Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu

Obsah
Základné definície a pojmy
1. Úvod
2. Právny rámec pre Kohézny fond
3. Inštitucionálny rámec Kohézneho fondu
4. Zmluvný rámec Kohézneho fondu v rámci Slovenskej republiky
5. Finančné riadenie projektu Kohézneho fondu
6. Monitorovanie a elektronická výmena údajov
7. Finančná kontrola
8. Vnútorný audit
9. Prehlásenie o ukončení pomoci

Základné definície a pojmy

Pre účely systému finančného riadenia Kohézneho fondu (KF) sa rozumie:

 1. Audit trail – podrobný popis riadenia a realizácie pomoci z KF na všetkých úrovniach.
 2. Certifikácia – potvrdenie správnosti, úplnosti, reálnosti a oprávnenosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia a kontroly KF.
 3. Finančný plán projektu Kohézneho fondu – plán obsahujúci celkové financovanie projektu KF počas trvania jeho realizácie podľa zdrojov financovania.
 4. Kohézny fond – fond určený pre členské krajiny ES, u ktorých hodnota HDP na obyvateľa je nižšia ako 90% priemeru ES. Podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia.
 5. Konečný prijímateľ (KP) - orgán, organizácia, právnická osoba alebo administratívna jednotka, ktorá má prospech z projektu KF. V prípade rezortu dopravy sú KP zároveň implementačnými orgánmi (Slovenská správa ciest, Železnice SR). IO v prípade rezortu životného prostredia môže delegovať svoju zodpovednosť za obstarávanie alebo iné záležitosti na KP. KP participuje na výberovom konaní v súlade s pravidlami ES. Vykonáva dohľad nad realizáciou projektu KF zhotoviteľom.
 6. Monitorovací výbor pre Kohézny fond – orgán zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii jednotlivých projektov KF, ktorý je zložený zo zástupcov EK, Riadiaceho orgánu, Platobného orgánu, IO, sprostredkovateľských orgánov, medzinárodných finančných a úverových inštitúcií a ostatných zainteresovaných subjektov. Výboru predsedá zástupca menovaný RO.
 7. Oprávnené výdavky – výdavky, ktoré boli skutočne realizované v rámci obdobia stanoveného v Rozhodnutí EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF a ktoré boli v súlade s kritériami ES.
 8. Orgán vydávajúci prehlásenie o ukončení pomoci (Winding-up Body) – nezávislý orgán zodpovedný za vypracovanie prehlásenia o ukončení pomoci pre každý projekt financovaný z KF, ktoré je nevyhnutnou podmienkou na predloženie žiadosti o záverečnú platbu z EK.
 9. Platobný orgán (PO) - orgán zodpovedný za príjem a prevod prostriedkov ES na KP a za certifikáciu výkazu výdavkov, na základe ktorej predkladá žiadosti o platby z Európskej komisie (EK).
 10. Riadiaci orgán (RO) - orgán zodpovedný za všeobecné riadenie a koordináciu operácií KF na národnej úrovni.
 11. Sprostredkovateľský orgán pod Platobným orgánom (SOPO) – samostatný útvar zriadený na vecne príslušnom ministerstve (Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR) vykonávajúci určité úlohy delegované z PO. Rozsah a definovanie delegovaných úloh je popísaný v časti v kompetencii PO.
 12. Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom (SORO) – orgán zriadený ako samostatný útvar na vecne príslušnom ministerstve (Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR), ktorý zodpovedá za riadenie KF za príslušnú oblasť (doprava alebo životné prostredie) a vykonáva určité úlohy delegované z RO. Zodpovedá za posudzovanie, hodnotenie, výber a predkladanie projektov životného prostredia, resp. dopravnej infraštruktúry a vypracovanie finančných plánov pre projekty KF. Rozsah a definovanie delegovaných úloh je v kompetencii RO.
 13. Implementačný orgán (IO) – útvar zriadený na vecne príslušnom ministerstve (Implementačná agentúra environmentálnych investičných projektov, Ministerstvo životného prostredia SR) alebo na to určenom orgáne (Slovenská správa ciest, Železnice SR), ktorý je zodpovedný za implementáciu projektov KF v zmysle platných pravidiel a predpisov EÚ a SR. V prípade, že IO nie je konečným prijímateľom (MŽP SR), budú do implementácie projektov KF zahrnuté aj orgány a podniky, ktoré majú z projektu KF prospech.
 14. Štátna pokladnica (ŠP) – inštitúcia zabezpečujúca centralizáciu príjmov a realizáciu výdavkov verejného rozpočtu, štátneho rozpočtu (ŠR), a dennú likviditu ŠR.
 15. Štrukturálne fondy – finančné nástroje ES (Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia - EAGGF, Európsky fond regionálneho rozvoja - ERDF, Európsky sociálny fond – ESF a Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu - FIFG), ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov štrukturálnej politiky Európskej únie.
 16. Dodávateľ - právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa na základe zmluvy s KP, resp. IO podieľa na realizácii projektu KF.
 17. Zúčtovací doklad – doklad dokazujúci uskutočnenie výdavku, t.j. doklad o uskutočnení plnenia dodávky stavby, tovaru alebo služby a o jeho zaplatení zo strany KP.
 18. Žiadosť o platbu KP – žiadosť konečného prijímateľa o zálohovú, priebežnú a záverečnú platbu (v sektore dopravy je konečným prijímateľom Implementačný orgán)

1. Úvod

Slovenská republika (SR) môže dňom vstupu do Európskej únie (EÚ) čerpať finančné prostriedky z KF. Jednou zo základných podmienok stanovených EK v rámci Negociačnej kapitoly 21 – Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov - je stanovenie systému finančného riadenia KF.

Systém finančného riadenia KF zahŕňa komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, účtovanie, výkazníctvo, platba konečnému prijímateľovi, sledovanie finančných tokov a finančná kontrola pri realizácii pomoci z KF.
Základné rámce systému finančného riadenia KF boli vymedzené už materiálom “Koncepcia systému finančného riadenia KF”, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č.1029 dňa 18.9.2002. Cieľom predkladaného materiálu je preto v súlade s úlohou B.1 uvedeného uznesenia vlády SR aktualizovať systém finančného riadenia KF.
Aktualizovaná “Koncepcia systému finančného riadenia KF” vymedzuje v úvodných častiach právny rámec KF v SR, hlavné subjekty finančného riadenia projektov KF a definuje vzťahy medzi nimi. V hlavnej časti materiálu sa stanovuje rámec pre finančné riadenie projektov KF. Koncepcia v záverečnej časti vymedzuje prvky monitoringu, kontroly, auditu a ukončenia projektov KF.

2. Právny rámec pre Kohézny fond

2.1 Prehľad právnych noriem Európskych spoločenstiev vzťahujúcich sa na Kohézny fond
Šiesta Smernica Rady 77/388/EHS o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty;
Nariadenie Rady č. 1605/2002/ES z 25. júna 2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet ES;
Nariadenie Komisie č. 2342/2002/ES90/610/EHS z 23. Decembra 2002 ustanovujúce podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady č. 1605/2002/ES o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet ES;
Nariadenie EK 93/3418/ES stanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu niektorých ustanovení Finančného Nariadenia 77/1231/EHS z 21.decembra 1977;
Nariadenie Rady 94/1164/ES zakladajúce KF zo 16.mája 1994;
Nariadenie EK 94/1831/ES týkajúce sa porušenia predpisov a vrátenia súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním KF a organizácie informačného systému v tejto oblasti z 26.júla 1994;
Nariadenie Rady 95/2988/ES o ochrane finančných záujmov ES z 18.decembra 1995;
Nariadenie Rady 96/2185/ES o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných EK za účelom ochrany finančných záujmov ES pred spreneverou a inými podvodmi;
Rozhodnutie EK 96/455/ES z 25.júna 1996, týkajúce sa opatrení pre informovanie a zverejňovanie, ktoré budú musieť vykonávať členské štáty a EK v súvislosti s aktivitami KF podľa Nariadenia Rady (ER) 1164/94;
Nariadenie Rady 99/1264/ES, ktoré mení a dopĺňa Nariadenie Rady 94/1164/ES z 21.júna 1999;
Nariadenie Rady 99/1265/ES, ktoré mení a dopĺňa prílohu II Nariadenia Rady 94/1164/ES z 21.júna 1999;
Nariadenie Rady 2001/762/ES, ktorým sa mení Finančné Nariadenie 77/1231/EHS z 21.decembra 1977 o všeobecnom rozpočte ES ohľadne oddelenia funkcií vnútorného auditu od predbežnej finančnej kontroly zo dňa 9.apríla 2001;
Nariadenie EK 2002/1386/ES, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá realizácie Nariadenie Rady 94/1164/ES ohľadne riadiacich a kontrolných systémov pre pomoc poskytovanú v rámci KF a postupy pre vykonávanie finančných opráv;
Nariadenie EK 2003/16/ES, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá realizácie Nariadenie Rady 94/1164/ES ohľadne oprávnenosti výdavkov v kontexte opatrení čiastočne financovaných z KF.

2.2 Prehľad právnych noriem Slovenskej republiky vzťahujúcich sa na Kohézny fond
Zákon NR SR č.39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov;
Zákon NR SR č.303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov;
Zákon NR SR č.231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov;
Zákon NR SR č.254/1998 Z.z. o verejných prácach;
Zákon NR SR č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ;
Zákon NR SR č.366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov;
Zákon NR SR č.440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v znení zákona NR SR č.150/2001 Z.z.;
Zákon NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon NR SR č.291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č.386/2002 Z.z.;
Zákon NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve.

2.3 Medzinárodné zmluvy
Rámcová dohoda medzi EK a vládou SR o úprave podmienok pre technický, legislatívny a administratívny rámec, na základe ktorého budú vykonávané opatrenia súvisiace s financovaním programov pomoci v SR, ktoré vyplývajú z Nariadenia Rady 3906/89/EHS z 18.decembra 1989 ako aj jeho dodatku Nariadenia Rady 1764/93/EHS;
Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi ES a ich členskými štátmi na jednej strane a SR na strane druhej podpísaná dňa 4.10.1993;
Proces rozširovania a podmienky prijatia nových členov sú upravené v základných dokumentoch EÚ ako Agenda 2000, Biela kniha (Whitepaper) a Partnerstvo pre vstup.

2.4 Zmluvné vzťahy medzi hlavnými subjektami riadenia Kohézneho fondu
Dohoda medzi Riadiacim orgánom a Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom;
Dohoda medzi Platobným orgánom, Sprostredkovateľským orgánom pod Platobným orgánom a Implementačným orgánom;
Dohoda medzi Implementačným orgánom, Sprostredkovateľským orgánom pod Platobným orgánom a Konečným prijímateľom o financovaní projektu KF v sektore životného prostredia;
Dohoda medzi Implementačným orgánom a Sprostredkovateľským orgánom pod Platobným orgánom o financovaní projektu KF v sektore dopravy;
Zmluva medzi Konečným prijímateľom a dodávateľom.

2.5 Uznesenia vlády Slovenskej republiky a ďalšie usmernenia v oblasti Kohézneho fondu
· Uznesenie vlády SR č.240/2001 k Národnému plánu regionálneho rozvoja SR;
· Uznesenie vlády SR č.1154/2001 k Prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcim z Pravidelnej správy EK o pripravenosti SR na členstvo v EÚ;
· Uznesenie vlády SR č.15/2002 k Správe o príprave zavedenia štrukturálnych fondov EÚ na Ministerstve financií SR za rok 2001;
· Uznesenie vlády SR č.133/2002 k Návrhu rozhodnutia o finálnej podobe Národného plánu regionálneho rozvoja SR (rozhodnutie medzi CSF a SPD);
· Uznesenie vlády SR č.606/2002 k Návrhu obsahového a organizačného zabezpečenia vypracovania Národného rozvojového plánu SR;
· Uznesenie vlády SR č.678/2002 k Správe o zabezpečení uzavretia kapitoly 21 – Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov;
· Koncepcia systému finančného riadenia KF, ktorá bola dňa 18.septembra 2002 schválené uznesením vlády SR č.1029;
· Uznesenie vlády SR č.46 dňa 22.januára 2003 - materiál Ministerstva financií SR Finančné rámce pre využívanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a KF na skrátené programovacie obdobie 2004-2006;
· Informácia o predpokladanom dopade vstupu SR do ES na verejné financie v rokoch 2004, 2005 a 2006. Uvedené finančné rámce zo zdrojov ES a spolufinancovania zo ŠR boli premietnuté do návrhu východísk ŠR na rok 2004, ktoré boli schválené uznesením vlády SR č.444 zo dňa 5. júna 2003;
· Uznesenie vlády SR č.684 zo 16.júla 2003 k Správe o pripravenosti SR na čerpanie predvstupových nástrojov, KF a štrukturálnych fondov k 30. júnu 2003;
· Uznesenie vlády SR č.815 z 27.augusta 2003 ku Koncepcii financovania projektov podporovaných z predvstupových fondov, štrukturálnych fondov a KF na roky 2004 – 2006. 

