Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Vymedzený hnuteľný majetok

Vymedzený hnuteľný majetok štátu je:

Fyzická osoba a právnická osoba (ďalej len „záujemca“) môže nadobudnúť vymedzený hnuteľný majetok štátu vo verejnej súťaži ponúk záujemcov. V podmienkach zákona o správe majetku štátu je verejnou súťažou ponúk záujemcov osobitné ponukové konanie alebo elektronická aukcia.

Ponuky na predaj vymedzeného hnuteľného majetku štátu zverejňujú správcovia v registri ponúkaného majetku štátu, dostupnom na stránke www.ropk.sk. Záujemcovia môžu ponúkaný hnuteľný majetok štátu vyhľadávať podľa rôznych kritérií. Aktuálne ponuky .

Predaj vymedzeného hnuteľného majetku štátu sa realizuje najmenej za cenu stanovenú znalcom z príslušného odboru. Požadovaná kúpna cena sa po neúspešnom predaji neznižuje. Správca môže takýto majetok štátu po neúspešnom osobitnom ponukovom konaní alebo elektronickej aukcii vyhlásiť za neupotrebiteľný hnuteľný majetok štátu a zlikvidovať ho (okrem druhotnej suroviny).

Záujem o ponúkaný vymedzený hnuteľný majetok štátu môže záujemca v lehote určenej správcom prejaviť písomnou žiadosťou doručenou správcovi, ktorý predmetný vymedzený hnuteľný majetok štátu ponúka. Cenová ponuka záujemcu musí byť vyjadrená pevnou sumou (nie opisom alebo v percentách). Správca je povinný z osobitného ponukového konania alebo vyhlásenia elektronickej aukcie vylúčiť cenové ponuky spriaznených osôb. Ak správca požaduje zloženie finančnej zábezpeky, táto musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk. Ak víťazný záujemca odstúpi od svojej cenovej ponuky alebo neuhradí kúpnu cenu riadne a včas, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

V osobitnom ponukovom konaní nemožno cenovú ponuku po uplynutí lehoty na doručovanie cenových ponúk navýšiť.

Elektronická aukcia pozostáva z dvoch fáz, a to:

  1. vyhlásenia elektronickej aukcie,
  2. elektronickej aukcie, v ktorej sa využíva elektronické zariadenie na získanie najvyššej cenovej ponuky na kúpu od záujemcov.

Ak po vyhlásení elektronickej aukcie cenovú ponuku zašle len jeden záujemca, ktorý spĺňa určené podmienky, správca ho vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy bez vykonania elektronickej aukcie. Ak po vyhlásení elektronickej aukcie cenovú ponuku zašlú aspoň dvaja záujemcovia, ktorí spĺňajú určené podmienky, správca vykoná elektronickú aukciu. V elektronickej aukcii záujemcovia navyšujú svoje ponuky, až to ukončenia elektronickej aukcie.

Správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý ponúkol v osobitnom ponukovom konaní alebo v elektronickej aukcii najvyššiu cenovú ponuku a splnil určené podmienky. Ak tento záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu, osloví správca v poradí ďalšieho záujemcu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Legislatíva a majetkové právo
  3. Majetkové právo
  4. Majetok štátu
  5. Hnuteľný majetok štátu
  6. Vymedzený hnuteľný majetok

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.