Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Systém finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013, verzia 7.1

K zmene v Systéme finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 7.1 dochádza z dôvodu:

 1. aktualizácie a doplnenia základných právnych predpisov EÚ, základných všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ďalších súvisiacich predpisov v časti 1 „Legislatíva Európskej únie a Slovenskej republiky“, na ktoré sa odvolávajú postupy v aktualizovanom Systéme finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013;
 2. aktualizácie, spresnenia a doplnenia základných definícií a pojmov v časti 2 „Základné definície a pojmy“ vychádzajúc z aktualizovaných a upravených postupov v Systéme finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 (ako aj napr. zjednotenie definícií a pojmov s ostatnými metodickými dokumentmi vydávanými certifikačným orgánom v oblasti finančného riadenia);
 3. aktualizácie, spresnenia a doplnenia informácií v časti 3 „Subjekty a ich zodpovednosť“ vychádzajúc z aktualizovaných a upravených postupov v Systéme finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 a aktualizovanej legislatívy;
 4. aktualizácie a spresnenia informácií a postupov v časti „4.4.5. Vysporiadanie finančných vzťahov“ a doplnenia postupov týkajúcich sa „odvodu za porušenie finančnej disciplíny, správu a účtovanie pohľadávok“;
 5. spresnenia informácií v časti 4.5. „Odhad očakávaných výdavkov“;
 6. aktualizácie a spresnenia informácií a postupov v časti „4.7. Systém informačných a finančných tokov na národnej úrovni“:
 7. aktualizácie a spresnenia informácií a postupov v časti „4.9 Nezrovnalosti a finančné opravy“, zároveň došlo k odstráneniu postupov, ktoré sú súčasťou metodického usmernenia č. 16/2008-U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v platnom znení;
 8. vypustenia vybraných príloh z dôvodu duplicity a väčšej flexibility:
 9. nahradením príloh 10a – 10c: „Tabuľky k odhadom očakávaných výdavkov“ prílohami 10a – 10b: „Odhady očakávaných výdavkov a Pokyny k vyplneniu odhadov očakávaných výdavkov“.
 10. úpravy prílohy 15b: „Pokyny k vyplneniu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ a prílohy 19: „Formulár pre zoznam nevymožiteľných pohľadávok“.
 11. doplnenia prílohy 21: „Vyhlásenie riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom / platobnej jednotky o aktuálnosti, úplnosti a pravdivosti predkladaných dokumentov“.

Materiál nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť 1. marca 2016.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce zo Systému finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzie 7.1 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 1. apríla 2016.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

 1. Finančné vzťahy s EÚ
 2. Povstupové fondy EÚ
 3. Programové obdobie 2007 - 2013
 4. Európsky fond pre rybné hospodárstvo
 5. Materiály
 6. Systém finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013, verzia 7.1

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.