Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 
(1) Druhová klasifikácia rozpočtovej klasifikácie označuje druh rozpočtu, ktorý je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy ( ďalej len „ verejná správa“).

(2) Organizačná klasifikácia rozpočtovej klasifikácie umožňuje identifikáciu rozpočtových operácií podľa kapitol štátneho rozpočtu a subjektov verejnej správy.

(3) Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky a umožňuje identifikáciu

a) rozpočtových operácií podľa príjmov a výdavkov rozpočtu subjektov verejnej správy,

b) finančných operácií s finančnými aktívami podľa § 4 ods. 6 zákona,

c) pohybov na mimorozpočtových bankových účtoch štátnych rozpočtových organizácií, z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu.

(4) Ekonomická klasifikácia v súlade s § 8 ods. 4 zákona vymedzuje

a) bežné výdavky, ktorými sú najmä rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby, materiál určený na spotrebu, ako aj platby za trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov,

b) kapitálové výdavky, ktorými sú najmä rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku, 1 ) výdavky na tvorbu hmotných rezerv a mobilizačných rezerv.

(5) Podrobné členenie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov je uvedené v prílohe.

(6) Druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia podľa odsekov 1 až 3 a funkčná klasifikácia podľa § 4 ods. 4 zákona sa uplatňuje pri zostavovaní návrhu rozpočtu subjektov verejnej správy, jeho rozpise, spracovaní podrobného rozpočtu, sledovaní a vykazovaní údajov o jeho realizácii, rozpočtovaní a sledovaní finančných operácií a pri sledovaní pohybov na mimorozpočtových bankových účtoch rozpočtových organizácií, z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu.

(7) Druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia sú uvedené v prílohe.

§ 2 
Na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2004 sa použije rozpočtová klasifikácia ustanovená opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. apríla 2003 č. 4283/2003-41 (oznámenie č. 150/2003 Z. z.) v znení opatrenia č. 24996/2003-42 (oznámenie č. 571/2003 Z. z.).

§ 3 
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. apríla 2003 č. 4283/2003-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia (oznámenie č. 150/2003 Z. z.) v znení opatrenia č. 24996/2003-42 (oznámenie č. 571/2003 Z. z.).

§ 4 
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005. 

Ivan Mikloš, v.r.
podpredseda vlády a minister financií


________________

1 ) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Príloha k opatreniu č. MF010175 /2004-42

PRVÁ ČASŤ

DRUHOVÁ KLASIFIKÁCIA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

2 štátny rozpočet
21 príjmy a výdavky rozpočtových organizácií – vrátane príjmov a výdavkov rozpočtu ústredného orgánu štátnej správy ako rozpočtovej organizácie
22 príspevkové organizácie - rozpočet príspevkovej organizácie
23 štátne finančné aktíva vrátane mimorozpočtových účtov
3 rozpočet Sociálnej poisťovne
4 rozpočet zdravotnej poisťovne
6 rozpočet Fondu národného majetku Slovenskej republiky
7 rozpočet štátneho účelového fondu
8 rozpočet obce
81 rozpočet obce a ňou zriadených rozpočtových organizácií
82 rozpočet príspevkovej organizácie obce
9 rozpočet Slovenského pozemkového fondu
10 rozpočet vyššieho územného celku
101 rozpočet vyššieho územného celku a ním zriadených rozpočtových organizácií
102 rozpočet príspevkovej organizácie vyššieho územného celku
11 rozpočet verejnej vysokej školy
12 rozpočet ostatných subjektov verejnej správy zapísaných v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky a zaradených vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu

DRUHÁ ĆASŤ

ORGANIZAČNÁ KLASIFIKÁCIA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

A. KAPITOLY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
01 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
02 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
03 Úrad vlády Slovenskej republiky
05 Ústavný súd Slovenskej republiky
06 Najvyšší súd Slovenskej republiky
07 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
08 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
09 Slovenská informačná služba
10 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
11 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
12 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
15 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
18 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
21 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27 Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
28 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
29 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
32 Štatistický úrad Slovenskej republiky
33 Úrad pre verejné obstarávanie
36 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
37 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
38 Úrad pre norm alizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
39 Úrad pre štátnu službu
40 Protimonopolný úrad
41 Národný bezpečnostný úrad
42 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
48 Všeobecná pokladničná správa
51 Slovenská akadémia vied

