Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Majetok VÚC

Majetok vyššieho územného celku tvoria nehnuteľné veci (stavby pevne spojené so zemou pevným základom, pozemky) a hnuteľné veci (napr. dopravné prostriedky, mobilné telefóny, informačné technológie a pod.) finančné prostriedky vyššieho územného celku, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré nadobudol vyšší územný celok do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky alebo vlastnou činnosťou.

 Všeobecným predpisom v oblasti majetkovoprávnej na úseku vyšších územných celkov je zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o majetku vyšších územných celkov“). Tento zákon

  1. ustanovuje, ktoré veci z majetku Slovenskej republiky prešli do vlastníctva vyšších územných celkov a spôsob tohto prechodu,
  2. upravuje majetkové postavenie vyšších územných celkov a hospodárenie s ich majetkom.  

Majetok štátu prechádzal do vlastníctva vyšších územných celkov v niekoľkých etapách. Prvotne šlo o prechod majetku štátu z dôvodu postupného prechodu kompetencií zo štátnej správy na vyššie územné celky, neskôr aj o prechod zastavaných pozemkov pod stavbami vo vlastníctve vyšších územných celkov. 

Zákon o majetku vyšších územných celkov upravuje postavenie vyššieho územného celku ako samostatného subjektu vlastníckeho práva. Takisto upravuje aj postavenie jeho rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v majetkovoprávnych vzťahoch ako správcov majetku vyššieho územného celku.

Vyšší územný celok môže  hospodáriť  so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku vyššieho územného celku, ktorým je jeho rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená vyšším územným celkom. Správca majetku vyššieho územného celku nie je samostatným subjektom vlastníckeho práva, nemôže preto nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Z majetkovoprávneho pohľadu je správca len právnická osoba, ktorá spravuje majetok vyššieho územného celku.

Zákon o majetku vyšších územných celkov upravuje pravidlá a postup pri nakladaní s majetkom vyššieho územného celku s cieľom zabezpečiť transparentné a hospodárne nakladanie s týmto majetkom a na trhových princípoch. Ide hlavne o prevod majetku vyššieho územného celku do vlastníctva iných subjektov a prenechávanie majetku vyššieho územného celku do nájmu. Zákon o majetku vyšších územných celkov upravuje aj pôsobnosť orgánov vyššieho územného celku pri nakladaní s majetkom vyššieho územného celku.

V záujme zjednotenia postupov pri prevode vlastníctva a prenájmu majetku vyšších územných celkov vypracovalo Ministerstvo financií SR metodické usmernenie k nakladaniu s majetkom vyšších územných celkov podľa zákona o majetku vyšších územných celkov v znení účinnom k 1.7.2009, ktoré bolo v roku 2010 zaslané jednotlivým samosprávnym krajom. Znenie usmernenia je aktualizované v nadväznosti na ďalšie legislatívne zmeny týkajúce sa nakladania s majetkom vyššieho územného celku.

Ďalšie metodické usmernenia k problematike majetku vyšších územných celkov.