Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Pohľadávky štátu

Nakladanie s pohľadávkou štátu

Pohľadávka štátu je právo štátu na peňažné plnenie, ktoré vzniklo zo zákona, na základe zákona, z činnosti správcu pohľadávky štátu alebo na základe činnosti správcu pohľadávky štátu, jeho hodnota je určená alebo určiteľná a dlžník je známy.

Správcami pohľadávok štátu sú štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie alebo štátne fondy. Pohľadávky štátu môže spravovať aj právnická osoba, z ktorej činnosti vznikajú pohľadávky, ktorých výnos je príjmom štátneho rozpočtu alebo štátny orgán bez právnej subjektivity, ak spravuje pohľadávky štátu.

Čo je Centrálny register splatných pohľadávok štátu?

Centrálny register splatných pohľadávok štátu je evidencia fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým má Slovenská republika pohľadávky (ďalej len „dlžník“). Tento register je zverejnený na stránke www.pohladavkystatu.sk. V tomto registri sa neevidujú dlžníci, resp. pohľadávky

  1. štátu z daní, ciel alebo pohľadávky štátu, ktoré sú vylúčené z evidencie vzhľadom na ich charakter,
  2. zdravotných poisťovní alebo Sociálnej poisťovne,
  3. vo vlastníctve iných subjektov verejnej správy, napr. obcí (miest) alebo vyšších územných celkov.

Evidované údaje majú informatívny charakter. Za správnosť zverejnených údajov zodpovedajú jednotliví správcovia pohľadávok štátu.

V centrálnom registri splatných pohľadávok štátu sa evidujú len splatné pohľadávky štátu, teda pohľadávka štátu, ktorá nebola uhradená do dátumu jej splatnosti. V centrálnom registri splatných pohľadávok štátu sa eviduje len istina pohľadávky štátu a neeviduje sa jej príslušenstvo (úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením).

Ako mám postupovať, keď zistím, že som evidovaný v registri ako dlžník?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa evidencie údajov v centrálnom registri splatných pohľadávok štátu alebo uhradenia pohľadávky štátu je potrebné kontaktovať subjekt, ktorý je v centrálnom registri splatných pohľadávok štátu pri konkrétnej pohľadávke štátu vedený ako správca pohľadávky štátu.

Ako mám postupovať, keď nemôžem dlh uhradiť?

Ak dlžník nemôže včas uhradiť svoj dlh, je potrebné osloviť správcu pohľadávky štátu. Zákon o pohľadávkach štátu umožňuje niekoľko postupov, ktoré môže správca pohľadávky štátu pri nakladaní s pohľadávkou štátu využiť, najmä

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Legislatíva a majetkové právo
  3. Majetkové právo
  4. Majetok štátu
  5. Pohľadávky štátu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.