Stanovisko MF SR k problematike uzatvárania dohôd o splátkach a nakladania s hnuteľným majetkom štátu

Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky

 k problematike uzatvárania dohôd o splátkach a nakladania s hnuteľným majetkom štátu

( k § 36c zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 96/2020 Z.z.)

 

I. K problematike uzatvárania (nových) dohôd o splátkach

Ak sa dlžník dostane od omeškania s úhradou splátky pohľadávky štátu, v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohľadávkach štátu“) je povinný zaplatiť celý dlh naraz. Podľa § 7 ods. 5 zákona o pohľadávkach štátu nie je správca pohľadávky štátu oprávnený uzavrieť k tej istej pohľadávke štátu opätovne dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade platenia.

1. Ustanovenie § 36c ods. 1 zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 96/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) umožnil od 25. apríla 2020 správcovi pohľadávky štátu uzavrieť s dlžníkom, ktorý neuhradil splátku riadne a včas, novú dohodu o splátkach, ak

                a) dlžník neuhradil splátku pohľadávky štátu v termíne a vo výške dohodnutej v dohode o splátkach počas pandémie a z dôvodov negatívnych následkov pandémie na dlžníka,

                b) nová dohoda o splátkach bude s dlžníkom uzatvorená počas pandémie,

                c) nová dohoda o splátkach bude spĺňať všetky podmienky zákona o pohľadávkach štátu, vrátane záväzku dlžníka zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas,

                d) nová dohoda o splátkach bude obsahovať záväzok dlžníka, že najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení mesiaca, v ktorom bolo ukončené obdobie pandémie, začne uhrádzať splátky pohľadávky štátu podľa podmienok dohodnutých v tejto dohode o splátkach,

Príklad: Ak by sa obdobie pandémie skončilo 26. mája, od 1. júna začne plynúť max. trojmesačná lehota na zaplatenie prvej splátky. Preto najneskôr do 31. augusta by mala byť prvá splátka podľa novej dohody o splátkach pripísaná na účet správcu pohľadávky štátu.

                e) sa v prípade verejných pohľadávok štátu podmienky úhrad splátok (výška a termíny splatnosti) v novej dohode o splátkach dohodnú tak, aby nezaniklo právo štátu na vymáhanie pohľadávky štátu podľa osobitných predpisov.

Príklad: Pohľadávka štátu vznikla na základe rozhodnutia v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Podľa § 71 ods. 3 správneho poriadku plynie odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia prekluzívna trojročná lehota na výkon rozhodnutia. Ak rozhodnutie nadobudlo vykonateľnosť 5. 12. 2019, v novej dohode o splátkach možno splátky rozvrhnúť najdlhšie do 5. 12. 2022, aby bolo možné začať výkon rozhodnutia v prípade nezaplatenia niektorej splátky. 

Predmetné ustanovenie zákona č. 67/2020 Z.z. zachováva síce slobodnú vôľu zmluvných strán, ale novú dohodu o splátkach možno uzavrieť len vtedy, ak budú všetky uvedené zákonné podmienky splnené súčasne.

 2. V novej dohode o splátkach je možné dohodnúť presné podmienky splátok (konkrétne výšky splátok a termíny ich splatnosti). Vzhľadom na nejasné trvanie obdobia pandémie by však takáto dohoda nemusela byť naplnená, čo by znamenalo splatnosť celého dlhu po nezaplatení niektorej splátky alebo by bolo potrebné operatívne posúvať termíny splatnosti splátok dodatkami k dohode. V novej dohode o splátkach by sa tiež nemali konkrétne podmienky úhrad splátok (termín, výška) ponechať len na ďalšiu dohodu (dodatok k novej dohode o splátkach), pretože tá nemusí byť uzavretá. 

Z uvedených dôvodov by obsahom novej dohody o splátkach mala byť len dohoda o podmienkach (pravidlách) uhrádzania splátok. Preto je vhodné dohodnúť najmä

a) výšku (zostatok) pohľadávky štátu,

b) časový interval, v ktorom sa má zaplatiť prvá splátka (napr. do 40 dní od ukončenia pandémie),

c) periodicitu splátok (napr. mesačne),

d) obdobie, na aké sa splátky rozvrhnú (napr. do konca roka 2023, tri roky, atď.),

e) spôsob výpočtu výšky jednotlivých splátok.

