Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Odvod z nerecyklovaného plastového obalového odpadu

V roku 2018 EK predstavila návrh viacročného finančného rámca na roky 2021-2027, ktorým by sa okrem základnej požiadavky poskytnúť dostatočné príjmy na pokrytie výdavkov mal zreformovať aj systém vlastných zdrojov. Ten by mal výrazne prispieť k riešeniu nových výziev a mal byť navrhnutý tak, aby prinášal aj iné výhody ako len pravidelný tok fiškálnych príjmov (boj proti daňovým únikom, znižovanie emisií skleníkových plynov, zvýšenie recyklácie plastového obalového odpadu, resp. zníženie jeho tvorby).

V reakcii na núdzovú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19,  členské štáty prijali mimoriadne finančné opatrenia, ktoré majú značný vplyv na ich verejné financie. Výnimočná povaha hospodárskej a sociálnej situácie si vyžaduje mimoriadne opatrenia na podporu obnovy a odolnosti hospodárstiev. Na dosiahnutie týchto cieľov si musí Únia zabezpečiť potrebné prostriedky a prijať vhodné opatrenia na riešenie výziev vyvolaných pandémiou.

V súvislosti s prijatím návrhu nového VFR 2021-27 z februára roku 2020 sa novelizuje aj Rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov EÚ. Zo záverov Európskej rady vyplýva, že s platnosťou od 1.1.2021 by sa mal zaviesť nový vlastný zdroj financovania všeobecného rozpočtu EU a to zdroj založený na nerecyklovanom odpade z plastových obalov.

Tento zdroj podobne ako ďalšie plánované nové zdroje (mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach  a systém obchodovanie s emisiami s jeho prípadným rozšírením na oblasť leteckej a námornej dopravy) sú spojené s politikami Únie v oblasti životného prostredia a zmeny klímy.

Príspevok členských štátov bude vypočítaný na základe množstva odpadu z nerecyklovaných plastových obalov. To bude členské štáty motivovať k tomu, aby znižovali množstvo odpadu z plastových obalov a zároveň to podnieti prechod Európy na obehové hospodárstvo vďaka implementácii Stratégie pre plasty.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Rozpočet Európskej únie
  4. Vlastné zdroje
  5. Odvod z nerecyklovaného plastového obalového odpadu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.