Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Apríl 2010

aktualizované dňa: 03. 05. 2010

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
01.04.10 06.04.10 07.04.10 08.04.10 09.04.10
Príjmy spolu 12 530 994 2 675 291 2 718 762 2 737 172 2 752 708 2 760 800
v tom:
1. daňové 8 619 969 2 128 366 2 169 802 2 183 633 2 197 225 2 202 339
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 71 481 82 515 88 491 98 636 112 809
daň z príjmov PO 1 779 888 590 909 594 888 596 145 598 840 596 192

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 49 350 49 672 49 845 50 123 50 846
DPH 4 504 367 911 369 937 429 944 007 946 398 937 235
spotrebné dane 1 992 688 498 591 498 614 498 455 498 530 498 552
2. nedaňové 626 709 129 492 131 431 134 711 136 593 138 832
3. granty a transfery 3 284 316 417 433 417 529 418 828 418 890 419 629
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 397 804 397 805 398 085 398 085 398 671
Výdavky spolu 16 277 000 3 739 710 3 811 717 3 842 868 3 942 436 4 025 822
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 3 418 734 3 484 009 3 512 147 3 610 090 3 685 801
kapitálové výdavky 2 429 730 320 976 327 708 330 721 332 346 340 021
Schodok/Prebytok -3 746 006 -1 064 419 -1 092 955 -1 105 696 -1 189 728 -1 265 022
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
12.04.10 13.04.10 14.04.10 15.04.10 16.04.10
Príjmy spolu 12 530 994 2 780 928 2 796 215 2 884 074 2 898 620 2 912 227
v tom:
1. daňové 8 619 969 2 220 283 2 234 450 2 237 235 2 248 976 2 244 169
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 123 208 129 852 136 789 140 189 142 243
daň z príjmov PO 1 779 888 595 850 593 428 591 805 588 370 579 311

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 51 146 52 369 52 871 57 654 59 528
DPH 4 504 367 944 789 953 457 950 464 957 361 955 365
spotrebné dane 1 992 688 498 575 498 625 498 581 498 596 498 658
2. nedaňové 626 709 140  630 141 588 142 595 144 365 154 429
3. granty a transfery 3 284 316 420 015 420 177 504 244 505 279 513 629
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 398 996 398 996 483 046 484 069 492 184
Výdavky spolu 16 277 000 4 075 857 4 133 249 4 257 033 4 317 561 4 342 475
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 3 722 661 3 775 975 3 891 203 3 948 660 3 971 385
kapitálové výdavky 2 429 730 353 196 357 274 365 830 368 901 371 090
Schodok/Prebytok -3 746 006  -1 294 929     -1 337 034   -1 372 959  -1 418 941 -1 430 248
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
19.04.10 20.04.10 21.04.10 22.04.10 23.04.10
Príjmy spolu 12 530 994 2 949 851 2 834 609 2 803 211 2 814 908 2 640 012
v tom:
1. daňové 8 619 969 2 278 547 2 131 064 2 128 365 2 135 967 1 953 236
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 141 684 -9 597 -11 189 -14 520 -20 778
daň z príjmov PO 1 779 888 572 787 562 507 553 666 541 929 508 463

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 59 563 59 689 59 771 59 820 59 869
DPH 4 504 367 996 771 1009 971 1 017 480 1 035 505 872 592
spotrebné dane 1 992 688 498 670 499 396 499 537 504 125 523 984
2. nedaňové 626 709 155 419 187 538 158 705 162 773 164 974
3. granty a transfery 3 284 316 515 885 516 007 516 141 516 168 521 802
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 494 430 494 430 494 430 494 444 495 271
Výdavky spolu 16 277 000 4 354 040 4 371 529 4 397 033 4 412 619 4 432 458
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 3 978 798 3 986 675 4 003 919 4 016 164 4 025 093
kapitálové výdavky 2 429 730 375 242 384 854 393 114 396 455 407 365
Schodok/Prebytok -3 746 006 -1 404 189 -1 536 920 -1 593 822 -1 597 711 -1 792 446
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
26.04.10 27.04.10 28.04.10 29.04.10 30.04.10
Príjmy spolu 12 530 994 2 853 736 3 255 247 3 257 481 3 269 478 3 224 045
v tom:
1. daňové 8 619 969 2 165 198 2 546 353 2 539 893 2 522 641 2 463 791
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 -25 912 -30 097 -38 576 -45 773 -62 689
daň z príjmov PO 1 779 888 473 098 462 079 443 852 425 736 377 471

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 59 915 60 462 60 479 60 515 60 975
DPH 4 504 367 1 100 172 1 393 069 1 413 209 1 421 124 1 426 709
spotrebné dane 1 992 688 548 811 651 722 651 799 651 887 652 169
2. nedaňové 626 709 166 591 169 677 178 288 182 340 193 839
3. granty a transfery 3 284 316 521 947 539 217 539 300 564 497 566 415
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 495 271 512 318 512 318 537 491 538 390
Výdavky spolu 16 277 000 4 451 478 4 499 988 4 634 462 4 682 975 4 703 954
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 4 037 640 4 080 746 4 212 405 4 218 668 4 235 098
kapitálové výdavky 2 429 730 413 838 419 242 422 057 464 307 468 856
Schodok/Prebytok -3 746 006 -1 597 742 -1 244 741 -1 376 981 -1 413 497 -1 479 909
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2010
  5. Apríl 2010

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.