Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Európsky semester

Európsky semester (EU semester) je cyklus koordinácie hospodárskych a fiškálnych politík v rámci EÚ. Zameriava sa na šesťmesačné obdobie od začiatku každého roka, odtiaľ pochádza aj jeho názov – „semester“. Každý EU semester začína zverejnením dokumentu EK “Ročný prieskum rastu” na jeseň predchádzajúceho roku, v ktorom EK stanovuje kľúčové hospodárske priority na nasledujúci rok. Následne lídri členských štátov EÚ na jarnom zasadnutí ER posudzujú Ročný prieskum rastu a dohodnú sa na spoločnom smerovaní fiškálnych a štrukturálnych politík.

Do konca apríla členské štáty predkladajú Európskej komisii Programy stability (členovia eurozóny), Konvergenčné programy (ostatné štáty EÚ) a Národné programy reforiem, v ktorých každý členský štát zadefinuje opatrenia, ktoré implementuje a plánuje prijať za účelom podpory rastu, tvorby pracovných miest a zdravej a udržateľnej fiškálnej politiky v súlade s európskymi fiškálnymi pravidlami. V podmienkach SR Program stability ako aj Národný program reforiem schvaľuje každoročne Vláda SR. 

Na základe týchto predložených dokumentov Európska komisia zhodnotí plány členských štátov a vydá špecifické odporúčanie pre každý členský štát osobitne. Špecifické odporúčania schvaľuje ER na svojom júnovom zasadnutí. Následne SR implementuje schválené špecifické odporúčania.

Jadrom jesennej časti Európskeho Semestra je proces hodnotenia návrhov rozpočtových plánov. V rámci neho sú členské štáty eurozóny povinné, najneskôr do 15. októbra, zaslať Európskej komisii a Euroskupine svoje návrhy rozpočtových plánov. Európska komisia k nim následne príjme stanoviská, v ktorých zhodnotí či sú plány v súlade s pravidlami paktu stability a rastu. V prípade výrazného porušenia týchto fiškálnych pravidiel, Komisia požiada ČŠ o prepracovanie jeho rozpočtového plánu a o jeho opätovné zaslanie.

Cieľom EU semestra je:

Ďalšie informácie:

Európsky semester

Špecifické odporúčania pre jednotlivé členské štáty

Návrhy rozpočtových plánov

Procedúra makroekonomických nerovnováh

Hospodárske prognózy Európskej Komisie
 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Hospodárske riadenie
  4. Európsky semester

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.