3. Inštitucionálny rámec Kohézneho fondu

Do systému implementácie a finančného riadenia projektov KF sú zapojené nasledovné subjekty:
Platobný Orgán (PO)
Sprostredkovateľský Orgán pod Platobným Orgánom (SOPO)
Riadiaci Orgán (RO)
Sprostredkovateľský Orgán pod Riadiacim Orgánom (SORO)
Implementačný Orgán (IO)
Do systému monitorovania, kontroly, auditu a ukončenia projektu KF sú zapojené nasledovné subjekty:
Monitorovací výbor pre KF
Útvar metodiky finančnej kontroly a vnútorného auditu MF SR
Odbor finančnej kontroly prostriedkov ES Ministerstva financií SR
Kontrolné útvary ministerstiev
Správy finančnej kontroly (SFK)
Útvary vnútorného auditu ministerstiev
Centrálny kontaktný orgán pre OLAF v SR
Orgán vydávajúci prehlásenie o ukončení pomoci

3.1 Platobný orgán
Funkciou PO bolo v zmysle uznesenia vlády SR č.133 z 13.februára 2002 poverené Ministerstvo financií SR. V rámci MF SR zabezpečuje túto funkciu Oddelenie ISPA a KF a Oddelenie účtovníctva v rámci Odboru Národného fondu.
PO je zodpovedný predovšetkým za nasledovné úlohy:
· koordináciu prípravy všetkých pracovných a účtovných postupov súvisiacich s príjmom zálohovej platby, priebežných platieb a záverečnej platby z EK a výkonu týchto činností;
· tvorba rezervy na prípadné kurzové straty;
· vypracovanie žiadostí o zálohové, priebežné platby a záverečnú platbu a ich predkladanie EK;
· certifikáciu výkazu výdavkov a jeho predkladanie EK spolu so žiadosťami o priebežné platby a záverečnú platbu;
· uskutočňovanie prevodu finančných prostriedkov na úhradu žiadostí o zálohové, priebežné a záverečnú platbu na úroveň SOPO;
· schvaľovanie aktualizovaných odhadov výdavkov pre projekt KF na bežný a nasledujúci rok a ich predloženie EK;
· vedenie knihy dlžníkov v súlade s článkom 7 Nariadenia EK 1386/2002/ES;
· zabezpečenie plnenia článku 16 (1, 2, 3, 5) Nariadenia EK 1386/2002/ES;
· vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly žiadosti o platbu KP;
· odrátanie neoprávnene použitých finančných prostriedkov z nasledujúcej žiadosti o priebežnú platbu alebo záverečnú platbu predkladanú EK;
· zostavovanie a zaslanie Bezodkladnej správy o nezrovnalostiach na centrálny kontaktný orgán pre OLAF v SR;
· zostavovanie a zaslanie Štvrťročnej správy o zistených nezrovnalostiach a s tým súvisiacich čiastok na centrálny kontaktný orgán pre OLAF v SR;
· zostavovanie a zaslanie Štvrťročnej správy o náprave zistených nezrovnalostí a s tým súvisiacich čiastok na centrálny kontaktný orgán pre OLAF v SR;
· zostavovanie a zaslanie osobitnej Správy o výške nevymožených čiastok na centrálny kontaktný orgán pre OLAF v SR;
· metodické riadenie SOPO;
· vedenie účtovníctva, finančného výkazníctva a uschovávanie účtovných dokladov v súlade s právnymi predpismi ES a SR; účasť na rokovaniach Monitorovacieho výboru pre KF.
PO deleguje výkon niektorých svojich funkcií na SOPO. Rozsah týchto právomocí je stanovený v Dohode medzi PO, SOPO a IO. Celková zodpovednosť za delegované právomoci zostáva na PO. PO nemôže na SOPO delegovať certifikáciu výdavkov voči EK, predkladanie žiadosti o priebežnú platbu a záverečnú platbu z EK a príjem prostriedkov z EK (predmet zmluvy – kapitola 4.2).

3.2 Sprostredkovateľský orgán pod Platobným orgánom
Funkciu SOPO vykonávajú samostatné útvary v rámci rezortných ministerstiev – Ministerstva životného prostredia SR, Finančné a platobné oddelenie Implementačnej agentúry environmentálnych investičných projektov a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Sekcia rozpočtu a vnútornej ekonomiky.
SOPO je zodpovedný predovšetkým za nasledovné úlohy:
· rozpočtovanie príjmov z ES na projekt KF ako aj k týmto príjmom priradených výdavkov, a to v rámci svojej rozpočtovej kapitoly;
· rozpočtovanie výdavkov ŠR určených na spolufinancovanie projektu KF, a to v rámci svojej rozpočtovej kapitoly;
· koordinácia prác pri rozpočtovaní príjmov z ES na projekty KF, k týmto príjmom priradených výdavkov rozpočtovaných v rámci príslušnej rozpočtovej kapitoly a rozpočtovanie výdavkov ŠR na spolufinancovanie projektu KF s Odborom súhrnných finančných vzťahov k ES Ministerstva financií SR;
· rozpočtovanie rezervy určenej na predfinancovanie posledných 20% príspevku ES na projekt KF (EK prevedie posledných 20% príspevku ES na projekt KF až s určitým časovým oneskorením po ukončení projektu KF), a to v rámci svojej rozpočtovej kapitoly;
· zostavovanie aktualizovaných odhadov výdavkov pre projekt KF na bežný a nasledujúci rok a jeho predloženie PO;
· zabezpečenie prevodu prostriedkov ES a prostriedkov ŠR na KP;
· predkladanie potrebných informácií k štvrťročným “Správam o zistených nezrovnalostiach a s tým súvisiacich čiastok” a “Správam o náprave zistených nezrovnalostí a s tým súvisiacich čiastok” PO;
· vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly žiadosti o platbu KP;
· vyplnenie a predkladanie výkazu výdavkov PO;
· vedenie účtovníctva, finančného výkazníctva a uschovávanie účtovných dokladov v súlade s právnymi predpismi ES a SR;
· okamžité informovanie PO o zistených nezrovnalostiach;
· účasť na rokovaniach Monitorovacieho výboru pre KF.

