Finančná správa Slovenskej republiky

Adresa:
Kontakt:
Internet:
Štatutárny zástupca:

Lazovná ulica č. 63, 974 01 Banská Bystrica
www.financnasprava.sk/sk/kontakt
www.financnasprava.sk
Ing. Lenka Wittenbergerová

Základné ustanovenia

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky je  zriadené zákonom č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. 
Je rozpočtovou organizáciou zapojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR.

Organizačný poriadok FR SR (ďalej len „organizačný poriadok“) je základným vnútorným organizačným predpisom FR SR.

Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovuje vnútorné organizačné členenie FR SR, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov, náplň činností jednotlivých organizačných útvarov a ich vzájomné vzťahy.

Vedúcimi zamestnancami pre účely tohto organizačného poriadku sa rozumejú vedúci zamestnanci podľa § 9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, vedúci štátni zamestnanci podľa § 11 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov a nadriadení podľa § 4 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov v znení neskorších predpisov.

Pôsobnosť organizácie

Finančné riaditeľstvo vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom finančného riaditeľstva je Bratislava.

Finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva a je

 1. zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch, Kriminálnom úrade finančnej správy a Kompetenčnom centre finančných operácií,
 2. služobným úradom colníkov a štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch, Kriminálnom úrade finančnej správy a Kompetenčnom centre finančných operácií.

Finančné riaditeľstvo plní tieto úlohy:

 1. riadi a kontroluje daňové úrady, colné úrady, Kriminálny úrad finančnej správy a Kompetenčné centrum finančných operácií,
 2. vypracúva koncepciu rozvoja finančnej správy v súlade so stratégiou rozvoja finančnej správy,
 3. zabezpečuje jednotné uplatňovanie osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len "medzinárodná zmluva") finančnou správou v oblasti daní, poplatkov a colníctva, a navrhuje ich zmeny,
 4. vytvára, spravuje, rozvíja a prevádzkuje informačné systémy finančnej správy a vedie centrálny register hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy, a zabezpečuje jeho zosúladenie s príslušnými registrami Európskej komisie; zámer vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov finančnej správy predkladá ministerstvu,
 5. vytvára a vedie centrálny register daňových subjektov a colných deklarantov, udržiava a aktualizuje bázu dát a poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,
 6. vykonáva činnosti správcu integrovaného colného sadzobníka, spravuje sadzobné opatrenia a kontroluje ich dodržiavanie,
 7. vykonáva správu nomenklatúry harmonizovaného systému a správu kombinovanej nomenklatúry,
 8. usmerňuje prijímanie záruk pri zabezpečovaní colného dlhu, rozhoduje o upustení od zabezpečenia colného dlhu v colnom režime tranzit,
 9. koordinuje uplatňovanie pravidiel určovania colnej hodnoty a pôvodu tovaru finančnou správou,
 10. schvaľuje spôsobilosť kontajnerov na prepravu pod colnou uzáverou,
 11. poskytuje údaje štátnej štatistike o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a tretími krajinami a o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie (ďalej len "členský štát"),
 12. zabezpečuje získavanie a spracúvanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
 13. informuje osoby o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov a o ich právach a povinnostiach podľa osobitného predpisu,
 14. informuje obce vo veciach daní a miestneho poplatku, ktoré spravujú, vo veciach správy daní a o osobitnom predpise a vyššie územné celky vo veciach dane, ktorú môžu ukladať podľa osobitného predpisu,
 15. rozhoduje o žiadostiach o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu (ďalej len "žiadosť o prijatie opatrenia") a v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom informuje príslušné colné orgány členských štátov o rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje žiadosť o prijatie opatrenia,
 16. prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) podľa osobitného predpisu,
 17. poskytuje Európskej komisii
  1.  informáciu o svojej príslušnosti na prijímanie žiadostí o prijatie opatrenia a na konanie o týchto žiadostiach podľa osobitného predpisu,
  2.  v lehotách a štruktúre podľa osobitného predpisu zoznam žiadostí o prijatie opatrenia a zoznam prípadov, v ktorých bolo prerušené colné konanie alebo bol tovar zaistený pre podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva,
  3.  zoznam colných úradov príslušných na prijímanie žiadostí o vydanie osvedčenia schváleného hospodárskeho subjektu,
  4.  ďalšie informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,
 18. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy a preskúmava ich rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
 19. zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok podľa medzinárodnej zmluvy a osobitného predpisu na základe poverenia ministerstva,
 20. zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri výkone colného dohľadu a daňového dozoru podľa medzinárodnej zmluvy a osobitného predpisu,
 21. robí úkony, okrem vyrubovacieho konania, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov, colných úradov, Kriminálneho úradu finančnej správy a Kompetenčného centra finančných operácií, ak
  1. to vyžaduje bezpečnosť štátu,
  2. hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnuť,
  3. hrozí nebezpečenstvo, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené, alebo že bude spôsobená ujma na prostriedkoch štátneho rozpočtu alebo rozpočtu Európskej únie a odvrátenie takéhoto nebezpečenstva nemožno inak dosiahnuť,
  4. súvisia s úkonmi, ktoré je potrebné utajiť,
  5. na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi, colnými predpismi alebo osobitnými predpismi je potrebný bezprostredný zásah,
  6. je potrebné overiť výsledky daňovej kontroly alebo dozoru v oblasti hazardných hier vykonaných daňovým úradom alebo úroveň colného dohľadu a daňového dozoru vykonávaného colným úradom,
 22. schvaľuje tlač jednotného colného dokladu, tlačív uvedených v osobitnom predpise a zabezpečuje tlač daňových priznaní, hlásení a prehľadov, ktorých vzory určuje ministerstvo,
 23. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi alebo medzinárodnou zmluvou.

Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len "minister"). Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi.