Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

OPK a EK

Predaj nehnuteľného majetku štátu sa vykonáva formou osobitného ponukového konania alebo prostredníctvom elektronickej aukcie, ak ho správca neprevedie priamym predajom záujemcovi pri splnení zákonných podmienok. Majetok štátu, ktorého všeobecná hodnota stanovená znalcom je vyššia ako 10 000 eur, musí správca predávať len formou elektronickej aukcie.

Ponuky na predaj nehnuteľného majetku štátu zverejňujú správcovia v registri ponúkaného majetku štátu, dostupnom na stránke www.ropk.sk. Záujemcovia môžu ponúkaný nehnuteľný majetok štátu vyhľadávať podľa rôznych kritérií (napr. podľa katastrálneho územia, ceny, správcu). Aktuálne ponuky.

Požadovaná kúpna cena sa stanovuje znaleckým posudkom, vypracovaným znalcom pre odbor stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností (ďalej len „znalecká cena“). V prípade neúspešného predaja v 1. kole sa požadovaná kúpna cena postupne znižuje (2. kolo: mínus 10% zo znaleckej ceny, 3. kolo: mínus 30% zo znaleckej ceny a 4. kolo: mínus 60% zo znaleckej ceny); platí však, že cena spolu ponúkaných stavieb (stavby) a pozemkov (pozemku) nesmie klesnúť pod 50% znaleckej ceny pozemkov (pozemku).

Záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu môže záujemca prejaviť písomnou žiadosťou, ktorá musí byť v určenej lehote doručená správcovi, ktorý predmetný nehnuteľný majetok štátu ponúka. Cenová ponuka záujemcu musí byť vyjadrená pevnou sumou (nie opisom alebo v percentách). Správca je povinný z osobitného ponukového konania alebo vyhlásenia elektronickej aukcie vylúčiť cenové ponuky spriaznených osôb . Ak správca požaduje zloženie finančnej zábezpeky, táto musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk. Ak víťazný záujemca odstúpi od svojej cenovej ponuky alebo neuhradí kúpnu cenu riadne a včas, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

V osobitnom ponukovom konaní nemožno cenovú ponuku po uplynutí lehoty na doručovanie cenových ponúk navýšiť.

Elektronická aukcia pozostáva z dvoch fáz:

  1. vyhlásenia elektronickej aukcie.
  2. elektronickej aukcie, v ktorej sa využíva elektronické zariadenie na získanie najvyššej cenovej ponuky na kúpu od záujemcov.

Ak po vyhlásení elektronickej aukcie cenovú ponuku zašle len jeden záujemca, ktorý spĺňa určené podmienky, správca ho vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy bez vykonania elektronickej aukcie. Ak po vyhlásení elektronickej aukcie cenovú ponuku zašlú aspoň dvaja záujemcovia, ktorí spĺňajú určené podmienky, správca vykoná elektronickú aukciu. V elektronickej aukcii záujemcovia navyšujú svoje ponuky, až to ukončenia elektronickej aukcie.

Správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý ponúkol v osobitnom ponukovom konaní alebo v elektronickej aukcii najvyššiu cenovú ponuku a splnil určené podmienky. Ak tento záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu, osloví správca v poradí ďalšieho záujemcu.

K prevodu vlastníctva dôjde na základe právoplatného rozhodnutia orgánu katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Legislatíva a majetkové právo
  3. Majetkové právo
  4. Majetok štátu
  5. Nehnuteľný majetok štátu
  6. OPK a EK

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.