Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Júl 2017

aktualizované dňa: 01. 08. 2017

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
03.07.2017 04.07.2017 06.07.2017 07.07.2017 10.07.2017
Príjmy spolu 15 390 147 6 238 080 6 266 389 6 296 463 6 346 940 6 397 089
v tom:
1. daňové 11 530 095 5 453 938 5 477 661 5 505 501 5 550 708 5 597 494
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -48 839 -39 700 -25 260 9 138 47 769
daň z príjmov PO 3 143 755 1 485 102 1 493 239 1 498 869 1 500 830 1 501 081

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 104 227 104 481 104 608 104 890 105 141
DPH 5 748 794 2 736 947 2 742 860 2 750 086 2 758 436 2 765 889
spotrebné dane 2 255 390 1 063 098 1 063 124 1 063 312 1 063 323 1 063 334
2. nedaňové 1 161 474 392 216 393 224 395 452 396 457 399 793
3. granty a transfery 2 698 578 391 926 395 504 395 510 399 775 399 802
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 384 429 387 880 387 880 392 138 392 138
Výdavky spolu 17 383 366 7 263 717 7 291 702 7 359 084 7 460 680 7 543 799
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 6 853 656 6 880 304 6 947 147 7 044 055 7 126 180
kapitálové výdavky 2 739 019 410 061 411 398 411 937 416 625 417 619
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 025 637 -1 025 313 -1 062 621 -1 113 740 -1 146 710
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
11.07.2017 12.07.2017 13.07.2017 14.07.2017 17.07.2017
Príjmy spolu 15 390 147 6 445 896 6 484 117 6 509 728 6 546 724 6 584 988
v tom:
1. daňové 11 530 095 5 635 793 5 673 516 5 698 550 5 695 203 5 720 165
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 72 758 89 438 107 412 126 387 138 071
daň z príjmov PO 3 143 755 1 503 038 1 505 021 1 502 665 1 501 742 1 499 218

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 105 804 106 348 107 297 109 358 110 935
DPH 5 748 794 2 776 212 2 792 553 2 799 407 2 775 556 2 789 304
spotrebné dane 2 255 390 1 063 469 1 063 490 1 064 871 1 064 994 1 065 198
2. nedaňové 1 161 474 401 540 402 021 402 596 404 064 405 543
3. granty a transfery 2 698 578 408 563 408 580 408 582 447 457 459 280
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 400 870 400 870 400 870 439 723 451 482
Výdavky spolu 17 383 366 7 561 910 7 585 627 7 642 657 7 751 503 7 779 633
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 7 138 053 7 159 166 7 214 583 7 311 698 7 339 285
kapitálové výdavky 2 739 019 423 857 426 461 428 074 439 805 440 348
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 116 014 -1 101 510 -1 132 929 -1 204 779 -1 194 645
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
18.07.2017 19.07.2017 20.07.2017 21.07.2017 24.07.2017
Príjmy spolu 15 390 147 6 606 264 6 621 503 6 416 198 6 263 070 6 387 376
v tom:
1. daňové 11 530 095 5 733 138 5 742 675 5 515 996 5 358 850 5 469 949
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 142 739 145 954 -78 759 -78 266 -76 671
daň z príjmov PO 3 143 755 1 489 182 1 489 491 1 477 558 1 477 232 1 478 540

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 111 518 111 599 111 625 111 909 111 958
DPH 5 748 794 2 806 581 2 810 799 2 820 100 2 661 495 2 764 532
spotrebné dane 2 255 390 1 065 536 1 067 046 1 067 473 1 067 833 1 072 772
2. nedaňové 1 161 474 406 448 408 578 429 479 433 144 434 751
3. granty a transfery 2 698 578 466 678 470 250 470 723 471 076 482 676
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 458 822 462 392 462 823 462 823 462 823
Výdavky spolu 17 383 366 7 791 010 7 812 296 7 873 684 7 889 506 7 919 527
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 7 348 026 7 357 976 7 412 310 7 425 028 7 448 414
kapitálové výdavky 2 739 019 442 984 454 320 461 374 464 478 471 113
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 184 746 -1 190 793 -1 457 486 - 1 626 436 -1 532 151
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
25.07.2017 26.07.2017 27.07.2017 28.07.2017 31.07.2017
Príjmy spolu 15 390 147 6 788 317 7 095 407 7 138 095 7 174 954 7 245 932
v tom:
1. daňové 11 530 095 5 847 829 6 153 569 6 193 621 6 225 093 6 293 706
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -76 776 -72 962 -72 536 -71 017 -66 251
daň z príjmov PO 3 143 755 1 491 914 1 524 694 1 540 792 1 560 637 1 610 604

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 111 996 112 223 112 199 112 720 112 745
DPH 5 748 794 3 016 208 3 206 389 3 226 985 3 235 999 3 248 812
spotrebné dane 2 255 390 1 185 229 1 263 349 1 265 686 1 265 690 1 265 710
2. nedaňové 1 161 474 457 777 458 890 461 500 466 850 469 547
3. granty a transfery 2 698 578 482 711 482 948 482 974 483 011 482 679
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 462 823 462 998 462 998 462 998 462 998
Výdavky spolu 17 383 366 7 931 164 7 938 493 7 951 520 7 976 394 8 011 698
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 7 458 477 7 464 941 7 473 934 7 495 853 7 523 877
kapitálové výdavky 2 739 019 472 687 473 522 477 586 480 541 487 821
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 142 847 -843 086 -813 425 -801 440 -765 766
 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2017
  5. Júl 2017

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.