Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Rozpočet Európskej únie

Do rozpočtu Európskej únie prispievajú všetky členské štáty, a teda všetci jej občania. Rozpočet umožňuje EÚ spĺňať požiadavky verejnosti realizáciu jej politík prostredníctvom financovania činností v rôznych sférach, ako napr. poľnohospodárska politika, regionálna politika, výskum, životné prostredie, vzdelávanie a odborná príprava, vnútorná a vonkajšia politika EÚ. Rozpočet EÚ schvaľuje Rada EÚEurópsky parlament a spravuje ho Európska komisia.

Rozpočet EÚ je nástroj, ktorý na každý rok stanovuje príjmyvýdavky považované za potrebné na plnenie cieľov EÚ. Finančné prostriedky zahrnuté do rozpočtu EÚ sú schválené na jeden finančný rok, ktorý trvá od 1. januára do 31. decembra daného roku. Rozpočet EÚ musí byť vyrovnaný, a teda nevytvára deficit.

Pri zostavovaní rozpočtu EÚ sa zvykne uplatňovať:

1) princíp vyrovnanosti => príjmy sa rovnajú výdavkom

2) princíp ročnej platnosti => rozpočtové operácie sa vzťahujú vždy k jednému roku

3) princíp všeobecnosti => príjmy nie sú priradené jednotlivým výdavkom, pričom príjmy a výdavky sú zaznamenané v plnej výške a bez vzájomného započítania

4) princíp jednotnosti a presnosti => do rozpočtu EÚ sú zahrnuté všetky príjmy a výdavky EÚ

5) princíp riadneho hospodárenia => účinnosť a efektívnosť

6) princíp špecifikácie => presne stanovený účel výdavkov

7) princíp správnosti a transparentnosti

Nakladanie s prostriedkami rozpočtu EÚ sa riadi pravidlami stanovenými vo Finančnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 966/2012 a podlieha kontrole členských štátov a kontrole EÚ. Na správnu implementáciu rozpočtu EÚ, súlad výdavkov s platnou legislatívou EÚ a dodržiavanie zásad riadneho hospodárenia dozerá Európsky dvor audítorov. Spravidla v novembri je prezentovaná Výročná správa Európskeho dvora audítorov, ktorá retrospektívne hodnotí zákonnosť a správnosť jednotlivých výdavkových a príjmových položiek všeobecného rozpočtu EÚ za predchádzajúci finančný rok. Po uverejnení výročnej správy Dvora audítorov a dokončení ročnej účtovnej závierky predkladá Rada svoje odporúčania Parlamentu. Na ich základe sa Európsky parlament vyjadruje k hospodáreniu Komisie v príslušnom rozpočtovom roku. Ak Parlament dospeje k názoru, že Komisia hospodárila s rozpočtom EÚ primeraným spôsobom, udelí Komisii absolutórium. V prípade udelenia absolutória Parlament často poskytne Komisii odporúčania, aké následné opatrenia má prijať. Komisia potom stanoví opatrenia, ktoré by mohla prijať, a informuje o nich Parlament a Radu.

Podrobnejšie informácie o rozpočte EÚ.