Návrh zákona o dani z príjmov dostal od vlády zelenú

Aktualizované dňa: 29.05.2019 14:48

Vláda dnes schválila návrh zákona o dani z príjmov z dielne ministerstva financií. Návrh obsahuje opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia daňovníkov a podporu malých a stredných podnikov a takisto aj opatrenia na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku vrátane dodávateľskej siete. Osobitným opatrením, ktoré si zasluhuje pozornosť je zvýšenie podpory podnikového výskumu a vývoja prostredníctvom odpočtu nákladov na výskum a vývoj z doterajšej úrovne 100% na 150% už za tento rok a na 200% od roku 2020. 

V oblasti podpory malých a stredných podnikov zavádza MF SR kategóriu mikrodaňovníka. Z Analýzy zjednodušenia výpočtu základu dane pre malé a stredné podniky vyplynulo, že vhodným riešením určenia maximálnej príjmovej hranice, od ktorej sa daňovníci (fyzické osoby ako aj právnické osoby) stanú mikrodaňovníkmi, je hranica od ktorej sa daňovníci stávajú platiteľmi DPH. Pri takomto nastavení sa za mikrodaňovníka kvalifikuje cca do 50 % z celkového počtu daňovníkov (fyzických osôb, právnických osôb). Následne sa pre túto skupinu mikrodaňovníkov navrhujú osobitné daňové zvýhodnenia ako predlženie odpočtu daňovej straty na 5 rokov a odstránenie podmienky rovnomernosti; zavedenie flexibilnosti v odpisovaní hmotného majetku s výnimkou nehnuteľností a iné.

Ďalším cieľom návrhu zákona je znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov. Preto sa zvyšuje hranica pre platenie preddavkov na daň z 2 500 eur na 5 000 eur. Ďalej dochádza k zmene procesu registrácie na daň z príjmov, ktorou sa zavádza automatická registrácia daňovníkov z pozície správcu dane, čím sa odbúrava administratívne zaťaženie daňovníkov spojených s povinnosťou registrácie na daň.

Medzi ďalšie opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti patrí aj rozšírenie oslobodenia od dane pre vymedzené druhy nepeňažných príjmov; zavedenie možnosti zamestnávateľa vystaviť a doručiť zamestnancovi po vzájomnej dohode vymedzené druhy dokladov elektronickou formou; umožnenie zamestnancovi podať zamestnávateľovi po vzájomnej dohode žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň elektronickou formou a zrušenie povinnosti zamestnanca každoročne podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.

Som rád, že jeden z prvých zákonov, ktorý som ako minister financií  predložil na vládu je zákon, ktorý zahŕňa množstvo pozitívnych a dlho očakávaných opatrení. Sú to opatrenia najmä na podporu malého a stredného podnikania, výskumu a vývoja, zníženia administratívnej záťaže pre daňovníkov, ale aj podpora elektromobility, teda oblastí, ktoré sú z pohľadu konkurencieschopnosti ekonomiky ako aj trvalo udržateľného rozvoja veľmi dôležité“, uviedol minister financií SR Ladislav Kamenický.   

Novela zákona má prispieť aj k podpore automobilového priemyslu a to konkrétne zvyšovaním sumy oslobodeného nepeňažného plnenia zamestnanca z dôvodu zabezpečenia ubytovania a zavedením samostatnej odpisovej skupiny pre elektromobily s dobou odpisovania 2 roky. Hlavným zámerom pri podpore elektromobility je zvýšenie motivácie podnikateľského prostredia na obstaranie elektromobilu.

V neposlednom rade dôležitou zmenou je aj transpozícia smernice Rady (EU), pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami („ATAD 2“), pričom sa zavádzajú pravidlá, ktoré zamedzujú využívaniu hybridných prvkov v dôsledku odlišných daňových posúdení finančných nástrojov a daňových subjektov predovšetkým v medzinárodnom kontexte, vedúcich k znižovaniu daňovej povinnosti.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR