Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Koncepcia financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004 – 2006 – inovovaná verzia

ÚVOD

V Kodani v dňoch 12. - 13. decembra 2002 v súvislosti s uzatváraním prístupových rokovaní k EÚ bolo schválené rozdelenie prostriedkov zo štrukturálnych operácií (štrukturálne fondy a Kohézny fond) pre jednotlivé kandidátske krajiny. Pre Slovenskú republiku bolo vyčlenených 1 763,01 v mil. EUR bežných cenách pre skrátené programové obdobie 2004 - 2006.

Tabuľka č. 1:
Záväzky ES voči SR v rámci štrukturálnych operácií podľa jednotlivých rokov skráteného programového obdobia 2004 - 2006 v bežných cenách v mil. EUR

Štrukturálne fondy Kohézny fond Štrukturálne operácie spolu
2004 288,71 193,11 481,81
2005 395,85 162,18 558,03
2006 502,32 220,84 723,16
Spolu 1186,88 576,13 1763,01

V zmysle Zmluvy o pristúpení k EÚ medzi ES a kandidátskymi krajinami, podpísanej dňa 16. apríla 2003 v Aténach, je SR oprávnená čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov od 1.1.2004.
Pre úspešnú realizáciu programov podporovaných zo štrukturálnych fondov je potrebné okrem vecných náležitostí riadenia a realizácie fondov zabezpečiť aj plynulé financovanie, ktoré je čiastočne upravené z hľadiska postavenia prostriedkov EÚ v príslušných právnych predpisoch ES.

Projekty štrukturálnych fondov sú financované zo zdrojov:

a. verejných
a.1 Európskych spoločenstiev,
a.2 národných - štátny rozpočet, rozpočet vyšších územných celkov (VÚC) a obcí (ďalej len „verejný sektor“)

b. súkromných
Verejný sektor sa môže zúčastniť na financovaní projektu ako prispievateľ finančnou účasťou na realizácii projektu , alebo ako konečný prijímateľ zabezpečujúci realizáciu projektu.

Finančná spoluúčasť na realizácii projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov - pre verejný sektor
Finančná spoluúčasť z ES
Možná finančná spoluúčasť z národných verejných zdrojov, ak poskytovateľ spolufinancovania súčasne nie je konečným prijímateľom
- štátny rozpočet
- rozpočet vyššieho územného celku
Konečný prijímateľ z verejného sektora


Ak je konečným prijímateľom/príjemcom pomoci subjekt zo súkromnej sféry, verejný sektor sa môže podieľať na financovaní projektu na základe princípu spoluúčasti na financovaní projektov.

Finančná spoluúčasť na realizácii projektov podporovaných z fondov ES - pre súkromný sektor
Finančná spoluúčasť z ES
Možná finančná spoluúčasť z národných verejných zdrojov
- štátny rozpočet
- rozpočet vyššieho územného celku
Konečný prijímateľ/príjemca pomoci zo súkromnej sféry


1. Právne predpisy a iné dokumenty vzťahujúce sa na financovanie štrukturálnych fondov
Príslušné ustanovenia o štrukturálnych fondoch sú zahrnuté predovšetkým v nasledovných právnych predpisoch SR a iných záväzných dokumentoch:

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov , ktorý upravuje spôsob nakladania s prostriedkami poskytovanými SR po vstupe do EÚ a premieta príslušné nariadenia a rozhodnutia Rady ES vzťahujúce sa na túto oblasť, ako aj na oblasť vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev. Účinnosť zákona je od 1. januára 2005 pre ustanovenia týkajúce sa štrukturálnych fondov. Tento zákon sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy. Zavádza pojem „prostriedky EÚ“, ktorými sa rozumejú len tie povstupové prostriedky EÚ, ktoré budú prechádzať cez príjmy a výdavky štátneho rozpočtu vrátane štrukturálnych fondov ERDF, ESF, usmerňovacej sekcie EAGGF a FIFG s výnimkou prostriedkov na iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIB a IIIC. Zákon rovnako posilňuje rovnaký režim pre prostriedky EÚ a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. V časti Pravidlá rozpočtového hospodárenia sa stanovuje, že prostriedky štrukturálnych fondov a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sa konečným prijímateľom poskytujú na základe zmlúv (ods. 11). Konečný prijímateľ tieto prostriedky ďalej používa podľa platných ustanovení pravidiel rozpočtového hospodárenia. Zároveň sa zavádza systémová možnosť čerpania prostriedkov EÚ vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu aj v nasledujúcich rokoch za podmienok ustanovených zákonom.

Novela zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola schválená NR SR dňa 13. mája 2004 a zverejnená v Zbierke zákonov pod č. 351/2004. Táto novela o. i. definuje základné programové dokumenty, práva a zodpovednosti jednotlivých subjektov zapojených do riadenia štrukturálnych fondov. Novela zákona je účinná od 1. júla 2004.

Prístupová zmluva medzi ES a kandidátskymi krajinami podpísaná dňa 16. apríla 2003 v Aténach obsahuje ustanovenie umožňujúce kandidátskym krajinám úhradu oprávnených nákladov pri realizácii projektov financovaných zo štrukturálnych fondov už od 1. januára 2004. Zámerom tohto ustanovenia bolo umožniť vtedy ešte kandidátskym krajinám skorší začiatok implementácie prostriedkov ES aj napriek tomu, že členskými štátmi EÚ sa stali až od 1. mája 2004, z dôvodu skráteného programového obdobia 2004 - 2006.

Odhad záväzkov a príjmov zo štrukturálnych fondov ES, Kohézneho fondu, predvstupových fondov a spolufi nancovania z národných zdrojov po vstupe SR do ES na obdobie 2004 – 2006, vypracovaný MF SR, ktorý bol v máji 2002 prerokovaný v Rade vlády SR pre regionálnu politiku. Tento materiál poskytujúci komplexný odhad záväzkov a príjmov zo štrukturálnych operácií a pokračujúcej predvstupovej pomoci po dni vstupu SR do ES predstavil zároveň odhady prostriedkov na spolufinancovanie z národných zdrojov z pohľadu zabezpečenia dostatočného absorbovania pridelených prostriedkov ES.

Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov , ktorú vypracovalo MF SR v nadväznosti na záväzky SR, vyplývajúce z kapitoly 21 – Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov, a ktorá bola dňa 18. septembra 2002 schválená uznesením vlády SR č. 1030, neskôr aktualizovaná a vládou SR, schválená uznesením č. 1008 zo dňa 29. októbra 2003. Posledná aktualizácia schválená ministrom financií bola vykonaná dňa 15. februára 2005.

Cieľom tohto materiálu bolo zabezpečiť efektívny systém finančného riadenia štrukturálnych fondov v súlade s platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky. Systém finančného riadenia je základným predpokladom poskytovania finančných prostriedkov EÚ pre spoločné programy, ktoré sú realizované v rámci štrukturálnych fondov. Súčasťou systému je presné vymedzenie zodpovedností jednotlivých subjektov, ich úloh pri finančnom riadení a kontrole a vzťahov medzi nimi, určenie orgánu vydávajúceho prehlásenie o ukončení pomoci, finančné plánovanie a programové rozpočtovanie, popis tokov žiadostí o platby, systém účtov a finančných tokov prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, ustanovenia o certifikácii výdavkov, postupy pri výskyte nezrovnalostí, účtovníctvo, finančné výkazníctvo a archivácia, používanie mien, narábanie s kurzovými rozdielmi, obsah zmluvy s konečným prijímateľom, monitorovanie a elektronická výmena údajov, kontrola fyzickej realizácie projektov, kontrola vzoriek operácií a projektov, ustanovenia o prehlásení o ukončení pomoci, vnútorný audit.

Finančné rámce pre využívanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na skrátené programové obdobie 2004 – 2006 , schválené uznesením vlády SR č. 46 dňa 22. januára 2003. Materiál vypracovaný MF SR nadväzoval na ukončenie prístupových rokovaní. Materiál poskytuje komplexný prehľad o schválených záväzkoch a odhad očakávaných príjmov Slovenskej republiky zo štrukturálnych operácií. Súčasťou materiálu bolo rozdelenie finančných prostriedkov medzi jednotlivé štrukturálne fondy.

Informácia o predpokladanom dopade vstupu Slovenskej republiky do Európskych spoločenstiev na verejné financie v rokoch 2004, 2005 a 2006 , vypracovaná MF SR nadväzovala na vládou schválené programové dokumenty. Vládou SR bola prerokovaná dňa 30. apríla 2003. Cieľom materiálu bolo informovať o odhade dopadov vstupu SR do ES na verejné financie a príslušné rozpočtové kapitoly po vstupe SR do ES so zreteľom na priame dopady vstupu, ktoré vyplývajú z transferov príjmov z ES a príspevkov do ES vyplývajúcich z právnych predpisov Európskych spoločenstiev.

