Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Manuál č. 2/2010 - M k evidencii nezrovnalostí, žiadostí o vrátenie finančných prostriedkov a oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov v systéme ITMS v programovom období 2007 – 2013

Cieľom manuálu je poskytnúť komplexný popis technicko – funkčných procesov evidencie a spracovania údajov k nezrovnalostiam, žiadostiam o vrátenie finančných prostriedkov a oznámeniam o vysporiadaní finančných vzťahov v informačnom systéme ITMS. Manuál dopĺňa (nenahrádza) metodické informácie a postupy uvedené v Systéme finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007 – 2013, v usmernení Ministerstva financií SR 16/2008-U a príručke používateľa ITMS a ISUF z pohľadu postupnosti aktivít a postupnosti procesov, t. j. popisuje jednotlivé kroky spracovania údajov k nezrovnalosti, resp. vysporiadania finančných vzťahov od prvotnej evidencie v ITMS až po vysporiadanie – vrátenie finančných prostriedkov. Dôraz sa kladie na správnosť a úplnosť evidencie v ITMS tak, aby Slovenská republika bola schopná na základe výstupných zostáv z ITMS a ISUF zostaviť výkaz výdavkov k žiadosti o platbu na EK znížený o neoprávnené výdavky, čo je možné iba za predpokladu správnej a úplnej evidencie v oboch informačných systémoch.

Manuál je určený pre riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, platobnú jednotku, certifikačný orgán , orgán auditu a úrad vládneho auditu

Manuál č. 2/2010 - M, (verzia 5.0) nadobudol účinnosť dňa 21.04.2016.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Manuály sekcie európskych fondov
  6. Manuály vydané v roku 2010
  7. Manuál č. 2/2010 - M k evidencii nezrovnalostí, žiadostí o vrátenie finančných prostriedkov a oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov v systéme ITMS v programovom období 2007 – 2013

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.