Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Banková únia

Jedným z hlavných poučení z krízy bola potreba reformy finančného sektoru v eurozóne. Zatiaľ čo vytvorenie jednotného trhu a spoločnej meny viedli k výraznej integrácii a vytvoreniu nadnárodných finančných inštitúcií v EÚ, dohľad nad finančnými trhmi zostal na národnej úrovni. Problémy vyplývajúce z nesúladu medzi fungovaním a reguláciou finančného systému sa európski lídri rozhodli riešiť vytvorením Bankovej únie, ktorá má pozostávať z troch pilierov: Jednotného mechanizmu dohľadu, Jednotného rezolučného mechanizmu a Európskeho systému ochrany vkladov.

Jednotný mechanizmus dohľadu (Single supervisory mechanism - SSM)

SSM je prvým pilierom Bankovej únie, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie centrálneho orgánu vykonávajúceho dohľad nad finančnými inštitúciami v eurozóne. SSM funguje pod záštitou Európskej centrálnej banky (ECB). Vytvorením SSM by sa malo predísť problémom z minulosti, kedy národné orgány dohľadu neboli schopné efektívne dozerať na finančnú stabilitu bankového sektoru vo svojich krajinách, pretože rizikové operácie ich bánk sa často nachádzali v krajinách mimo ich pôsobenia. Nakoľko ECB bude dozerať na všetky finančné inštitúcie, vrátane materských a dcérskych spoločností pôsobiacich v eurozóne, odhalenie potenciálne rizikových finančných operácií by malo byť jednoduchšie. SSM prevzal svoje úlohy v novembri 2014, presne rok od nadobudnutia platnosti nariadenia o SSM.

Jednotný rezolučný mechanizmus (Single resolution mechanism - SRM)

SRM je druhým pilierom Bankovej únie, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie spoločného rámca pre riešenie  zlyhávajúcich bánk v eurozóne tak, aby sa zachovali systémovo dôležité funkcie finančných inštitúcií a aby sa minimalizoval dopad z riešenia takýchto situácií na verejné financie. SRM začal plne fungovať v januári 2016.

Európsky systém ochrany vkladov (European Deposit Insurance Scheme- EDIS)

Návrh na vytvorenie spoločného európskeho systému ochrany vkladov, ktorý by tvoril tretí pilier Bankovej únie, predstavila Európska komisia v novembri 2015. V súčasnosti prebiehajú o návrhu rokovania na úrovni Rady EÚ.
Úlohou EDIS bude zabezpečiť rovnakú ochranu vkladov v rámci celej Bankovej únie, čím sa má predísť panickému vyberaniu vkladov v prípade, že niektorá banka stratí životaschopnosť.  V súčasnosti fungujú v členských štátoch harmonizované národné systémy ochrany vkladov, ktoré pokrývajú všetky vklady do výšky 100 tis. Eur. Banky v eurozóne platia do týchto systémov  príspevky na základe svojho rizikového profilu. V prípade zlyhania banky systém ochrany vyplatí vkladateľom náhrady za všetky chránené vklady. Cieľom EDIS bude zabezpečiť dodatočné prostriedky potrebné na vyplatenie náhrad aj v  prípade, ak by sa vyčerpal národný systém.

Jednotné pravidlá (Single rulebook)

Základným predpokladom na vytvorenie Bankovej únie bola aj harmonizácia všeobecných operatívnych pravidiel pre fungovanie finančných inštitúcií. Tento cieľ bol dosiahnutý harmonizáciou minimálnych požiadaviek na kapitálovú primeranosť (CRR, CRD4), pravidiel ochrany vkladov (deposit guarantee schemes) a pravidiel riešenia zlyhávajúcich bánk (Bank recovery and resolution).

Podrobnejšie informácie nájdete tu:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/what-banking-union_en

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Medzinárodné vzťahy
  3. Európske záležitosti
  4. Finančné služby
  5. Banková únia

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.