Pravidlá na využívanie globálnej rezervy na štrukturálne operácie , vypracované MF SR a vládou SR schválené uznesením č. 41 z 21. januára 2004, ktoré stanovujú pravidlá pre uvoľňovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu z rezervy v kapitole Všeobecná pokladničná správa (VPS).

Všetky uvedené materiály sú dostupné na web stránke Ministerstva financií SR ( www.finance.gov.sk).

2. Forma pomoci
Financovanie projektov je zabezpečené v zásade formou nenávratnej priamej a nepriamej pomoci prostredníctvom príspevkov štrukturálnych fondov podľa nariadenia Rady č. 99/1260/ES a nariadenia Európskej komisie č. 2004/448/ES, ako aj formou štátnej pomoci podľa zákona o štátnej pomoci č. 231/1999 Z. z., ako aj z prostriedkov VÚC a obcí, ktoré upravuje zákon
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch.
Priama forma pomoci predstavuje poskytnutie príspevkov štrukturálnych fondov z celkových oprávnených nákladov alebo celkových oprávnených verejných výdavkov projektu.
Nepriama forma pomoci z ES predstavuje alternatívne formy financovania, ako je napr. subvencovanie úrokovej sadzby, majetková účasť a účasť rizikového kapitálu.

Príspevok z národných verejných zdrojov môže byť poskytovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu, zo zdrojov rozpočtu obcí alebo VÚC. Forma tejto pomoci je stanovená zákonom
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom NR SR č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Zo zdrojov štátneho rozpočtu môžu byť poskytované prostriedky formou štátnej pomoci:

Priama forma štátnej pomoci:

Nepriama forma štátnej pomoci : Pomoc poskytnutá zo zdrojov VÚC a obcí môže mať formu dotácie. Návratnú finančnú výpomoc môže obec alebo VÚC poskytnúť iba právnickej osobe vo svojej zakladateľskej pôsobnosti (§ 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z.). Obec a VÚC nesmú prevziať záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby s výnimkou záruky prevzatej obcou za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu.

Riadiace orgány pri financovaní projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov v skrátenom programovom období 2004 – 2006 uvažujú len s využitím priamej formy pomoci .

3. Pravidlá pre poskytovanie pomoci
Cieľom zavedenia pravidiel pre poskytovanie pomoci je vytvorenie jednotnej stratégie pre stanovenie účasti jednotlivých zdrojov na financovaní projektov zo štrukturálnych fondov pre všetky programové dokumenty. Vzhľadom na to, že cieľom Slovenskej republiky je maximálne využívanie štrukturálnych fondov, štát berie na seba značné bremeno vo finančnom zapojení štátneho rozpočtu do financovania projektov.

3.1 Stratégia spolufinancovania
Stanovenie pravidiel pre poskytovanie pomoci z prostriedkov štrukturálnych fondov a národných verejných zdrojov v Slovenskej republike v značnej miere ovplyvnil aj fakt, že Slovenská republika nemá skúsenosti s využívaním štrukturálnych fondov, vzhľadom na to, že programové obdobie 2004 - 2006 je prvým obdobím, v ktorom SR bude využívať finančné prostriedky štrukturálnych fondov. Z hľadiska zapojenia regionálnej a miestnej samosprávy sa brala do úvahy prebiehajúca decentralizácia verejnej správy, ktorá si vyžaduje stabilizáciu finančných tokov v nových podmienkach, ako aj legislatívne zabezpečenie procesu fiškálnej decentralizácie.

3.1.1 Všeobecné pravidlá stratégie spolufinancovania
Všeobecnými pravidlami stratégie spolufinancovania sa stanovuje:

a. podiel zdrojov EÚ na celkových oprávnených nákladoch v maximálnej výške v súlade so závermi negociácií s EK,
b. maximálna intenzita štátnej pomoci v súlade so schémami štátnej pomoci,
c. podiel zdrojov konečného prijímateľa z verejného sektora (okrem subjektov uvedených podľa písm. d)) na spolufinancovaní vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov,
d. podiel zdrojov EÚ a zdrojov spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vo výške 100 % na celkových oprávnených nákladoch pre konečných prijímateľov - organizácie štátnej správy a pre mimovládne organizácie pri neziskových projektoch ESF,
e. podiel zdrojov konečného prijímateľa zo súkromného sektora na spolufinancovaní vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov v prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci,
f. VÚC a obce sa v súvislosti s neukončeným procesom decentralizácie verejnej správy v programovom období 2004 - 2006 nebudú podieľať na spolufinancovaní projektov subjektov súkromného sektora.

Všeobecné pravidlá stratégie spolufinancovania sa môžu upraviť nasledovným spôsobom:

Príklad : žiadateľ (obec) predkladá projekt v hodnote 100, pri ktorom podiel EÚ má v súlade s ods. a) predstavovať 75, podiel štátneho rozpočtu v súlade s ods. d) 20 a podiel konečného prijímateľa v súlade s ods. d) 5. Žiadateľ sa pri predkladaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok rozhodne podieľať sa vyššou sumou: 10. V takom prípade bude rozdelenie medzi jednotlivé zdroje v rámci celkových oprávnených nákladov nasledovné: EÚ: 75, štátny rozpočet: 15, konečný prijímateľ: 10;

celkové oprávnené náklady zdroje EÚ zdroje štátneho rozpočtu zdroje konečného prijímateľa
predpokladané rozdelenie 100 75 20 5
konečné rozdelenie 100 75 15 10

Príklad : žiadateľ (občianske združenie) predkladá projekt v hodnote 100, pri ktorom podiel EÚ má v súlade s ods. a) predstavovať 75, podiel štátneho rozpočtu v súlade s ods. e) 20 a podiel konečného prijímateľa v súlade s ods. e) 5. Vnútorný pomer zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu v rámci verejných zdrojov má predstavovať 78,95 % zo zdrojov EÚ a 21,05 % zo zdrojov štátneho rozpočtu. Žiadateľ sa pri predkladaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok rozhodne podieľať sa vyššou sumou: 10. V takom prípade bude rozdelenie medzi jednotlivé zdroje v rámci celkových oprávnených nákladov nasledovné: EÚ: 71,06, štátny rozpočet: 18,94, konečný prijímateľ: 10. Vnútorný pomer zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu v rámci verejných zdrojov zostáva zachovaný (zdroje EÚ:78,95 % a zdroje štátneho rozpočtu 21,05 %);

celkové oprávnené náklady zdroje EÚ zdroje štátneho rozpočtu zdroje konečného prijímateľa
predpokladané rozdelenie 100 75 20 5
konečné rozdelenie 100 71,06 18,94 10

Príklad : žiadateľ (podnikateľ) predkladá projekt v hodnote 100, pri ktorom podiel EÚ má v súlade s ods. a) predstavovať 35, podiel štátneho rozpočtu v súlade s ods. b) do výšky maximálnej intenzity štátnej pomoci – napr. 30 a podiel príjemcu pomoci 35. Vnútorný pomer zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu v rámci verejných zdrojov má predstavovať 53,85 % zo zdrojov EÚ a 46,15 % zo zdrojov štátneho rozpočtu. Žiadateľ sa pri predkladaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok rozhodne podieľať sa vyššou sumou: 45. V takom prípade bude rozdelenie medzi jednotlivé zdroje v rámci celkových oprávnených nákladov nasledovné: EÚ: 29,62, štátny rozpočet: 25,38, konečný prijímateľ: 45. Vnútorný pomer zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu v rámci verejných zdrojov zostáva zachovaný (zdroje EÚ:53,85 % a zdroje štátneho rozpočtu 46,15 %);

celkové oprávnené náklady zdroje EÚ zdroje štátneho rozpočtu zdroje príjemcu pomoci
predpokladané rozdelenie 100 35 30 35
konečné rozdelenie 100 29,62 25,38 45

Poskytovanie pomoci zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu musí byť v súlade s príslušným programovým doplnkom a schémou štátnej pomoci.

3.1.2 Pravidlá stratégie spolufinancovania pre jednotlivé ciele pomoci
V programovom období 2004 - 2006 pre poskytovanie pomoci z prostriedkov štrukturálnych fondov a národných verejných zdrojov za splnenia ustanovení vyplývajúcich z čl. 29 nariadenia Rady 1999/1260/ES platia nasledovné pravidlá:

a) pre cieľ 1 (Slovenská republika okrem Bratislavského samosprávneho kraja)

1. pre projekty investícií do infraštruktúry , z ktorých sa získa značný čistý výnos* , sa stanovuje podiel:

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Štrukturálne fondy
  5. Materiály
  6. Koncepcia financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004 – 2006 – inovovaná verzia

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.