Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Proces schvaľovania rozpočtu EÚ

Proces schvaľovania všeobecného rozpočtu EÚ je ustanovený článkom 314 Zmluvy o fungovaní EÚ. Spravidla vo februári príjme Rada EÚ (Rada) a Európsky parlament (EP) rozpočtové usmernenia pre nasledujúci finančný rok. Európska komisia (EK) pripraví návrh rozpočtu EÚ na základe rozpočtových usmernení, konsolidovaných výkazov inštitúcií EÚ, aktuálneho viacročného finančného rámca, očakávaných prímov a ekonomického výhľadu. Návrh rozpočtu EÚ predloží EK obvykle v máji no najneskôr do 1. septembra Rade a EP.

Rada vypracuje svoju pozíciu k návrhu EK zvyčajne v júli a následne ju schváli najneskôr do 1. októbra kvalifikovanou väčšinou (55% členských štátov reprezentujúcich aspoň 65% celkovej populácie EÚ). EP má potom 42 dní, aby k pozícii Rady predložil svoje prípadné pozmeňovacie návrhy, ktoré môže Rada do 10 dní prijať. Ak ich však Rada neakceptuje, zriadi sa Zmierovací výbor pozostávajúci z rovnakého počtu zástupcov Rady (27) a EP (27). Ak Zmierovací výbor nedospeje v lehote 21 dní k spoločnému zneniu návrhu, EK musí prísť s novým návrhom rozpočtu EÚ.

Po dohodne Zmierovacieho výboru na spoločnom znení návrhu je nutné v priebehu 14 dní aj formálne schválenie kvalifikovanou väčšinou v Rade a jednoduchou väčšinou v EP. Ak by rozpočet EÚ nebol prijatý do začiatku nového finančného roka (provizórium), každý mesiac sa môže v rámci kapitol minúť najviac 1/12 predošlého ročného rozpočtu EÚ alebo najviac 1/12 ročného rozpočtu EÚ navrhovaného EK (ak je menšia než 1/12 predošlého ročného rozpočtu EÚ). V prípade neodvratných, mimoriadnych alebo nepredvídateľných okolností môže EK v priebehu roka predložiť  návrh opravného rozpočtu EÚ. Pri jeho schvaľovaní sa postupuje obdobne ako pri schvaľovaní všeobecného rozpočtu EÚ.

Podrobnejšie informácie o časovom pláne rozpočtu EÚ

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Rozpočet Európskej únie
  4. Proces schvaľovania rozpočtu EÚ

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.