Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stanovisko MF SR k problematike uzatvárania dohôd o splátkach a nakladania s hnuteľným majetkom štátu - AKTUALIZOVANÉ

Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky

 k problematike uzatvárania dohôd o splátkach a nakladania s hnuteľným majetkom štátu

( k § 36c zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov)
-AKTUALIZOVANÉ

 

I. K problematike uzatvárania (nových) dohôd o splátkach

  1. Ustanovenie § 36c ods. 1 zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 96/2020 Z.z. a zákona č. 264/2020 Z.z. (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z.z.“) umožnil od 25. apríla 2020 do 30. septembra 2020 správcovi pohľadávky štátu uzavrieť s dlžníkom, ktorý neuhradil splátku riadne a včas, novú dohodu o splátkach.

Podľa § 36c ods. 1 zákona č. 67/2020 Z.z. sa dlžník v dohode o splátkach mal zaviazať, že najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení mesiaca, v ktorom bolo ukončené obdobie pandémie, začne uhrádzať splátky pohľadávky štátu podľa podmienok dohodnutých v tejto dohode o splátkach.

V súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z.z. sa obdobie pandémie na účely tohto zákona skončilo 30. septembra 2020.Od 1. októbra 2020 preto začala plynúť trojmesačná lehota na zaplatenie prvej splátky. Z uvedeného dôvodu je dlžník povinný do konca roku 2020 zaplatiť prvú splátku podľa novej dohody o splátkach tak, aby najneskôr do 31. decembra 2020 bola prvá splátka pripísaná na účet správcu pohľadávky štátu, inak sa dostane do omeškania.

Ak nie je dlžník v omeškaní so splácaním dlhu (splátky spláca vo výške a v termínoch splatnosti splátok), je možné dohodnúť aj zmeny dohody o splátkach dodatkom k tejto dohode. V prípade verejných pohľadávok štátu nesmú podmienky úhrad ďalších splátok v dodatku k dohode o splátkach spôsobiť zánik práva štátu na vymáhanie pohľadávky štátu podľa osobitných predpisov.

  1. Ak došlo k uzavretiu novej dohody o splátkach, podľa § 36c ods. 2 zákona č. 67/2020 Z.z. nie je dlžník v omeškaní za obdobie od začatia pandémie (13. marca 2020) do momentu splatnosti prvej splátky. Preto za toto obdobie nie je dlžník povinný platiť úroky (poplatok) z omeškania. 

II. K problematike nakladania s hnuteľným majetkom štátu

Podľa § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) je správca majetku štátu oprávnený a povinný nakladať s majetkom štátu podľa tohto zákona. Podľa § 1 ods. 2 písm. b) zákona o správe majetku štátu tento zákon sa nevzťahuje na nakladanie s majetkom štátu, ktoré upravujú osobitné predpisy.

Ustanovenie § 36c ods. 3 zákona č. 67/2020 Z.z. umožňuje správcovi majetku štátu nakladať s taxatívne vymedzeným hnuteľným majetkom štátu odlišne od úpravy v zákone o správe majetku štátu, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

  1. Pretože ide o  nakladanie s hnuteľným majetkom štátu počas pandémie, zmluva, ktorou správca majetku štátu prevádza správu alebo vlastníctvo tohto hnuteľného majetku štátu, resp. dáva tento majetok štátu do užívania inej osobe, musí byť uzatvorená počas pandémie. Na účely opatrení podľa § 36c ods. 3 zákona č. 67/2020 Z.z. sa v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z.z. obdobie pandémie zatiaľ neskončilo.
  2. Ide o hnuteľný majetok štátu, ktorý je potrebný na 
    1. zabránenie šírenia pandémie,
    2. na zmiernenie negatívnych následkov pandémie alebo
    3. na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Ak sú splnené tieto zákonné podmienky, správca majetku štátu nevydáva rozhodnutie o (dočasnej) prebytočnosti majetku štátu, pri prevode správy alebo vlastníctva neponúka tento majetok štátu iným správcom, nevykonáva osobitné ponukové konanie alebo elektronickú aukciu, pri nájme nezverejňuje ponuku na nájom a pod. Aj keď správca v tomto prípade nerealizuje súťaž na výber záujemcu o hnuteľný majetok štátu, pri výbere zmluvnej strany správca musí konať so zreteľom na verejný záujem, účelne a hospodárne. 

Ak všetky tieto skutočnosti nebudú súčasne splnené, je správca majetku štátu povinný pri nakladaní s hnuteľným majetkom štátu postupovať podľa zákona o správe majetku štátu.

Zmluvy o nakladaní s hnuteľným majetkom štátu (napr. zmluva o prevode správy, darovacia zmluva, kúpna zmluva, nájomná zmluva) uzatvárané z dôvodov, ktoré sú zákonom č. 67/2020 Z.z. taxatívne vymedzené, musia mať v súlade s § 8b ods. 1 zákona o správe majetku štátu písomnú formu. Na platnosť týchto zmlúv sa nevyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky ani zriaďovateľa podľa zákona o správe majetku štátu. Na účinnosť týchto zmlúv sa v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka vyžaduje zverejnenie v centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.