Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Manuál č. 2/2011-M k spracovaniu údajov k nezrovnalostiam a iným typom vrátenia v systéme ISUF

Cieľom manuálu je poskytnúť komplexný popis postupu vrátenia finančných prostriedkov od prijímateľa vo vzťahu k evidencii údajov v informačnom systéme ISUF. Manuál dopĺňa informácie, ktoré sú uvedené v metodickom usmernení Ministerstva financií SR 16/2008-U a príručke užívateľa ITMS a ISUF z pohľadu súvisiacich procesov t. j. popisuje jednotlivé zmeny stavu nezrovnalosti, resp. vysporiadania  finančných prostriedkov od prvej evidencie v systéme ITMS až po následné spracovanie v systéme ISUF. Dôraz sa kladie na správnosť, spoľahlivosť a úplnosť evidencie údajov v systémoch ITMS a ISUF tak, aby Slovenská republika bola schopná na základe výstupných zostáv z ITMS a ISUF vypracovať výkaz výdavkov na EK upravený  o neoprávnené výdavky.

Manuál je určený pre platobnú jednotku a certifikačný orgán MF SR. 

Spôsob evidencie nezrovnalostí v rámci príslušného manuálu  v systéme ISUF je odlišný od evidencie údajov v programovom období 2004 – 2006. Najvýraznejšou zmenou  je automatické spracovanie údajov z titulu pohľadávky voči prijímateľovi v systéme ISUF, ktoré podmieňuje  správnu  evidenciu  údajov v systéme ITMS a kvalitnú spoluprácu  riadiaceho orgánu a platobnej jednotky.

Aktualizácia manuálu č. 2/2011 – M k automatickému spracovaniu údajov k nezrovnalostiam a iným typom vrátenia v systéme ISUF, verzia 1.2

Cieľom aktualizácie je doplnenie manuálu o nové funkcionality a postupy účtovania v účtovnom systéme ISUF:

Dátum vydania: 03. 07. 2015

Dátum účinnosti: 06. 07. 2015

Aktualizácia manuálu č. 2/2011 – M k automatickému spracovaniu údajov k nezrovnalostiam a iným typom vrátenia v systéme ISUF, verzia 1.3

Cieľom aktualizácie manuálu je doplnenie manuálu o nový postup účtovania v  ISUF, vrátenie v sume zvýšenia o 0,5 násobok v súlade § 27a, ods. 3  zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov.

Dátum vydania: 26.8.2016

Dátum účinnosti: 30.8.2016

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Manuály sekcie európskych fondov
  6. Manuály vydané v roku 2011
  7. Manuál č. 2/2011-M k spracovaniu údajov k nezrovnalostiam a iným typom vrátenia v systéme ISUF

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.