Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

V súčasnom VFR je vyčlenená suma na príspevky z EGF vo výške 1,6 mld. EUR – čo znamená približne 229 mil. EUR ročne. Oproti minulému VFR nastali zmeny hlavne v počte prepustených pracovníkov, ktoré je nutné na získanie príspevku, a to z 500 na min. počet 200.

V čl. 4 nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) sú bližšie špecifikované intervenčné kritéria, na základe ktorých môže ČŠ požiadať o príspevok:

V prípade veľkých reštrukturalizačných udalostí sa poskytne finančný príspevok z EGF, ak nastane jedna z týchto okolností:

a) ukončenie činnosti najmenej 200 pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie, alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období štyroch mesiacov v podniku v členskom štáte vrátane prípadov, keď sa ukončenie činnosti týka jeho dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov;

b) ukončenie činnosti najmenej 200 pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie, alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období šiestich mesiacov, najmä v MSP, ktoré všetky pôsobia v rovnakom ekonomickom odvetví vymedzenom na úrovni divízie klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2, alebo vo viac ako dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2 za predpokladu, že v oboch regiónoch spolu je počet dotknutých pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb najmenej 200;

c) ukončenie činnosti najmenej 200 pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie, alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období štyroch mesiacov, najmä v MSP, ktoré všetky pôsobia v rovnakom ekonomickom odvetví alebo v rozdielnych ekonomických odvetviach vymedzených na úrovni divízie klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v rovnakom regióne vymedzenom ako región úrovne NUTS 2.

Okrem týchto prípadov môže byť príspevok z EGF poskytnutý aj na malých trhoch práce (ako sú ostrovy, horské údolia alebo odľahlé a riedko osídlené regióny) – aj keď nie sú v plnej miere splnené intervenčné kritéria uvedené vyššie, ale pokiaľ má prepúšťanie vážny dosah na zamestnanosť a na hospodárstvo na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni: aj nedávny prípad IT vo veci Porto Canale, kedy sa žiadosť týkala 190 pracovníkov.

V určitých výnimočných prípadoch sa nedosiahnutie plnej miery splnenia kritérií môže uplatňovať aj na iné trhy práce ako malé trhy. V takýchto prípadoch potom celková suma príspevkov nesmie presiahnuť 15 % ročného stropu EGF.

Čo sa týka samotnej žiadosti, ČŠ predkladá EK žiadosť o finančný príspevok z EGF do 12 týždňov od dátumu, ku ktorému boli splnené vyššie spomínané kritéria.

Miera spolufinancovania z EGF na ponúkané opatrenia predstavuje najvyššiu mieru spolufinancovania z ESF+príslušnom členskom štáte, ako sa stanovuje v článku 112 ods. 3 nariadenia o spoločných ustanoveniach na roky 2021 – 2027, alebo 60 %, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia – pri nedávnych prípadoch z IT alebo ES bola miera spolufinancovania 85 % z celkovej výšky nákladov; ale pre prípady NL, DE či BE bola použitá miera spolufinancovania na úrovni 60 %.

Financovanie:

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Rozpočet Európskej únie
  4. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.