3.3 Riadiaci orgán
Za RO pre KF bolo uznesením vlády SR č.678/2002 určené Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Odbor riadenia a koordinácie Kohézneho fondu.
RO pre KF je zodpovedný predovšetkým za nasledujúce úlohy:
· celkové riadenie KF v SR a metodické usmernenie orgánov zodpovedných za realizáciu projektov KF;
· vytvorenie aktuálnej databázy právnych aktov EÚ a SR relevantných ku KF a zabezpečenie jej včasnej aktualizácie;
· vypracovanie strategického programovacieho dokumentu pre KF;
· koordináciu súladu pomoci z KF s politikami ES a pomoci zo štrukturálnych fondov;
· koordináciu projektov KF pripravovaných jednotlivými rezortmi - tvorba rovnováhy medzi projektmi dopravnej infraštruktúry a životného prostredia;
· zabezpečenie dôkladného hodnotenia projektov KF pred prijatím Rozhodnutia EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF, aby socio-ekonomický prínos projektov KF odpovedal vynaloženým zdrojom;
· Prehlásenie KP o zabezpečení vlastných zdrojov pre spolufinancovanie projektu KF (v prípade spolufinancovania projektu KF z vlastných zdrojov);
· zhromažďovanie finančných a štatistických informácií o vykonávaní pomoci (pre ukazovatele monitorovania, hodnotenia a odovzdávanie týchto údajov v súlade s dohodnutými mechanizmami medzi členskými štátmi a EK), vrátane zabezpečenia počítačových systémov umožňujúcich výmenu dát;
· zabezpečenie plnenia článku 2 (1) Nariadenia EK 1386/2002/ES;
· informovanie EK o plnení článku 5 (1, 2) Nariadenia EK 1386/2002/ES;
· zabezpečenie plnenia článku 6 (4) Nariadenia EK 1386/2002/ES;
· poskytovanie potrebných informácií ES, realizovanie opatrení na primeranú propagáciu ES a KF;
· zabezpečovanie informovania verejnosti o aktivitách súvisiacich s možnosťami pomoci z KF;
· dohľad nad projektmi KF, realizovanými príslušnými orgánmi pre zabezpečenie ich vysokej kvality;
· metodické riadenie SORO a IO;
· monitorovanie implementácie projektov KF a vykonávanie ostatných činností v súvislosti s monitorovaním;
· predkladanie postupov RO, SOPO, SORO a IO na PO týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:
a) overenie reálnosti nárokovaných výdavkov na realizáciu projektu KF v súlade s termínmi stanovenými v Rozhodnutí EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF a cieľmi spojenými s projektom KF;
b) zabezpečenie súladu s právnymi predpismi ES;
c) uchovávanie a dodržiavanie audit trailu.
· predkladanie všetkých zmien v postupoch (v manuáloch) RO, SOPO a SORO ako aj IO na PO priebežne do 5 pracovných dní od vykonania zmeny postupov;
· predkladanie Ročných správ o realizácii projektu KF na EK a PO, po ich schválení Monitorovacím výborom pre KF;
· predkladanie Záverečnej správy o projekte KF na EK a PO, po jej schválení Monitorovacím výborom pre KF;
· dodržiavanie audit trailu na každej úrovni riadenia KF;
· predsedanie rokovaniam Monitorovacieho výboru pre KF;
· predkladanie potrebných informácií k Štvrťročným správam o zistených nezrovnalostiach a s tým súvisiacich čiastok a Štvrťročným správam o náprave zistených nezrovnalostí a s tým súvisiacich čiastok PO;
· organizovanie hodnotenia po ukončení projektu KF;
· okamžité informovanie PO a SOPO o zistených nezrovnalostiach.
RO deleguje výkon niektorých svojich funkcií na SORO. Rozsah týchto právomocí je stanovený v Dohode medzi RO a SORO. Celková zodpovednosť za zabezpečenie správnosti operácií v rámci projektu KF však naďalej zostáva na RO.

3.4 Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom
SORO sú útvary zriadené v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva životného prostredia SR za sektor životného prostredia a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za sektor dopravy. Za Ministerstvo životného prostredia SR vykonáva túto funkciu Sekcia zahraničnej pomoci a záležitostí EÚ. Funkciu sprostredkovateľského orgánu v rámci Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zabezpečuje Odbor zahraničnej pomoci.
SORO je zodpovedný predovšetkým za nasledovné úlohy:
· definovanie cieľov a priorít investícií pre stanovené programovacie obdobie, vrátane finančného plánu pre dané obdobie;
· evidenciu všetkých projektov KF, ktoré sú iniciované, posudzované alebo prijímané na danom ministerstve;
· programovanie, posudzovanie a odporúčanie projektov KF pre EK;
· spracovanie a spravovanie jednotnej bázy všetkých pripravovaných a schválených projektov KF, vedenie databázy zdrojov financovania projektov KF a databázy kritérií zdrojov financovania projektov KF;
· predkladanie návrhov projektov KF na RO;
· zabezpečenie kvality predkladaných projektov KF do vlády SR a na EK;
· zabezpečenie analýzy nákladov a výnosov pripravovaných projektov KF, vrátane priamych a nepriamych vplyvov na zamestnanosť;
· vypracovanie finančných plánov projektov KF v spolupráci s KP;
· poskytovanie informácií o ekonomickej výhodnosti pripravovaných projektov KF a ich hospodárskych a sociálnych prínosoch v strednodobom horizonte, ktoré musia byť úmerné použitým zdrojom;
· overovanie spolufinancovania projektov KF zo zdrojov KP a ostatných národných zdrojov vo fáze jeho programovania;
· overovanie súladu projektu KF s národnými pravidlami a politikami ES v oblasti štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia, rovnosti príležitostí;
· zabezpečenie súladu projektu KF s národnou stratégiou v danej oblasti;
· zabezpečenie publicity o príležitostiach, ktoré pomoc ES ponúka pre prípadných KP;
· informovanie verejnosti o príslušnej pomoci ES a o jej výsledkoch na svojom úseku;
· okamžité informovanie PO a SOPO o zistených nezrovnalostiach;
· účasť na rokovaniach Monitorovacieho výboru pre KF.

3.5 Implementačný orgán
Za sektor dopravy plní funkciu IO Slovenská správa ciest a Železnice SR, za sektor životného prostredia je to Oddelenie KF a ISPA odbor Implementačnej agentúry environmentálnych investičných projektov v rámci Ministerstva životného prostredia SR. IO Slovenská správa ciest a IO Železnice SR sú zároveň aj konečným prijímateľom v projektoch KF.
IO sú zodpovedné predovšetkým za nasledovné úlohy:
· riadne administratívne a technické riadenie a monitorovanie projektov KF, ktoré realizujú v spolupráci s KP;
· uzatváranie zmlúv s KP o financovaní projektu KF (neplatí v prípade projektov dopravnej infraštruktúry);
· organizovanie výberových konaní, príp. delegovanie tejto právomoci na konečných prijímateľov;
· vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly žiadostí o úhradu faktúr ;
· predkladanie žiadostí KP o úhradu faktúr na SOPO za účelom ďalšieho schvaľovania a na SORO pre informáciu;
· podávanie informácií RO a PO o dosiahnutom finančnom a fyzickom pokroku pri realizácii projektu KF;
· monitorovanie implementácie projektov KF u KP;
· zabezpečenie realizácie projektov KF smerujúcu k ich úspešnému ukončeniu;
· predkladanie priebežných správ o projekte KF na RO a PO;
· vypracovanie Ročných správ o realizácii projektu KF na RO;
· vypracovanie Záverečných správ o projekte KF a ich predkladanie na RO a PO;
· predkladanie potrebných informácií k Štvrťročným správam o zistených nezrovnalostiach a s tým súvisiacich čiastok a Štvrťročným správam o náprave zistených nezrovnalostí a s tým súvisiacich čiastok PO;
· okamžité informovanie PO o zistených nezrovnalostiach;
· účasť na rokovaniach Monitorovacieho výboru pre KF.

3.6 Monitorovací výbor pre Kohézny fond
Monitorovací výbor pre KF zriaďuje RO po dohode s PO, SORO, SOPO, IO a ostatnými partnermi.
Monitorovací výbor pre KF je zodpovedný predovšetkým za nasledovné úlohy:
· monitorovanie plnenia realizácie projektov KF;
· navrhovanie RO realizáciu úpravy alebo preskúmania štruktúry pomoci v rámci projektu KF;
· schvaľovanie Ročných správ o realizácii projektu KF;
· schvaľovanie Záverečných správ o projekte KF.

3.7 Útvar metodiky finančnej kontroly a vnútorného auditu Ministerstva financií Slovenskej republiky
Útvar metodiky finančnej kontroly a vnútorného auditu, je centrálnou metodickou jednotkou pre finančnú kontrolu a vnútorný audit. Útvar je zodpovedný najmä za:
· metodické usmerňovanie a koordináciu finančnej kontroly;
· metodické usmerňovanie vnútorného auditu;
· vyhodnocovanie Ročných správ o výsledku finančných kontrol a Ročných správ o činnosti vnútorných audítorov a na ich základe vypracovávanie Súhrnnej správy o výsledkoch finančných kontrol a vnútorného auditu a jej predloženie do vlády SR;
· zabezpečovanie odbornej prípravy finančných kontrolórov a vnútorných audítorov;
· plnenie úloh kontaktného orgánu s EK za oblasť finančnej kontroly, vnútorného auditu a ďalších úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohôd;
· predkladanie každoročne EK v termíne do 30. júna správu o uplatňovaní čl. 9 až 11 Nariadenia rady (EC) č. 1164/94;
· zaslanie EK Ročný plán kontrol, ktorý bude zahŕňať aj kontroly schválených projektov KF.

3.8 Odbor finančnej kontroly prostriedkov ES na Ministerstve financií SR
Odbor finančnej kontroly prostriedkov ES, zriadený v rámci Sekcie kontrolnej MF SR, plní najmä tieto úlohy:
- zodpovedá za zabezpečenie vykonávania minimálne 15%-nej kontroly celkových oprávnených výdavkov schválených projektov KF,
- vykonáva následnú finančnú kontrolu prostriedkov KF a prostriedkov z národných zdrojov určených na spolufinancovanie projektov KF,
- spolupracuje pri tvorbe ročného plánu kontrol vrátane kontroly prostriedkov KF,
- rozhoduje v správnom konaní vo veciach porušenia rozpočtovej disciplíny na základe vykonaných kontrol prostriedkov KF,
- je odvolacím a preskúmavacím orgánom v správnom konaní proti prvostupňovým rozhodnutiam SFK, na základe vykonaných následných finančných kontrol hospodárenia s prostriedkami KF.

3.9 Kontrolné útvary ministerstiev
Kontrolné útvary ministerstiev, v ktorých sa nachádzajú PO, RO, SOPO, SORO a IO, plnia nasledovné úlohy:
· vykonávajú kontrolu operácií a projektov KF pred ukončením pomoci zohľadňujúc rizikové faktory zistené orgánmi SR a EÚ za účelom realizácie minimálne 15%-nej kontroly celkových oprávnených výdavkov schválených projektov KF;
· vykonávajú aj ďalšie následné finančné kontroly v zmysle ustanovení zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.10 Správy finančnej kontroly
Správy finančnej kontroly sú rozpočtové organizácie so sídlom v Bratislave, Zvolene a Košiciach s pôsobnosťou v územných obvodoch v jednotlivých krajoch SR. V zmysle zákona NR SR č.440/2000 Z.z. o SFK v znení neskorších predpisov sú v rozsahu svojej pôsobnosti samostatnými kontrolnými orgánmi, ktoré plnia nasledovné úlohy:
· vykonávajú kontrolu operácií a projektov KF pred ukončením pomoci zohľadňujúc rizikové faktory zistené orgánmi SR a EÚ za účelom realizácie minimálne 15%-nej kontroly celkových oprávnených výdavkov schválených projektov KF;
· vykonávajú aj ďalšie následné finančné kontroly v zmysle ustanovení zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
· vymáhajú odvod a penále za neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov z Kohézneho fondu a prostriedkov ŠR SR určených na spolufinancovanie projektov KF;
· spolupracujú s EK a Účtovným dvorom ES pri plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy.

3.11 Útvary vnútorného auditu ministerstiev
Útvary vnútorného auditu ministerstiev, v ktorých sa nachádzajú PO, RO, SORO, SOPO a IO, zodpovedajú za nasledovné úlohy:
· zhromažďovanie a analyzovanie informácií vzťahujúcich sa k činnosti auditovaného subjektu so zameraním na dosiahnutie účelu a cieľa vnútorného auditu;
· vykonávanie vnútorného auditu všetkých činností auditovaného subjektu, najmä tých, s ktorými sú vzhľadom na ich charakter, rozsah a spôsob realizácie spojené riziká;
· po vykonaní vnútorného auditu vypracovanie správ o výsledku vnútorného auditu, ktoré obsahujú najmä predmet vnútorného auditu, nedostatky zistené vnútorným auditom a odporúčania pre auditovaný subjekt na nápravu zistených nedostatkov;
· odovzdanie správ o vykonaní vnútorného auditu vedúcemu auditovaného subjektu a vedúcemu príslušného ústredného orgánu. Ak výsledok vnútorného auditu zakladá podozrenie z trestnej činnosti alebo, ak jeho riešenie patrí do pôsobnosti orgánov príslušných podľa osobitných predpisov, odovzdá útvar vnútorného auditu správu o vykonaní vnútorného auditu aj orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom príslušným podľa osobitných predpisov.
Vnútorný audítor je funkčne nezávislý od útvaru vnútornej kontroly na ústredných orgánoch štátnej správy a v rámci svojej činnosti hodnotí aj účinnosť systému vnútornej kontroly. Postavenie vnútorného audítora je nezávislé, pretože pri výkone svojej činnosti je viazaný len ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vnútorného audítora Ministerstva financií SR vymenováva a odvoláva minister financií. Vnútorného audítora iného ústredného orgánu vymenováva vedúci tohto ústredného orgánu po prerokovaní s ministrom financií SR. V prípade odvolania vnútorného audítora iného ústredného orgánu sa prerokovanie s ministrom financií SR nevyžaduje. Vnútorná kontrola a vnútorný audit sú na sebe organizačne nezávislé, avšak v záujme plnenia cieľov a zámerov ústredného orgánu navzájom spolupracujú.

3.12 Centrálny kontaktný orgán pre OLAF v Slovenskej republike
Úrad vlády SR, Sekcia kontroly, plní úlohu centrálneho kontaktného orgánu pre OLAF v SR. Tento orgán je zodpovedný najmä za:
· predkladanie Bezodkladnej správy o nezrovnalostiach EK;
· predkladanie Štvrťročnej správy o zistených nezrovnalostiach a s tým súvisiacich čiastok EK;
· predkladanie Štvrťročnej správy o náprave zistených nezrovnalostí a s tým súvisiacich čiastok EK;
· predkladanie osobitnej Správy o výške nevymožených čiastok EK.

3.13 Orgán vydávajúci prehlásenie o ukončení pomoci
Orgán vydávajúci prehlásenie o ukončení pomoci zodpovedá za vypracovanie prehlásenia o ukončení pomoci z KF pre jednotlivé projekty KF, ktoré je nevyhnutnou podmienkou na obdržanie záverečnej platby z ES na projekt KF. Tento orgán je funkčne nezávislý od RO, IO, SORO a SOPO a od osôb vykonávajúcich certifikáciu v rámci PO.
Uznesením vlády SR č.1029/2002 bol Najvyšší kontrolný úrad SR určený ako Orgán zodpovedný za vydávanie prehlásenia o ukončení pomoci z KF.

4. Zmluvný rámec Kohézneho fondu v rámci Slovenskej republiky

4.1 Dohoda medzi Riadiacim orgánom a Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom
Dohoda medzi RO a SORO by mala upravovať nasledovné okruhy:
Názov subjektov, ktoré dohodu uzatvárajú;
Základné pojmy, ktoré sú použité v dohode a ich definície;
Účel dohody;
Výber projektov KF;
Zodpovednosti RO;
Právomoci delegované RO na SORO;
Opatrenia pre publicitu;
Príprava projektov KF;
Ročná správa o realizácii projektu KF;
Záverečná správa o projekte KF;
Prekladanie správ o projekte KF;
Monitorovací výbor KF a monitorovanie projektov KF;
Kontrola;
Audit;
Uchovávanie a archivovanie dokumentov;
Informačné systémy;
Zamestnanci;
Priestory a príslušenstvo;
Otázky výkladu;
Záverečné ustanovenia.
Dohoda medzi RO a SORO sa môže zmeniť formou písomných dodatkov.

4.2 Dohoda medzi Platobným orgánom, Sprostredkovateľským orgánom pod Platobných orgánom a Implementačným orgánom
Dohoda medzi PO, SOPO a IO by mala upravovať nasledovné okruhy:
Názov subjektov, ktoré dohodu uzatvárajú;
Základné pojmy, ktoré sú použité v dohode a ich definície;
Účel dohody;
Výber projektov KF;
Zodpovednosti PO;
Právomoci delegované PO na SOPO;
Zodpovednosti IO;
Verejné obstarávanie;
Bankové účty;
Zabezpečenie spolufinancovania z národných zdrojov;
Vzťahy so ŠP;
Žiadosť o zálohovú platbu na EK;
Žiadosť o priebežnú platbu na EK;
Žiadosť o záverečnú platbu na EK;
Žiadosť o záverečnú platbu za prostriedky EK a za prostriedky spolufinancovania zo ŠR;
Žiadosť o prevod finančných prostriedkov konečnému prijímateľovi;
Účtovníctvo;
Zosúlaďovanie údajov;
Nezrovnalosti;
Monitorovací výbor a monitorovanie projektov KF;
Predkladanie správ o projekte KF;
Uchovávanie a archivovanie dokumentov;
Kontrola;
Audit;
Informačné systémy;
Zamestnanci;
Priestory a príslušenstvo;
Otázky výkladu;
Záverečné ustanovenia.
Dohoda medzi PO, SOPO a IO sa môže zmeniť formou písomných dodatkov.

4.3 Dohoda medzi Implementačným orgánom, Sprostredkovateľským orgánom pod Platobným orgánom a Konečným prijímateľom o financovaní projektu KF v sektore životného prostredia
V rámci realizácie projektov financovaných z KF uzatvára IO zodpovedný za realizáciu projektu KF Dohodu medzi IO, SOPO a KP o financovaní projektu KF. Dohoda sa uzatvára po prijatí Rozhodnutia EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF.
IO informuje RO a PO o uzatvorenej Dohode medzi IO, SOPO a KP o financovaní projektu KF pri predkladaní prvej žiadosti KP o úhradu faktúr a zároveň im predkladá kópiu týchto zmlúv.
IO Slovenská správa ciest a IO Železnice SR sú zároveň aj konečný prijímateľ v projektoch KF, preto uzatvárajú Dohodu medzi Implementačným orgánom a Sprostredkovateľským orgánom pod Platobným orgánom o financovaní projektu KF v sektore dopravy.
Dohoda medzi IO, SOPO a KP o financovaní projektu KF by mala upravovať nasledovné okruhy:
· Názov subjektov, ktoré dohodu uzatvárajú;
· Základné pojmy a ich definície, ktoré sú použité v dohode;
· Účel dohody;
· Jednoznačné určenie všetkých subjektov zúčastňujúcich sa na financovaní projektu KF;
· Harmonogram plnenia projektu KF a trvanie zmluvy;
· Popis oprávnených výdavkov;
· Výška príspevku z KF;
· Platobné podmienky;
· Záväzok KP, že sa podrobí akejkoľvek kontrole zo strany IO, RO, PO, SOPO a SORO a príslušných kontrolných orgánov SR a ES a poskytne im dokumentáciu vzťahujúcu sa na projekt KF;
· Prehlásenie KP o zabezpečení vlastných zdrojov pre spolufinancovanie projektu KF (v prípade spolufinancovania projektu KF z vlastných zdrojov);
· Stanovenie povinnosti vedenia podvojného účtovníctva, príp. jednoduchého účtovníctva alebo používania vhodného kódového označenia účtov v rámci svojho účtovníctva pre všetky operácie týkajúce sa podpory z KF;
· Monitorovanie - spôsob a termíny odovzdávania príslušných správ na IO;
· Archivácia dokumentov;
· Podmienky pre vrátenie prostriedkov (prípady porušenia zmluvy, odstúpenie od zmluvy, vrátenie prostriedkov);
· Riešenie sporov;
· Publicita a hospodárska súťaž;
· Finančná a technická príloha (podrobný popis projektu KF, odhady výdavkov, odhad plánovaných príjmov z výsledkov projektu KF, stanovenie hodnotiacich ukazovateľov, predpísaný formát správ, žiadostí, informácií, termíny na ich predkladanie alebo zaslanie, metóda zaslania atď.);
· Súhlas KP pre využívanie údajov v informačných systémoch pre účely riadenia, monitorovania a kontroly KF.
Dohoda medzi IO, SOPO a KP o financovaní projektu KF sa môže zmeniť formou písomných dodatkov.

4.4 Dohoda medzi Implementačným orgánom a Sprostredkovateľským orgánom pod Platobným orgánom o financovaní projektu KF v sektore dopravy
V rámci realizácie projektov financovaných z KF uzatvára IO zodpovedný za realizáciu projektu KF Dohodu medzi IO a SOPO o financovaní projektu KF. Dohoda sa uzatvára po prijatí Rozhodnutia EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF.
IO informuje RO a PO o uzatvorenej Dohode medzi IO a SOPO o financovaní projektu KF pri predkladaní prvej žiadosti KP o úhradu faktúr a zároveň im predkladá kópiu týchto zmlúv.
IO Slovenská správa ciest a IO Železnice SR sú zároveň aj konečný prijímateľ v projektoch KF, preto uzatvárajú Dohodu medzi Implementačným orgánom a Sprostredkovateľským orgánom pod Platobným orgánom o financovaní projektu KF v sektore dopravy.
Dohoda medzi IO, SOPO a KP o financovaní projektu KF by mala upravovať nasledovné okruhy:
· Názov subjektov, ktoré dohodu uzatvárajú;
· Základné pojmy a ich definície, ktoré sú použité v dohode;
· Účel dohody;
· Jednoznačné určenie všetkých subjektov zúčastňujúcich sa na financovaní projektu KF;
· Harmonogram plnenia projektu KF a trvanie zmluvy;
· Popis oprávnených výdavkov;
· Výška príspevku z KF;
· Platobné podmienky;
· Záväzok KP (ŽSR a SSC), že sa podrobí akejkoľvek kontrole zo strany RO, PO, SOPO a SORO a príslušných kontrolných orgánov SR a ES a poskytne im dokumentáciu vzťahujúcu sa na projekt KF;
· Prehlásenie KP (ŽSR a SSC) o zabezpečení vlastných zdrojov pre spolufinancovanie projektu KF (v prípade spolufinancovania projektu KF z vlastných zdrojov);
· Stanovenie povinnosti vedenia podvojného účtovníctva, príp. jednoduchého účtovníctva alebo používania vhodného kódového označenia účtov v rámci svojho účtovníctva pre všetky operácie týkajúce sa podpory z KF;
· Monitorovanie - spôsob a termíny odovzdávania príslušných správ na SOPO
· Archivácia dokumentov;
· Podmienky pre vrátenie prostriedkov (prípady porušenia zmluvy, odstúpenie od zmluvy, vrátenie prostriedkov);
· Riešenie sporov;
· Publicita a hospodárska súťaž;
· Finančná a technická príloha (podrobný popis projektu KF, odhady výdavkov, odhad plánovaných príjmov z výsledkov projektu KF, stanovenie hodnotiacich ukazovateľov, predpísaný formát správ, žiadostí, informácií, termíny na ich predkladanie alebo zaslanie, metóda zaslania atď.);
· Súhlas KP (ŽSR a SSC) pre využívanie údajov v informačných systémoch pre účely riadenia, monitorovania a kontroly KF.
Dohoda medzi IO a SOPO o financovaní projektu KF sa môže zmeniť formou písomných dodatkov.

4.5 Zmluva medzi konečným prijímateľom a dodávateľom
Zmluva medzi KP a dodávateľom by mala upravovať nasledovné okruhy:
Formálne ustanovenia zmluvy;
Všeobecné podmienky zmluvy;
Špeciálne podmienky zmluvy;
Cena;
Vzor záruk;
Vzor na zálohovú záruku;
Vzor na tzv. zádržné;
Riešenie sporov;
Podmienky stavebného povolenia;
Prílohy.
IO Slovenská správa ciest a IO Železnice SR sú zároveň aj konečným prijímateľom v projektoch KF a plnia všetky úlohy a povinnosti konečného prijímateľa v projektoch KF.
Zmluva sa môže zmeniť formou písomných dodatkov.

