Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Apríl 2018

aktualizované dňa: 02. 05. 2018

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
03.04.2018 04.04.2018 05.04.2018 06.04.2018 09.04.2018
Príjmy spolu 13 982 810 3 199 729 3 294 617 3 309 206 3 350 091 3 394 304
v tom:
1. daňové 11 361 518 2 830 934 2 924 885 2 938 608 2 968 581 3 004 239
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -72 681 -56 698 -45 493 -22 946 2 399
daň z príjmov PO 2 472 622 877 659 943 319 947 785 950 842 952 564

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 83 030 83 476 83 668 83 898 84 327
DPH 6 079 178 1 347 643 1 357 527 1 354 774 1 358 444 1 366 185
spotrebné dane 2 335 690 511 172 511 826 512 153 512 451 512 661
2. nedaňové 1 208 819 146 178 147 114 147 984 149 004 149 729
3. granty a transfery 1 412 473 222 617 222 618 222 614 232 506 240 336
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 222 582 222 582 222 582 232 473 240 302
Výdavky spolu 15 955 715 3 723 515 3 817 451 3 895 416 3 946 643 4 052 517
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 3 535 527 3 620 729 3 693 478 3 740 719 3 845 744
kapitálové výdavky 1 331 416 187 988 196 722 201 938 205 924 206 773
Schodok/Prebytok -1 972 905 -523 786 -522 834 -586 210 -596 552 -658 213
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
10.04.2018 11.04.2018 12.04.2018 13.04.2018 16.04.2018
Príjmy spolu 13 982 810 3 429 861 3 460 876 3 493 782 3 467 341 3 483 486
v tom:
1. daňové 11 361 518 3 039 853 3 068 571 3 096 980 3 064 878 3 078 652
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 29 529 54 289 72 836 93 804 104 128
daň z príjmov PO 2 472 622 951 056 951 088 949 616 946 027 937 503

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 84 683 85 419 86 414 88 768 90 552
DPH 6 079 178 1 375 527 1 378 433 1 386 714 1 334 662 1 344 423
spotrebné dane 2 335 690 512 744 512 764 512 770 512 811 512 981
2. nedaňové 1 208 819 149 672 151 967 153 660 158 879 161 250
3. granty a transfery 1 412 473 240 336 240 338 243 142 243 584 243 584
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 240 302 240 302 243 103 243 544 243 544
Výdavky spolu 15 955 715 4 102 592 4 198 094 4 228 986 4 281 749 4 359 031
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 3 890 361 3 981 640 4 009 946 4 056 599 4 132 236
kapitálové výdavky 1 331 416 212 231 216 454 219 040 225 150 226 795
Schodok/Prebytok -1 972 905 -672 731 -737 218 -735 204 -814 408 -875 545
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
17.04.2018 18.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 23.04.2018
Príjmy spolu 13 982 810 3 489 279 3 557 966 3 526 185 3 173 386 3 258 222
v tom:
1. daňové 11 361 518 3 083 341 3 072 634 3 030 099 2 670 568 2 720 122
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 104 594 101 029 98 708 -139 046 -147 170
daň z príjmov PO 2 472 622 930 883 919 719 915 324 896 545 893 104

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 91 361 91 459 91 603 91 989 92 149
DPH 6 079 178 1 354 084 1 357 806 1 321 204 1 214 869 1 273 824
spotrebné dane 2 335 690 513 088 513 130 513 574 516 308 518 122
2. nedaňové 1 208 819 161 969 164 912 170 271 176 551 198 986
3. granty a transfery 1 412 473 243 969 320 420 325 815 326 267 339 114
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 243 930 320 381 325 776 326 227 339 075
Výdavky spolu 15 955 715 4 391 224 4 430 421 4 452 189 4 528 192 4 543 137
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 4 150 221 4 181 473 4 197 089 4 266 228 4 279 349
kapitálové výdavky 1 331 416 241 003 248 948 255 100 261 964 263 788
Schodok/Prebytok -1 972 905 -901 945 -872 455 -926 004 -1 354 806 -1 284 915
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
24.04.2018 25.04.2018 26.04.2018 27.04.2018 30.04.2018
Príjmy spolu 13 982 810 3 330 572 3 576 992 4 063 057 4 111 074 4 202 556
v tom:
1. daňové 11 361 518 2 781 041 3 019 592 3 498 264 3 539 113 3 625 025
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -156 215 -164 144 -172 247 -179 160 -183 386
daň z príjmov PO 2 472 622 890 217 897 224 922 701 944 329 998 638

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 92 574 92 639 93 017 93 141 93 491
DPH 6 079 178 1 341 379 1 474 764 1 862 171 1 884 961 1 919 251
spotrebné dane 2 335 690 522 668 628 138 700 956 703 383 703 404
2. nedaňové 1 208 819 207 920 215 411 222 803 229 952 251 891
3. granty a transfery 1 412 473 341 611 341 989 341 990 342 009 325 640
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 341 571 341 949 341 949 341 949 325 580
Výdavky spolu 15 955 715 4 555 314 4 578 684 4 594 184 4 616 697 4 753 537
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 4 289 242 4 301 460 4 310 865 4 331 620 4 464 525
kapitálové výdavky 1 331 416 266 072 277 224 283 319 285 077 289 012
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 224 742 -1 001 692 -531 127 -505 623 -550 981
 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2018
  5. Apríl 2018

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.