B. ŠTÁTNE ÚČELOVÉ FONDY
85 Štátny environmentálny fond
86 Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
93 Štátny fond rozvoja bývania

C. OBCE
800 Obec

D. VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY (SAMOSPRÁVNE KRAJE)
101 Bratislavský samosprávny kraj
102 Trnavský samosprávny kraj
103 Trenčiansky samosprávny kraj
104 Nitriansky samosprávny kraj
105 Žilinský samosprávny kraj
106 Banskobystrický samosprávny kraj
107 Prešovský samosprávny kraj
108 Košický samosprávny kraj

E. FONDY SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
300 Sociálna poisťovňa
401 Všeobecná zdravotná poisťovňa
402 Vzájomná zdravotná poisťovňa
403 Chemická zdravotná poisťovňa Apollo
404 Spoločná zdravotná poisťovňa
405 Zdravotná poisťovňa Sidéria-Istota

F. VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
110 Verejná vysoká škola

G. OSTATNÉ SUBJEKTY VEREJNEJ SPRÁVY
600 Fond národného majetku Slovenskej republiky
900 Slovenský pozemkový fond
120 Ostatné subjekty verejnej správy zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky a zaradené vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu

TRETIA ČASŤ

EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

A. PRÍJMY

100 Daňové príjmy
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku
111 Daň z príjmov fyzickej osoby
111001 Zo závislej činnosti
111002 Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
112 Daň z príjmov právnickej osoby
113 Daň z príjmov vyberaná zrážkou
120 Dane z majetku
121 Daň z nehnuteľností
121001 Z pozemkov
121002 Zo stavieb
121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
122 Dane z dedičstva a darovania
123 Dane z finančných a kapitálových transakcií
123001 Z prevodu a prechodu nehnuteľností
129 Ďalšie dane z majetku
130 Dane za tovary a služby
131 Daň z pridanej hodnoty
132 Spotrebné dane
132001 Z minerálneho oleja
132003 Z liehu
132005 Z piva
132007 Z vína
132009 Z tabakových výrobkov
133 Dane za špecifické služby
133001 Za psa
133003 Za nevýherné hracie prístroje
133004 Za predajné automaty
133005 Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
133006 Za ubytovanie
133012 Za užívanie verejného priestranstva
133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
133014 Za jadrové zariadenia
134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti
134001 Z úhrad za dobývací priestor
134002 Z motorových vozidiel
134004 Z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín
139 Iné dane za tovary a služby
140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií
141 Dovozné clo
142 Dovozná prirážka
143 Podiel na vybratých finančných prostriedkoch
149 Ostatné colné príjmy
150 Poistné
151 Poistné na nemocenské poistenie
151001 Zamestnanci
151002 Samostatne zárobkovo činné osoby
151004 Zamestnávatelia
151007 Dlžné poistné
151008 Dobrovoľní platitelia
152 Poistné na starobné poistenie
152001 Zamestnanci
152002 Samostatne zárobkovo činné osoby
152004 Zamestnávatelia
152005 Štát
152006 Sociálna poisťovňa
152008 Dlžné poistné
152009 Dobrovoľní platitelia
153 Poistné na úrazové poistenie
153001 Zamestnávatelia
153002 Dlžné poistné
154 Poistné na zdravotné poistenie
154001 Zamestnanci
154002 Samostatne zárobkovo činné osoby
154004 Zamestnávatelia
154005 Štát
154009 Iní platitelia
154010 Prídel z prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie
154011 Dlžné poistné
155 Poistné na poistenie v nezamestnanosti
155001 Zamestnanci
155003 Zamestnávatelia
155004 Dobrovoľní platitelia
155005 Dlžné poistné
156 Poistné na garančné poistenie
156001 Zamestnávatelia
156003 Dlžné poistné
157 Poistné do rezervného fondu solidarity
157001 Zamestnávatelia
157002 Samostatne zárobkovo činné osoby
157003 Dobrovoľní platitelia
157004 Dlžné poistné
157005 Štát
158 Poistné na invalidné poistenie
158001 Zamestnanci
158002 Zamestnávatelia
158003 Samostatne zárobkovo činné osoby
158004 Dobrovoľní platitelia
158005 Štát
158006 Dlžné poistné
190 Iné dane

200 Nedaňové príjmy
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
211 Príjmy z podnikania
211003 Dividendy
211004 Iné príjmy z podnikania
212 Príjmy z vlastníctva
212001 Z úhrad za vydobyté nerasty
212002 Z prenajatých pozemkov
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov
212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
212008 Z úhrad za využívanie prírodných liečivých zdrojov a prírodných
zdrojov minerálnych vôd
212009 Z úhrad za nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
221 Administratívne poplatky
221001 Súdne poplatky
221002 Tržby z predaja kolkových známok
221003 Puncové poplatky
221004 Ostatné poplatky
221005 Licencie
222 Pokuty, penále a iné sankcie
222001 Za porušenie finančnej disciplíny
222002 Z účtov Európskej únie
222003 Za porušenie predpisov
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí
223003 Za stravné
223004 Za prebytočný hnuteľný majetok
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby
229001 Za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd
229002 Za odber podzemnej vody
229005 Za znečisťovanie ovzdušia
230 Kapitálové príjmy
231 Príjem z predaja kapitálových aktív
232 Príjem z predaja hmotných rezerv a mobilizačných rezerv
233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
233001 Z predaja pozemkov
233002 Z predaja nehmotných aktív
239 Ďalšie kapitálové príjmy
239001 Zo združených investičných prostriedkov
239200 Ostatné
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
241 Z úverov a pôžičiek
242 Z vkladov
243 Z účtov finančného hospodárenia
244 Z termínovaných vkladov
245 Z návratných finančných výpomocí
246 Ostatné platby
250 Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov
251 Z úverov a pôžičiek
252 Z vkladov
290 Iné nedaňové príjmy
291. Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky
291001 Od ne ziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
291002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie
291003 Od ostatných neziskových právnických osôb
291004 Od fyzickej osoby
291005 Z účtu prostriedkov Európskej únie
291006 Od obce a vyššieho územného celku
291007 Od nefinančnej právnickej osoby
291008 Od ostatných subjektov verejnej správy
292. Ostatné príjmy
292006 Z náhrad z poistného plnenia
292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier
292009 Z odvodu
292012 Z dobropisov
292017 Vratky
292019 Z refundácie
292021 Z kurzových rozdielov
292027 Iné

300 Granty a transfery
310 Tuzemské bežné granty a transfery
311 Granty
312 Transfery v rámci verejnej správy
312001 Zo štátneho rozpočtu
312002 Zo štátneho účelového fondu
312003 Zo zdravotných poisťovní
312005 Z Fondu národného majetku Slovenskej republiky
312006 Zo Slovenského pozemkového fondu
312007 Z rozpočtu obce
312008 Z rozpočtu vyššieho územného celku
312009 Zo Sociálnej poisťovne
312010 Zo štátnych finančných aktív
312011 Od ostatných subjektov verejnej správy
314 Transfery subjektom nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery
321 Granty
322 Transfery v rámci verejnej správy
322001 Zo štátneho rozpočtu
322002 Zo štátneho účelového fondu
322003 Zo zdravotných poisťovní
322004 Z Fondu národného majetku Slovenskej republiky
322005 Z rozpočtu obce
322006 Z rozpočtu vyššieho územného celku
322007 Zo štátnych finančných aktív
322008 Od ostatných subjektov verejnej správy
324 Transfery subjektom nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
330 Zahraničné granty
331 Bežné
331001 Od zahraničnej vlády
331002 Od medzinárodnej organizácie
332 Kapitálové
332001 Od zahraničnej vlády
332002 Od medzinárodnej organizácie
340 Zahraničné transfery
341 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie

B. VÝDAVKY

600 Bežné výdavky
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka,
colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad
612 Príplatky
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
614 Odmeny
615 Ostatné osobné vyrovnania
616 Doplatok k platu a ďalší plat
620 Poistné a príspevok do poisťovní
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625 Poistné do Sociálnej poisťovne
625001 Na nemocenské poistenie
625002 Na starobné poistenie
625003 Na úrazové poistenie
625004 Na invalidné poistenie
625005 Na poistenie v nezamestnanosti
625006 Na garančné poistenie
625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
628 Poistné na osobitné účty
628001 Na nemocenské poistenie
628002 Na starobné poistenie
628003 Na úrazové poistenie
628004 Na invalidné poistenie
629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady
631001 Tuzemské
631002 Zahraničné
631003 Pri dočasnom pridelení na výkon práce a pri vzniku pracovného pomeru
631004 Cestovné náhrady vlastným zamestnancom
632 Energie, voda a komunikácie
632001 Energie
632002 Vodné, stočné
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby
633 Materiál
633001 Interiérové vybavenie
633002 Výpočtová technika
633003 Telekomunikačná technika
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
633006 Všeobecný materiál
633007 Špeciálny materiál
633008 Krv a krvné výrobky
633009 Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
633011 Potraviny
633012 Osobná spotreba dieťaťa
633013 Softvér a licencie
633014 Vojenská výstavba a obstaranie budov vojenského charakteru
633015 Palivá ako zdroj energie
633016 Reprezentačné
633017 Intervenčné zásoby
633200 Ostatný
634 Dopravné
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené
634003 Poistenie
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
634005 Karty, známky, poplatky
634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
635 Rutinná a štandardná údržba
635001 Interiérového vybavenia
635002 Výpočtovej techniky
635003 Telekomunikačnej techniky
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
635006 Budov, objektov alebo ich častí
635007 Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok
635008 Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok
635200 Ostatného
636 Nájomné za nájom
636001 Budov, objektov alebo ich častí
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
636003 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
636004 Dopravných prostriedkov
636005 Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci
637 Služby
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
637002 Konkurzy a súťaže
637003 Propagácia, reklama a inzercia
637004 Všeobecné služby
637005 Špeciálne služby
637006 Náhrady
637007 Cestovné náhrady
637008 Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob
637009 Náhrada mzdy a platu
637010 Na úlohy výskumu a vývoja
637011 Štúdie, expertízy, posudky
637012 Poplatky a odvody
637013 Naturálne mzdy
637014 Stravovanie
637015 Poistné
637016 Prídel do sociálneho fondu
637017 Provízia
637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov
637019 Register obnovenej evidencie pozemkov
637020 Finančné zúčtovanie
637021 Refundácie
637022 Osobitné finančné prostriedky
637023 Kolkové známky
637024 Vyrovnanie kurzových rozdielov
637025 Nezrovnalosti
637026 Odmeny a príspevky
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
637028 Odstúpenie od kúpnych zmlúv
637029 Manká a škody
637030 Preddavky
637031 Pokuty a penále
637032 Mylné platby
637033 Zálohy na projekty Európskeho sociálneho fondu
637034 Zdravotníckym zariadeniam
637035 Dane
637200 Ostatné
640 Bežné transfery
641 Transfery v rámci verejnej správy
641001 Príspevkovej organizácii
641002 Štátnemu účelovému fondu
641003 Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
641006 Rozpočtovej organizácii
641008 Verejnej vysokej škole
641009 Obci
641010 Vyššiemu územnému celku
641011 Fondu národného majetku Slovenskej republiky
641012 Ostatným subjektom verejnej správy
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu
642002 Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby
642004 Cirkevnej škole
642005 Súkromnej škole
642006 Na členské príspevky
642007 Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite
642008 Na príspevok na osobitný účet
642009 Nefinančnej právnickej osobe
642010 Politickej strane a politickému hnutiu
642011 Odborovej organizácii
642012 Na odstupné
642013 Na odchodné
642014 Jednotlivcovi
642015 Na nemocenské dávky
642016 Na dôchodkové dávky zo starobného poistenia
642017 Na úrazové dávky
642018 Na ostatné dávky poskytované štátom
642019 Na prídavok na dieťa
642020 Na dôchodkové dávky z invalidného poistenia
642022 Na príspevok pri narodení dieťaťa a na príspevok rodičom
642023 Na príspevok na pohreb
642024 Na opakované sociálne dávky
642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
642027 Na peňažné príspevky na kompenzáciu
642028 Na úmrtné
642029 Na náhradu
642030 Príplatky a príspevky
642031 Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom
642032 Na aktívne opatrenia trhu práce
642033 Dávka v nezamestnanosti
642035 Na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch
642036 Na štipendiá
642037 Na náhradné výživné
642200 Ostatné
644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
644001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom
644002 Ostatnej právnickej osobe
644003 Fyzickej osobe - podnikateľovi
644004 Príspevkovej organizácii nezaradenej vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
645 Náklady na likvidáciu štátnych podnikov a akciových spoločností
646 Náklady spojené s ručením Fondu národného majetku Slovenskej republiky za sprivatizovaný majetok
647 Transfery do tuzemských finančných inštitúcií
647001 Na úhradu majetkovej ujmy
647002 Na služby súvisiace so štátnymi zárukami
647003 Na hospodársku mobilizáciu
647004 Na podporu zahraničných investícií a exportu
649 Transfery do zahraničia
649001 Zahraničnej vláde
649002 Jednotlivcovi a neziskovej právnickej osobe
649003 Medzinárodnej organizácii
649005 Odvody do rozpočtu Európskej únie
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami
651 Splácanie úrokov v tuzemsku
651001 Národnej banke Slovenska
651002 Banke a pobočke zahraničnej banky
651003 Subjektu verejnej správy
651004 Ostatnému veriteľovi
652 Splácanie úrokov do zahraničia
652001 Zahraničnej vláde
652002 Zahraničnej finančnej inštitúcii
652003 Z dodávateľského úveru
652004 Medzinárodnej organizácii
653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou a návratnou finančnou výpomocou
653001 Manipulačné poplatky
653002 Provízie
653003 Disážio
653004 Poistné na zabezpečenie finančných operácií

