Arbitrážne spory

K dnešnému dňu je ukončených deväť medzinárodných investičných arbitrážnych sporov, v ktorých Slovenská republika ani raz neprehrala, s nasledujúcou štatistikou:

·          Achmea II – výhra v jurisdikčnej fáze arbitráže

·          Alps Finance and Trade – výhra v jurisdikčnej fáze arbitráže

·          Austrian Airlines – výhra v jurisdikčnej fáze arbitráže

·          Branimír Menšík – arbitráž zastavená samotným tribunálom

·          Euram Bank – výhra v jurisdikčnej fáze arbitráže

·          HICEE – výhra v jurisdikčnej fáze arbitráže

·          J. Oostergetel a T. Laurentius – výhra v meritórnej fáze arbitráže

·          SPP – arbitráž ukončená zmierom bez náhrady škody

·          US Steel – arbitráž ukončená dohodou strán o zastavení arbitráže

 

V súčasnosti prebiehajú proti Slovenskej republike tieto arbitrážne spory:

·          Achmea I – konečný arbitrážny rozsudok bol síce v neprospech SR, avšak SR podala návrh na zrušenie tohto rozsudku pred nemeckými súdmi. Nemecký Najvyšší spolkový súd (BGH) predložil  na Súdny dvor EÚ otázku, či je medzinárodná dohoda o ochrane a vzájomnej podpore investícií, na základe ktorej bola vedená arbitráž voči Slovenku, v súlade s právom EÚ.

·          Eurogas a Belmont Resources  - momentálne sa v arbitráži pojednáva o jurisdikcii tribunálu a merite sporu, aktuálne informácie o tomto spore sú dostupné na: https://icsid.worldbank.org/apps/icsidweb/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/14/14