočtovej politiky MF SR a inými analytickými jednotkami.

Útvar hodnoty za peniaze dbá na verejnú kontrolu svojej práce, preto ju zdieľa verejne aj tu: https://github.com/Utvar-hodnoty-za-peniaze

 

Útvar hodnoty za peniaze informuje