Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 7/2010-U k postupu účtovania príjmu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu v ISUF týkajúcich sa projektov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu vo vzťahu k delimitácii platobnej

Dátum vydania: 29.10.2010

Dátum platnosti: 29.10.2010

Toto  usmernenie sa  vzťahuje  na výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 7 ods.1 písm. m) zákona č. 523/2004 rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je určené pre platobnú jednotku v rámci príslušného ministerstva, na ktoré prešli úlohy platobnej jednotky v súvislosti so zánikom MVRRSR a MŽP SR k 30.6.2010, vznikom MPŽPRR SR k 1.7.2010 a vznikom MŽP SR k 1.11.2010. Táto skutočnosť si vyžiadala úpravu evidovania údajov v systéme ISUF pri účtovaní pohľadávky voči prijímateľovi v účtovných okruhoch  ISUF 2230, 2240 a 2330.

Keďže pri projektoch, ktoré prešli do pôsobnosti platobnej jednotky delimitáciou z inej platobnej jednotky nie je možné pri účtovaní na účet 648108 zaznamenávať v poli „prvok ŠPP“ číselný kód projektu bez špecifikácie zdroja, číselný kód projektu bez špecifikácie zdroja sa bude uvádzať na účte 378108 v poli „platobná referencia“.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2010
  7. Usmernenie č. 7/2010-U k postupu účtovania príjmu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu v ISUF týkajúcich sa projektov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu vo vzťahu k delimitácii platobnej

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.