Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stanovisko MF SR k problematike nakladania s hnuteľným majetkom štátu – AKTUALIZOVANĚ

Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky

k problematike nakladania s hnuteľným majetkom štátu podľa § 36c ods. 3 zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“)
AKTUALIZOVANĚ

Podľa § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) je správca majetku štátu oprávnený a povinný nakladať s majetkom štátu podľa tohto zákona. Podľa § 1 ods. 2 písm. b) zákona o správe majetku štátu tento zákon sa nevzťahuje na nakladanie s majetkom štátu, ktoré upravujú osobitné predpisy.

Podľa § 36c ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. počas obdobia pandémie sa na nakladanie s hnuteľným majetkom štátu, ktorý je potrebný na zamedzenie šírenia pandémie vrátane predaja alebo darovania liekov alebo zdravotníckych pomôcok do zahraničia, zmiernenie negatívnych následkov pandémie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nepoužije postup podľa osobitného predpisu. Pri takomto nakladaní je správca povinný postupovať účelne, hospodárne a v súlade s verejným záujmom; darovanie hnuteľného majetku štátu na účely podľa prvej vety vo verejnom záujme, najmä testov, liekov a ochranných pomôcok, sa nepovažuje za nehospodárne nakladanie. Na platnosť zmluvy uzavretej počas obdobia pandémie, ktorej predmetom je nakladanie s hnuteľným majetkom štátu podľa prvej vety, sa súhlas podľa osobitného predpisu nevyžaduje. Rozhodnutie o prebytočnosti alebo dočasnej prebytočnosti tohto hnuteľného majetku štátu podľa osobitného predpisu sa nevydáva.

Ustanovenie § 36c ods. 3 zákona č. 67/2020 Z.z. umožňuje správcovi majetku štátu nakladať hnuteľným majetkom štátu odlišne od § 8 až 13 zákona o správe majetku štátu, ak sú splnené tieto podmienky:

 1. Pretože ide o nakladanie s hnuteľným majetkom štátu počas pandémie, zmluva, ktorou správca majetku štátu prevádza správu alebo vlastníctvo tohto hnuteľného majetku štátu, resp. dáva tento majetok štátu do užívania inej osobe, musí byť uzatvorená počas pandémie; aby sa splnil účel tejto zmluvy, v tejto lehote by mala zmluva aj nadobudnúť účinnosť.
 2. Ide o hnuteľný majetok štátu, ktorý je potrebný na 
  1. zabránenie šírenia pandémie (vrátane predaja alebo darovania liekov alebo zdravotníckych pomôcok do zahraničia),
  2. zmiernenie negatívnych následkov pandémie,
  3. poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 3. Ak sú splnené tieto zákonné podmienky, správca majetku štátu
  1. nevydáva rozhodnutie o (dočasnej) prebytočnosti majetku štátu,
  2. pri prevode správy alebo vlastníctva neponúka tento majetok štátu iným správcom majetku štátu,
  3. nevykonáva osobitné ponukové konanie alebo elektronickú aukciu,
  4. pri nájme nezverejňuje ponuku na nájom.

  Aj keď sa v tomto prípade nerealizuje súťaž na výber záujemcu o hnuteľný majetok štátu, pri výbere zmluvnej strany musí správca majetku štátu konať so zreteľom na verejný záujem, účelne a hospodárne.

 4. Výnimka z postupov podľa zákona o správe majetku štátu neznamená absolútnu zmluvnú voľnosť správcov majetku štátu. Hoci správca majetku štátu nemusí vykonať ponukové konanie, osobitné ponukové konanie, elektronickú aukciu alebo ponuku na nájom, musí rešpektovať zákonom o správe majetku štátu definované jednotlivé zmluvné typy. Zmluvy o nakladaní s hnuteľným majetkom štátu (napr. zmluva o prevode správy, darovacia zmluva, kúpna zmluva, nájomná zmluva) uzatvárané z dôvodov, ktoré sú zákonom č. 67/2020 Z.z. taxatívne vymedzené, musia mať v súlade s § 8b ods. 1 zákona o správe majetku štátu písomnú formu.
 5. Aj keď sa na platnosť týchto zmlúv nevyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky ani zriaďovateľa podľa zákona o správe majetku štátu, na účinnosť týchto zmlúv sa v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka vyžaduje zverejnenie v centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Ak všetky podmienky uvedené v § 36c ods. 3 zákona č. 67/2020 Z.z. nebudú splnené súčasne, je správca majetku štátu povinný pri nakladaní s hnuteľným majetkom štátu postupovať podľa zákona o správe majetku štátu.