700 Kapitálové výdavky
710 Obstarávanie kapitálových aktív
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív
711001 Pozemkov
711002 Lesov
711003 Softvéru
711004 Licencií
711200 Ostatných
712 Nákup budov, objektov alebo ich častí
712001 Budov, objektov alebo ich častí
712002 Budov alebo objektov určených na likvidáciu
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713001 Interiérového vybavenia
713002 Výpočtovej techniky
713003 Telekomunikačnej techniky
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
714001 Osobných automobilov
714002 Autobusov
714003 Motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek
714004 Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov
714005 Špeciálnych automobilov
714006 Dopravných lietadiel, vrtuľníkov
716 Prípravná a projektová dokumentácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
717001 Realizácia nových stavieb
717002 Rekonštrukcia a modernizácia
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení
718002 Výpočtovej techniky
718003 Telekomunikačnej techniky
718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
719 Ostatné kapitálové výdavky
719001 Na združené prostriedky na investície
719002 Na nákup umeleckých diel a zbierok
719004 Na doplnenie a tvorbu hmotných rezerv a mobilizačných rezerv
719012 Na osobitné finančné prostriedky
719013 Na nákup zvierat základného stáda
719200 Ostatné
720 Kapitálové transfery
721 Transfery v rámci verejnej správy
721001 Príspevkovej organizácii
721002 Rozpočtovej organizácii
721003 Verejnej vysokej škole
721004 Slovenskému pozemkovému fondu
721005 Štátnemu účelovému fondu
721006 Obci
721007 Vyššiemu územnému celku
721008 Fondu národného majetku Slovenskej republiky
721009 Ostatným subjektom verejnej správy
722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
722001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu
722002 Cirkvi
722003 Neziskovej právnickej osobe nezaradenej v podpoložke 722001 a podpoložke 722002 
722004 Jednotlivcovi
723 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
723001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom
723002 Ostatnej právnickej osobe nezaradenej v podpoložke 723001 
723003 Fyzickej osobe - podnikateľovi
723004 Na realizovanú záruku
723005 Príspevkovej organizácii nezaradenej vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
725 Transfery do zahraničia
725001 Jednotlivcovi
725002 Medzinárodnej organizácii
725003 Zahraničnej vláde
726 Transfery finančným inštitúciám

