Arbitrážne spory

K dnešnému dňu je ukončených deväť medzinárodných investičných arbitrážnych sporov, v ktorých Slovenská republika ani raz neprehrala, s nasledujúcou štatistikou:

 • Achmea II – výhra v jurisdikčnej fáze arbitráže
 • Alps Finance and Trade – výhra v jurisdikčnej fáze arbitráže
 • Austrian Airlines – výhra v jurisdikčnej fáze arbitráže
 • Branimír Menšík – arbitráž zastavená samotným tribunálom
 • Euram Bank – výhra v jurisdikčnej fáze arbitráže
 • HICEE – výhra v jurisdikčnej fáze arbitráže
 • J. Oostergetel a T. Laurentius – výhra v meritórnej fáze arbitráže
 • SPP – arbitráž ukončená zmierom bez náhrady škody
 • US Steel – arbitráž ukončená dohodou strán o zastavení arbitráže

V súčasnosti prebiehajú proti Slovenskej republike tieto arbitrážne spory:

 • Achmea I – konečný arbitrážny rozsudok bol síce v neprospech SR, avšak SR podala návrh na zrušenie tohto rozsudku pred nemeckými súdmi. Nemecký Najvyšší spolkový súd (BGH) predložil  na Súdny dvor EÚ otázku, či je medzinárodná dohoda o ochrane a vzájomnej podpore investícií, na základe ktorej bola vedená arbitráž voči Slovenku, v súlade s právom EÚ.
 • Eurogas a Belmont Resources - momentálne sa v arbitráži pojednáva o jurisdikcii tribunálu a merite sporu, aktuálne informácie o tomto spore sú dostupné na: