Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Opatrenie Ministerstva financií SR z 20. mája 2010 č. MF-011928-2010-421

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. mája 2010 č. MF/011928/2010-421,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z  8. decembra 2004

č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

                Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

                Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.)  v znení opatrenia z  28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 179/2006 Z. z.) a opatrenia z 23. apríla 2008 č. MF/009212/2008-421 (oznámenie č. 177/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

 1. V prílohe druhej časti písmene A. sa vypúšťajú slová „18 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“.
 1. V prílohe druhej časti písmene A. kód 20 znie:

„ 20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“.

 1. V prílohe druhej časti písmene A. kód 24 znie:

„ 24 Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky “.

 1. V prílohe druhej časti písmene A. kódy 26 a 27 znejú:

„26 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky  

 27 Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky “.

 1. V prílohe druhej časti písmene A. sa vypúšťajú slová „28 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky “.
 1. V prílohe druhej časti písmene E. sa vypúšťajú slová „403 APOLLO zdravotná poisťovňa, a. s.“, slová „404 Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s.“ a slová „406 Európska zdravotná poisťovňa, a. s.“.
 1. V prílohe tretej časti písmene A. názov podpoložky 292008 znie:

„Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier“.

 1. V prílohe tretej časti písmene B. kategórii 620 sa vypúšťajú slová „ 622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne“.
 1. V prílohe tretej časti písmene B. názov podpoložky 649002 znie:

„Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia“.

 1. V prílohe tretej časti písmene B. položke 711 sa  slová „711200 Ostatných“ nahrádzajú slovami:

 „ 711005 Ostatných nehmotných aktív“.

 1. V prílohe tretej časti písmene B. názov podpoložky 725001 znie:

„Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia“.

 1. V prílohe tretej časti písmene C. položka 814 znie:

„814 Účasť na majetku

814001 V tuzemsku

814002 V zahraničí“.

 1. V prílohe tretej časti písmene C. položka 819 znie:

„819 Ostatné výdavkové finančné operácie

819001 Dlhové cenné papiere

819002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov“.

Čl. II

                Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2010. 

Ján Počiatek, v. r. minister financií

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

 1. Financie
 2. Verejné financie
 3. Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov z oblasti rozpočtového procesu
 4. Rozpočtová klasifikácia
 5. Archív
 6. Opatrenie Ministerstva financií SR z 20. mája 2010 č. MF/011928/2010-421

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.