3. Ak dlžník uzavrie novú dohodu o splátkach, podľa § 36c ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. nie je v omeškaní za obdobie od začatia pandémie (13. marca 2020) do momentu uzavretia novej dohody o splátkach. Preto za toto obdobie nie je povinný platiť úroky (poplatok) z omeškania. 

Ak sa však dlžník dostal do omeškania s platením splátok pred začatím pandémie, správca pohľadávky štátu nie je oprávnený uzavrieť novú dohodu o splátkach podľa § 36c ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. Preto je dlžník v omeškaní už od neuhradenia splátky podľa (pôvodnej) dohody o splátkach, kedy sa stal zročný celý dlh.  Správca pohľadávky štátu musí v takomto prípade postupovať podľa § 4 zákona o pohľadávkach štátu, vrátane povinnosti účtovať úroky (poplatky) z omeškania.     

4. Ak sa dlžník ešte nedostal do omeškania s úhradou splátok, správca pohľadávky štátu má naďalej možnosť uzavrieť s týmto dlžníkom dodatok k existujúcej dohode o splátkach podľa zákona o pohľadávkach štátu. Týmto dodatkom je možné dohodnúť zníženie výšky splátok pohľadávky štátu alebo posunúť splatnosť najbližšej splátky (splátok) na neskoršie obdobie, prípadne využiť kombináciu týchto možností. Stále platí, že správca pohľadávky štátu pri uzatváraní dodatku k platnej dohode o splátkach je povinný zabezpečiť, aby nezaniklo právo na vymáhanie verejnej pohľadávky štátu.

Bližšie informácie k uzatváraniu dodatkov k dohodám o splátkach počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou sú na stránke https://www.mfsr.sk/sk/ministerstvo/legislativa-majetkove-pravo/majetkove-pravo/.

II. K problematike nakladania s hnuteľným majetkom štátu

Podľa § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) je správca majetku štátu oprávnený a povinný nakladať s majetkom štátu podľa tohto zákona. Podľa § 1 ods. 2 písm. b) zákona o správe majetku štátu tento zákon sa nevzťahuje na nakladanie s majetkom štátu, ktoré upravujú osobitné predpisy.

Ustanovenie § 36c ods. 3 zákona č. 67/2020 Z.z. umožňuje správcovi majetku štátu nakladať s taxatívne vymedzeným hnuteľným majetkom štátu odlišne od úpravy v zákone o správe majetku štátu, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

1. Pretože ide o  nakladanie s hnuteľným majetkom štátu počas pandémie, zmluva, ktorou správca majetku štátu prevádza správu alebo vlastníctvo tohto hnuteľného majetku štátu, resp. dáva tento majetok štátu do užívania inej osobe, musí byť uzatvorená počas pandémie.

2. Ide o hnuteľný majetok štátu, ktorý je potrebný na

a) zabránenie šírenia pandémie,

b) na zmiernenie negatívnych následkov pandémie alebo

c) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Ak sú splnené tieto zákonné podmienky, správca majetku štátu nevydáva rozhodnutie o (dočasnej) prebytočnosti majetku štátu, pri prevode správy alebo vlastníctva neponúka tento majetok štátu iným správcom, nevykonáva osobitné ponukové konanie alebo elektronickú aukciu, pri nájme nezverejňuje ponuku na nájom a pod. Aj keď správca v tomto prípade nerealizuje súťaž na výber záujemcu o hnuteľný majetok štátu, pri výbere zmluvnej strany správca musí konať so zreteľom na verejný záujem, účelne a hospodárne.

Ak všetky tieto skutočnosti nebudú súčasne splnené, je správca majetku štátu povinný pri nakladaní s hnuteľným majetkom štátu postupovať podľa zákona o správe majetku štátu.

Zmluvy o nakladaní s hnuteľným majetkom štátu (napr. zmluva o prevode správy, darovacia zmluva, kúpna zmluva, nájomná zmluva) uzatvárané z dôvodov, ktoré sú zákonom č. 67/2020 Z. z. taxatívne vymedzené, musia mať v súlade s § 8b ods. 1 zákona o správe majetku štátu písomnú formu. Na platnosť týchto zmlúv sa nevyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky ani zriaďovateľa podľa zákona o správe majetku štátu. Na účinnosť týchto zmlúv sa v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka vyžaduje zverejnenie v centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.