Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Výkazníctvo subjektov verejnej správy (výkazy FIN 1-12 až FIN 6-04)

V tejto záložke sú uvedené informácie k predkladaniu FIN výkazov za subjekty verejnej správy. Na jednom webovom mieste má za cieľ poskytnúť komplexný prehľad právnej regulácie, metodických usmernení vyplývajúcich z praxe, kontrol v informačných systémoch MF SR určených na spracovanie FIN výkazov a ďalších dôležitých informácií.

Aktuality

5.4.2023 bol na stránke zverejnený aktualizovaný Formulár F107 - žiadosť o prístup / zrušenie prístupu do systému CKS. Boli doplnené riadky pre ,,nadriadenú organizáciu" tej účtovnej jednotky, ktorá žiada o prístup do CKS pre používateľov. 

3.3.2023 boli aktualizované Podporné dokumenty k Zberu výkazov v CKS - priradenie niektorých subjektov ku kapitolám. V prípade Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. je správne uvedená kapitola ŠR 13. 

23.2.2023 boli zverejnené aktualizované Príručky pre používateľov systému CKS (v bode 2. nižšie) pre Zber výkazov FIN do systému CKS od 1.1.2023.   

2.2.2023 boli zverejnené Príručky pre používateľov systému CKS (v bode 2. nižšie) pre Zber výkazov FIN do systému CKS od 1.1.2023. Prvý krát sa nahrá do systému CKS výkaz FIN 1-12 za január 2023. Kapitoly ŠR, VÚC a ostatné subjekty používajúce výkazníctvo Štátnej pokladnice boli informovaní Odborom súhrnného výkazníctva o ďalších dôležitých náležitostiach.

1.2.2023 bola zverejnená Príručka k obsahovej náplni FIN výkazovDokument kontrol pre rok 2022. Príručka k obsahovej náplni má zvýraznené zmeny v textácii ako aj tabuľkách červenou farbou. Dokument kontrol obsahuje nové MVK kontroly na Súvahu k 31.12.2022, ktoré však z dôvodu časovej náročnosti nebudú nasadené do Štátnej pokladnice. Preto je nutné si údaje v súvahách ROPO skontrolovať na úrovni svojho ekonomického systému.

16.1.2023 bolo zverejnené Metodické usmernenie č. MF/005774/2023-31 k postupu pri aplikácii § 2 až 7 opatrenia MF SR. Opatrenie je vydávané na základe § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre štátne organizácie a organizácie VUC platí prvýkrát pre predkladanie výkazov do Centrálneho konsolidačného systému s údajmi k 31.1.2023, resp. k 31.3.2023. 

Základný legislatívny rámec k finančnému výkazníctvu tvorí:

Opatrenie MF SR č. MF/017353/2017-352 z 19. decembra 2017, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, v znení neskorších predpisov.

Metodické usmernenie č. MF/008361/2018-352 k postupu pri aplikácii § 2 až 7 opatrenia MF SR. Opatrenie je vydávané na základe § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre štátne organizácie a organizácie VUC platí posledný krát pre predkladanie výkazov do Štátnej pokladnice s údajmi k 31.12.2022.

Metodické usmernenie č. MF/005774/2023-31 k postupu pri aplikácii § 2 až 7 opatrenia MF SR. Opatrenie je vydávané na základe § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre štátne organizácie a organizácie VUC platí prvýkrát pre predkladanie výkazov do Centrálneho konsolidačného systému s údajmi k 31.1.2023, resp. k 31.3.2023. 

Opatrenie MF SR č. MF/017353/2017-352 z 19. decembra 2017 v znení neskorších predpisovposledná zmena od 1. marca 2022

Metodické usmernenie č. MF/008361/2018-352 k postupu § 2 až 7 opatrenia  platí pre výkazy za rok 2022

Metodické usmernenie č. MF/005774/2023-31 k postupu §2 až 7 opatrenia platí pre výkazy v roku 2023

Novely opatrenia č. MF/017353/2017-352 do konca roka 2022 sú uložené v súbore ,,Archív". 

Ďalšie dôležité informácie pre subjekty verejnej správy v oblasti finančnej štatistiky

Príručka MF SR k obsahovej náplni FIN výkazov. Dokument popisuje základné princípy finančnej štatistiky verejnej správy, obsah a štruktúru jednotlivých výkazov, ekonomickú podstatu predkladaných údajov, vysvetľuje väzbu na príslušnú legislatívu a predpisy.    

Dokument kontrol obsahuje popis všetkých existujúcich logických a vecných kontrol vo FIN výkazoch a výkazoch účtovnej závierky (vnútro-výkazové kontroly), a medzi jednotlivými FIN výkazmi a medzi FIN a účtovnými výkazmi (medzi-výkazové kontroly). Textová časť opisným spôsobom delí jednotlivé druhy kontrol podľa subjektov verejnej správy, xls. prílohy obsahujú mapovanie kontrol podľa štruktúry aktuálnych FIN a UCT výkazov (riadky, stĺpce, povolené hodnoty a pod.).

Odkaz na stránku Štatistického úradu SR pre overenie zaradenia subjektu do verejnej správy. Subjekt zaradený v registri organizácií s kódom inštitucionálneho sektora 13110, 13130 alebo 13140 je subjektom verejnej správy.

Usmernenia v oblasti metodiky a techniky spracovania FIN výkazov sú vypracované Ministerstvom financií SR na základe často kladených otázok od subjektov resp. z dôvodu potreby konkrétneho vysvetlenia štruktúry a obsahu jednotlivých FIN výkazov. Usmernenia nájdete nižšie vo zverejnených súboroch. Zasielanie metodických otázok k obsahu FIN výkazov alebo technických otázok k spôsobu ich uloženia do zberových informačných systémov (IS CKS, IS Štátnej pokladnice, RISSAM.výkazy) môžete zasielať na cpu@datacentrum.sk.

1. Legislatíva k FIN výkazom a štruktúra CSV výkazov        

 

 2. Príručky používateľov k CKS a RISSAM.výkazy, technické špecifikácie CSV súborov k FIN výkazom  

 Používateľské príručky k systému CKS pre Zber výkazov (od 1.1.2023)

Záznam z ukážky ,,analýz" údajov nad FIN výkazmi v aplikácii BOBj (CKS) 4.5.2023 

 

3. Metodické usmernenia k riešeným otázkam na vykazovanie údajov vo FIN výkazoch  

Metodické usmernenie platné do konca roka 2021 (od marca 2022 nahradené výkladom v Príručke pre obsahovú náplň FIN výkazov) 

 4. Dokument kontrol vo FIN a UCT výkazoch    

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Legislatíva pre FIN výkazy, IUZ, postupy účtovania pre ROPO, obce, VÚC a štátne účelové fondy, KUZ vo verejnej správe
  4. Výkazníctvo subjektov verejnej správy (výkazy FIN 1-12 až FIN 6-04)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.