Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.0

Jedným z nevyhnutných predpokladov plynulej realizácie programov a projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu je existencia systému finančného riadenia na národnej úrovni s jasne zadefinovanými postupmi a zodpovednosťami jednotlivých orgánov.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou EÚ na programové obdobie 2014 – 2020, pričom vo viacerých častiach nadväzuje na existujúci Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systém finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, ktoré zostávajú naďalej platné až do konca programového obdobia 2007 – 2013. 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zahŕňa komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, účtovanie, výkazníctvo, platby prijímateľom, sledovanie finančných tokov a overovanie pri poskytovaní príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu.

Materiál upravuje finančné riadenie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu pri implementácii programov v rámci cieľa Investovanie pre rast a zamestnanosť. Zároveň je predmetom materiálu aj úprava finančného riadenia programov cezhraničnej spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca, v ktorých plní úlohu riadiaceho orgánu subjekt so sídlom v SR (Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko a Program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko).

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené centrálnym koordinačným orgánom v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, resp. na vládny audit.

Materiál nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia vládou SR.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu sú povinné zapracovať postupy vyplývajúce zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzie 1.0 do svojich vnútorných predpisov.

Výnimka zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.0

aktualizované dňa: 16. 06. 2015

Vzhľadom na možnosť ministra financií schvaľovať výnimky zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, ktorá ministrovi financií vyplýva z úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 558 z 5. novembra 2014 a podľa ktorej je minister financií splnomocnený schvaľovať prípadné zmeny a doplnenia predmetného materiálu vrátane výnimiek pristúpilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky – certifikačný orgán k vydaniu výnimky zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.0 (ďalej aj „Systém“).

Cieľom výnimky zo Systému je do času spustenia verejnej časti ITMS umožniť prijímateľovi predkladať žiadosť o platbu (finančné nástroje) – poskytnutie prvej tranže v papierovej forme. Predmetná výnimka zo Systému zahŕňa nasledovné:

  1. nasledovnú úpravu v časti 2 „Základné definície a pojmy“, definícia č. 88 „Žiadosť o platbu (finančné nástroje)“: „Žiadosť o platbu (finančné nástroje) – doklad, na ktorého základe je prijímateľovi podľa zmluvy o financovaní poskytovaný príspevok, t. j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu (finančné nástroje) prijímateľ eviduje v ITMS (príloha 1c). Do času spustenia verejnej časti ITMS prijímateľ predkladá žiadosť o platbu (finančné nástroje) v papierovej forme a evidencia v ITMS sa jednotlivými subjektmi vykoná dodatočne.“.
  2. úpravu prílohy 1c na „Žiadosť o platbu (finančné nástroje) – poskytnutie 1. tranže“;
  3. úpravu prílohy 1d na „Pokyny k vyplneniu formuláru žiadosti o platbu (finančné nástroje) – poskytnutie 1. tranže“.

Výnimka nadobudla platnosť a účinnosť dňa 11. júna 2015.

Relevantné subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu sú povinné zapracovať postupy vyplývajúce z výnimky do Systému do svojich vnútorných predpisov.

Text predmetnej výnimky bude následne zapracovaný do Systému pri jeho najbližšej aktualizácii.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2014 - 2020
  4. Európske štrukturálne a investičné fondy
  5. Materiály
  6. Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020
  7. Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.0

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.