Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Nehnuteľný majetok štátu

Nakladanie s nehnuteľným majetkom štátu

Správca podľa zákona o správe majetku štátu je oprávnený a povinný užívať zverený nehnuteľný majetok štátu na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu, konať pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku štátu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.

Ako možno kúpiť nehnuteľný majetok štátu?

Ak správca majetok štátu nepotrebuje a ani v budúcnosti nebude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, môže ho vyhlásiť za prebytočný majetok štátu. Oprávnenie rozhodnúť o prebytočnosti majetku štátu má výlučne jeho správca. Prebytočný majetok štátu správca prevedie zmluvou o prevode správy do správy iného správcu alebo prevedie jeho vlastníctvo na iného majiteľa.

Fyzická osoba a právnická osoba (ďalej len „záujemca“) môže nadobudnúť nehnuteľný majetok štátu priamym predajom alebo vo verejnej súťaži ponúk záujemcov. V podmienkach zákona o správe majetku štátu je verejnou súťažou ponúk záujemcov osobitné ponukové konanie alebo elektronická aukcia.

Možno nehnuteľný majetok štátu darovať alebo zameniť?

Nehnuteľný majetok štátu je možné darovať len obci alebo vyššiemu územnému celku, v územnom obvode ktorých sa nehnuteľný majetok štátu nachádza, a to až po štyroch neúspešných kolách s postupným znižovaním znaleckej ceny.

Nehnuteľný majetok štátu je možné zameniť s nehnuteľným majetkom inej osoby, ak zamieňaný majetok, ktorý štát do vlastníctva získa, bude pre správcu vhodnejší a účelnejší než vymieňaný majetok štátu a hodnota zamieňaného majetku je porovnateľná (hodnota zamieňaného majetku sa stanovuje znaleckým posudkom). Zámenou nemožno nadobudnúť nehnuteľný majetok, na ktorom viazne záložné právo, okrem zákonného záložného práva podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

K prevodu vlastníctva dôjde na základe právoplatného rozhodnutia orgánu katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva.

Ako možno prenajať nehnuteľný majetok štátu?

Nehnuteľný majetok štátu, ktorý prechodne neslúži na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, môže správca vyhlásiť za dočasne prebytočný majetok štátu. Dočasne prebytočný majetok štátu môže správca nájomnou zmluvou prenechať do nájmu inej osoby.

Záujemca o nájom nehnuteľného majetku štátu môže uzatvoriť nájomnú zmluvu so správcom priamo  alebo po ponuke v registri ponúkaného majetku štátu. Ak zákon o správe majetku štátu neustanovuje inak, majetok štátu sa prenajíma za trhové nájomné. Trhové nájomné je nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti.

Ako možno získať nehnuteľný majetok štátu do výpožičky?

Nehnuteľný majetok štátu možno zmluvne prenechať do výpožičky (bezodplatne), ak vypožičiavateľom je

Zmluvu o výpožičke je možné uzatvoriť maximálne na päť rokov odo dňa jej účinnosti. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať majetok štátu do užívania inej osobe. Ak vypožičiavateľ prenechá majetok štátu do užívania inej osobe, je taká zmluva neplatná.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Legislatíva a majetkové právo
  3. Majetkové právo
  4. Majetok štátu
  5. Nehnuteľný majetok štátu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.