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

1. PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
411 Od úverovaných subjektov
411001 Od verejnoprávnej inštitúcie a rezortnej zdravotnej poisťovne
411002 Od štátneho účelového fondu
411003 Od obce
411004 Od vyššieho územného celku
411005 Od fyzickej osoby
411006 Od neziskovej právnickej osoby
411007 Od nefinančného subjektu
411008 Od zamestnávateľov z garančného poistenia
420 Zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí(len istín)
421 Od zahraničnej vlády
429 Od ostatných subjektov
430 Z predaja majetkových účastí
431 Nefinančnej právnickej osoby
432 Nefinančnej právnickej osoby so zahraničnou účasťou
440 Z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu
441 Zo zmlúv uzatvorených v minulých rokoch
442 Zo zmlúv uzatvorených v bežnom roku
450 Z ostatných finančných operácií
451 Z realizácie ostatného finančného majetku
452 Z konkurzu, likvidácie a exekúcie
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov
455 Odplata za postúpenú pohľadávku
456 Iné príjmové finančné operácie

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
511 Zo štátnych pokladničných poukážok
512 Z dlhopisov
512001 Krátkodobé
512002 Dlhodobé
513 Bankové úvery
513001 Krátkodobé
513002 Dlhodobé
514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
514001 Krátkodobé
514002 Dlhodobé
520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
521 Od medzinárodných organizácií
521001 Krátkodobé
521002 Dlhodobé
522 Od zahraničných vlád
522001 Krátkodobé
522002 Dlhodobé
523 Od zahraničných finančných inštitúcií
523001 Krátkodobé
523002 Dlhodobé
524 Dodávateľský úver
524001 Krátkodobý
524002 Dlhodobý
529 Ďalšie zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
529001 Krátkodobé
529002 Dlhodobé

2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
811 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v rámci verejnej správy
811001 Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
811002 Štátnemu účelovému fondu
811003 Obci
811004 Vyššiemu územnému celku
812 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
812001 Jednotlivcovi
812002 Neziskovej právnickej osobe
813 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci nefinančným subjektom
813001 Z garančného poistenia
813002 Ostatné
814 Účasť na majetku
815 Odplata za postúpenú pohľadávku
817 Poskytovanie úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí do zahraničia
818 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci finančným inštitúciám
819 Ostatné výdavkové finančné operácie
820 Splácanie istín
821 Splácanie tuzemskej istiny
821001 Zo štátnych pokladničných poukážok
821002 Z dlhopisov krátkodobých
821003 Z dlhopisov dlhodobých
821004 Z bankových úverov krátkodobých
821005 Z bankových úverov dlhodobých
821006 Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí krátkodobých
821007 Z ostatných úverov , pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých
822 Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia
822001 Zahraničnej vláde
822002 Zahraničnej finančnej inštitúcii
822003 Medzinárodnej organizácii
822004 Ďalších zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí
822005 Dodávateľských úverov
823 Splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia
823001 Medzinárodnej organizácii
823002 Zahraničnej vláde
823003 Zahraničnej finančnej inštitúcii
823004 Dodávateľských úverov
823005 Ďalších zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí
824 Splácanie finančného prenájmu

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Verejné financie
  3. Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov z oblasti rozpočtového procesu
  4. Rozpočtová klasifikácia
  5. Archív
  6. Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.