Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu k 31.5.2023

Aktualizované dňa: 01.06.2023 09:00

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája 2023 schodok vo výške 3 320,3 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 443,7 mil. eur (+6,5 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 2 218,9 mil. eur (+26,6 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 1 775,2 mil. eur (+114,9 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 101,9 mil. eur (+1,7 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 280,5 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 68,2 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 42,7 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,4 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 5,0 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 2,2 mil. eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach je vo výške 10,9 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 77,8 mil. eur. Vzhľadom na to, že územnej samospráve boli prevedené prostriedky dani z príjmov právnických osôb vo výške 325,8 mil. eur, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný pokles na úrovni 233,2 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému rastu o 95,8 mil. eur (+18,5 %).

Dividendy medziročne vzrástli o 220,0 mil. eur, a to najmä v súvislosti s odvedením dividend od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., ktoré mali byť odvedené koncom minulého roka.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 26,0 mil. eur (+6,1 %). Ide najmä o medziročný nárast iných nedaňových príjmov vo výške 36,4 mil. eur, úrokových príjmov vo výške 17,7 mil. eur, príjmov z prenájmov vo výške 0,7 mil. eur a grantov vo výške 0,2 mil. eur, ktoré kompenzovali medziročný pokles administratívnych poplatkov vo výške 27,1 mil. eur a kapitálových príjmov vo výške 1,9 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 27,7 mil. eur (-4,7 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 318,2 mil. eur (+52,9 %). Medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 30,0 mil. eur (+26,8 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému nárastu o 203,4 mil. eur (+1 098,0 %). Medziročný nárast výdavkov na DPH k prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti predstavoval 2,7 mil. eur (+314,9 %).

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 15,2 mil. eur (-3,7 %).

Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 160,0 mil. eur (+160,0 %).

Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 1 547,5 mil. eur (+23,8 %).

Bilancia štátneho rozpočt

(v tis. eur) Skutočnosť

2022
Skutočnosť
k 31.05.2022
Schválený
rozpočet 2023
Skutočnosť
k 31.05.2023
% plnenia ŠR
v roku 2022
% plnenia ŠR
v roku 2023
Index
2023 / 2022

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 19 029 702 6 790 556 26 699 184 7 234 271 35,7% 27,1% 106,5%
Daňové príjmy 15 517 079 5 849 859 16 795 409 5 951 795 37,7% 35,4% 101,7%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 41 061 0 2 011 251 0 0,0% 0,0% ––
EÚ príjmy 2 146 641 516 922 5 717 554 612 715 24,1% 10,7% 118,5%
Dividendy 160 603 81 539 243 220 096 0,1% 40,8% 271723,8%
Ostatné príjmy 1 164 318 423 694 1 635 727 449 665 36,4% 27,5% 106,1%
Výdavky štátneho rozpočtu 23 554 555 8 335 666 35 040 556 10 554 544 35,4% 30,1% 126,6%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 059 331 593 554 1 343 478 565 825 56,0% 42,1% 95,3%
EÚ výdavky 2 203 315 601 414 5 717 554 919 670 27,3% 16,1% 152,9%
Spolufinancovanie 404 819 112 006 970 441 141 996 27,7% 14,6% 126,8%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 48 973 18 522 2 011 251 221 894 37,8% 11,0% 1198,0%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 2 948 862 332 152 3 576 29,2% 1,1% 414,9%
Odvod do EÚ 940 226 412 052 1 027 581 396 831 43,8% 38,6% 96,3%
Transfer Sociálnej poisťovni 103 488 100 000 0 260 000 96,6% –– 260,0%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 18 791 456 6 497 256 23 638 100 8 044 752 34,6% 34,0% 123,8%
Schodok štátneho rozpočtu -4 524 853 -1 545 110 -8 341 372 -3 320 273 34,1% 39,8% 214,9%