Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Európska investičná banka (EIB)

Logo - Európska investičná banka

Európska investičná banka (European Investment Bank - EIB, www.eib.org/en) je finančnou inštitúciou Európskej únie, ktorej členmi je v súčasnosti 27 krajín Európskej únie (EÚ). Predstavuje veľmi flexibilný a efektívny zdroj financovania projektov členských štátov EÚ a mimo územia EÚ. Vznikla na základe článkov 129 a 130 Rímskej zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske spoločenstvo, ktorú podpísali v Ríme 25. marca 1957 a nadobudla platnosť 1. januára 1958. 

Sídlo: Luxemburg, Luxembursko

Členovia EIB: 27 členských štátov EÚ. EIB je označovaná ako „EÚ banka“, pričom ale vykonáva operácie vo viac ako 150 krajinách. Činnosť EIB upravuje jej Štatút

Mandát: EIB poskytuje financovanie, ktoré prispieva k plneniu cieľov politiky EÚ hlavne v oblasti infraštruktúry, podpory malých a stredne veľkých podnikov a podnikov so strednou kapitalizáciou (mid-caps), inovácií a zručností, klimatických zmien a životného prostredia.


Orgány EIB

EIB má vlastnú administratívnu štruktúru a rozhodovacie orgány, ktoré sú nezávislé od ostatných inštitúcií EÚ:

Rada guvernérov (Board of Governors) pozostáva z ministrov navrhnutých každým z 27 členských krajín, zvyčajne ministrov financií. Rada stanovuje smernice pre úverovú politiku v súlade s cieľmi politiky EÚ, schvaľuje ročné finančné správy a účtovné závierky, rozhoduje o účasti banky na finančných operáciách mimo Európskej únie a o zvýšení základného imania EIB. Menuje členov Rady riaditeľov, Predstavenstva a Výboru pre audit.

Rada riaditeľov (Board of Directors) má výhradnú právomoc prijímať rozhodnutia o poskytovaní finančných prostriedkov, najmä vo forme úverov, záruk a o uzatváraní pôžičiek. Okrem sledovania riadneho chodu banky, Rada riaditeľov zabezpečuje, aby bola banka riadená v súlade s ustanoveniami zmluvy a štatútu a so všeobecnými smernicami stanovenými Radou guvernérov. Jej členovia sú menovaní guvernérmi na návrh členských štátov, a to na obdobie piatich rokov, ktoré sa môže opakovať. Členovia rady sa zodpovedajú iba banke. Rada riaditeľov pozostáva z 28 riaditeľov, pričom každý členský štát a Európska komisia menujú po jednom členovi.

Predstavenstvo (Management Committee) je stálym, kolektívnym, výkonným orgánom banky. Pozostáva z 9 členov (prezidenta banky a 8 viceprezidentov). Na základe právomoci prezidenta a pod dohľadom Rady riaditeľov zabezpečuje každodenný chod banky. Členovia predstavenstva sú menovaní Radou guvernérov na návrh Rady riaditeľov na obnovovateľné obdobie šiestich rokov a zodpovedajú sa výhradne banke.

Výbor pre audit (Audit Committee) je nezávislým orgánom, podliehajúcim priamo Rade guvernérov. Povinnosťou výboru je preveriť, či operácie banky zodpovedajú najlepšej bankovej praxi a je zodpovedný za audit účtov banky.

Prezidentom banky a predsedom Rady riaditeľov je od 1. januára 2012 Werner Hoyer (Nemecko).


Slovenská republika a EIB

Všeobecná informácia

EIB pôsobí v SR od roku 1992. Vstupom SR do EÚ, 1. mája 2004, sa Slovenská republika stala akcionárom EIB. Na činnosť EIB v SR je priamo aplikovaný Štatút EIB, ktorý je jedným z Protokolov Zmluvy o založení EÚ a Zmluvy o fungovaní EÚ.

Zastúpenie SR v EIB

Slovenská republika patrí do neformálnej konštituencie spolu s Bulharskom, Cyprusom, Českou republikou, Maltou a Slovinskom.

Pozíciu guvernéra v Rade guvernérov zastáva minister financií SR. Slovenskú republiku v Rade riaditeľov zastupuje Peter Fröhlich, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovak Investment Holding, a.s. a alternátom je Martin Polónyi, generálny riaditeľ sekcie medzinárodných vzťahov Ministerstva financií SR.

Prostredníctvom svojho zástupcu sa Ministerstvo financií SR zúčastňuje pravidelných zasadnutí Výboru pre Investičný nástroj (Investment Facility Committee) pre krajiny Afriky, Karibiku a Tichomoria a zámorské krajiny a územia.

Úvery EIB pre SR

EIB zohráva významnú úlohu vo financovaní dlhodobých investičných projektov v Slovenskej republike. Je to najmä v oblasti rozvoja infraštruktúry – výstavba ciest a diaľnic, financovanie telekomunikačných projektov, výstavba a modernizácia železničných tratí a sietí a v oblasti energetiky so zameraním na racionálne využívanie energetických zdrojov.

Od roku 1992 schválila EIB Slovenskej republike úvery vo výške cca 9 mld. eur. Medzi najväčšie projekty spolufinancované EIB patria: výstavba Mostu Košická cez rieku Dunaj v Bratislave, výstavba nových častí diaľnic a rýchlostných ciest ako aj modernizácia malých časti existujúcich ciest, výstavba a modernizácia železničných tratí a sietí.

Spolupráca medzi SR a EIB sa v súčasnosti uskutočňuje na základe podpísanej Rámcovej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Európskou investičnou bankou z 18. júla 1997 (schválenej uznesením vlády SR č. 477 zo dňa 24. júna 1997).

Darcovské aktivity SR

V roku 2017 MF SR poskytlo príspevok vo výške 2 mil. EUR do Fondu Iniciatívy pre hospodársku odolnosť manažovaného EIB. Iniciatíva je zameraná na rýchlu mobilizáciu dodatočného financovania na podporu udržateľného rastu a financovanie projektov EIB vo verejnom a súkromnom sektore v krajinách južného susedstva a západného Balkánu v súvislosti s migračnou krízou. Do medzinárodných tendrov na projekty technickej spolupráce EIB sa môžu zapojiť aj slovenské podnikateľské subjekty.


Kontakt

European Investment Bank
98 - 100, boulevard Konrad Adenauer
L – 2950 Luxembourg
Luxembourg
www.eib.org/en

Kancelária skupiny EIB v Bratislave
House of European Union
Palisady 29
81106 Bratislava, Slovakia
Tel: +421 2221 12121
www.facebook.com/EIBinSK

Facebook Instagram LinkedIn Rss Twitter Youtube

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Medzinárodné finančné inštitúcie
  3. Európska investičná banka (EIB)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.