5. Finančné riadenie projektu Kohézneho fondu

5.1 Pravidlá Európskych spoločenstiev pre využívanie prostriedkov z Kohézneho fondu
Podpora z KF zahŕňa projekty KF, etapy projektu KF, ktoré sú technicky a finančne nezávislé, skupiny projektov alebo schémy projektov životného prostredia a dopravnej infraštruktúry. Podpora zahŕňa projekty KF, ktoré sledujú dosiahnutie cieľov stanovených v Zmluve o Európskej únii pre oblasť životného prostredia a transeurópskych dopravných infraštrukturálnych sietí v členských štátoch s HDP na obyvateľa nižším ako 90% priemeru ES. Z KF sa môžu financovať aj predbežné a technické štúdie, štúdie uskutočniteľnosti projektu KF a projekty odbornej pomoci.
Podpora bude poskytnutá pre:
· projekty životného prostredia umožňujúce dosiahnuť súlad s požiadavkami právnych predpisov ES v oblasti životného prostredia a prioritami určenými pre politiku ochrany životného prostredia ES v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja;
· projekty dopravnej infraštruktúry všeobecného záujmu, ktoré presadzujú trvalo udržateľné spôsoby mobility, najmä tie, ktoré spadajú do rámca pokynov prijatých v Rozhodnutí EK 1692/96/ES o rozvoji transeurópskej dopravnej siete.
Podpora môže byť poskytnutá aj pre:
· predbežné štúdie súvisiace s vhodnými projektmi KF, vrátane tých, ktoré sú nevyhnutné na ich implementáciu;
· opatrenia odbornej pomoci, vrátane propagačných a informačných akcií, najmä:
- horizontálne projekty ako komparatívne štúdie na hodnotenie vplyvov pomoci ES;
- projekty a štúdie, ktoré prispievajú k posudzovaniu, monitorovaniu, dozoru a hodnoteniu alebo kontrole projektov KF a k posilneniu a zabezpečeniu koordinácie a súladu s Partnerstvom pre vstup;
- projekty a štúdie na zabezpečenie efektívneho riadenia a implementácie projektov KF a na prijatie potrebných úprav.
Zodpovednosť za konečný výber projektov KF a stanovenie výšky jeho financovania prislúcha EK, ktorá každý projekt KF schvaľuje prijatím zvláštneho rozhodnutia.
Rozsah, forma a oprávnenosť podpory:
Indikatívna alokácia z celkových zdrojov fondu pre jednotlivé členské štáty sa stanovuje na základe presných a objektívnych kritérií, najmä počtu obyvateľov, HDP na obyvateľa a s ohľadom na zvýšenie národnej prosperity, ktorá sa dosiahla v predchádzajúcom období, ako aj s ohľadom na rozlohu. Pritom je potrebné vziať do úvahy aj ďalšie socio-ekonomické ukazovatele, ako napr. nedostatočnú dopravnú infraštruktúru.
Rozsah financovania zo zdrojov ES môže dosiahnuť 80-85% verejných alebo ekvivalentných výdavkov, vrátane výdavkov orgánov, ktorých aktivity sa realizujú v rámci administratívneho alebo právneho rámca, prostredníctvom ktorého sa považujú za ekvivalentné verejným orgánom. Od roku 2000 možno túto výšku znížiť s cieľom zohľadniť, v spolupráci s členským štátom, odhadované výnosy z projektov KF a uplatnenie princípu “znečisťovateľ platí”.
EK podporuje úsilie členských štátov o čo najvyšší účinok prostriedkov KF tým, že podporuje väčšie využitie súkromných zdrojov financovania zo strany KP.
Ak je pomoc poskytnutá pre projekt KF prinášajúci výrazný čistý zisk, EK v spolupráci s členským štátom stanoví výšku podpory s prihliadnutím k zisku. Projektom KF prinášajúcim zisk sa rozumie:

infraštruktúra, z využívania ktorej vyplývajú poplatky hradené priamo KP, produktívne investície v oblasti ochrany životného prostredia.


Predbežné štúdie a projekty technickej podpory sa môžu financovať výnimočne až do výšky 100% celkových nákladov.
Obmedzenia pre využívanie prostriedkov z Kohézneho fondu
Pri financovaní z KF musia byť splnené nasledovné podmienky:
· celkové náklady každého projektu KF nemajú byť nižšie ako 10 mil. EUR. V riadne zdôvodnených prípadoch, berúc do úvahy osobitné okolnosti, môžu byť celkové náklady na projekty KF nižšie ako 10 mil. EUR;
· celková národná alokácia z KF musí byť rovnomerne rozdelená medzi rezorty životného prostredia a dopravy;
· celkové ročné príjmy každého členského štátu zo štrukturálnych fondov spolu s podporou v rámci KF by nemali prekročiť 4% HDP členského štátu;
· žiadny z projektov nemôže byť financovaný zároveň zo štrukturálnych fondov a z KF;
· žiadny z projektov nemôže byť financovaný zároveň prostredníctvom iniciatívy ES a KF;
· žiadny z projektov nemôže byť financovaný zároveň prostredníctvom záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu a KF;
· podpora pre opatrenia odbornej pomoci nesmie prekročiť 0,5% z príspevku KF;
· súčet kombinovanej pomoci z KF a inej pomoci ES (tých, okrem štrukturálnych fondov, iniciatív ES a záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu) poskytnutej pre projekt nesmú presiahnuť 90% celkových výdavkov na projekt;
· nie je možné presúvať prostriedky ES medzi jednotlivými projektmi KF.
5.2 Pravidlá Slovenskej republiky pre využívanie prostriedkov z Kohézneho fondu
Spolufinancovanie k projektom KF realizovaných verejným sektorom:
Pre projekty KF realizované verejným sektorom sa spolufinancovanie z národných zdrojov zabezpečuje zo zdrojov verejného sektora a úverov finančných inštitúcií (vládne úvery, úvery so štátnou zárukou). Podpora z verejného sektora má formu nenávratnej priamej pomoci a návratnej pomoci.
V prípade, že KP pomoci nebude štát, ale iný subjekt verejnej správy (VÚC, obecný vodohospodársky podnik atď.), pravidlá pre financovanie projektov KF budú nasledovné:
maximálny podiel ŠR na projektoch KF realizovaných subjektami verejného sektora (okrem štátnych) je obmedzený na úroveň 12,5% z celkových záväzkov ES voči SR vyčlenených na skrátené programové obdobie 2004 – 2006;
maximálny podiel účasti ŠR na úrovni 25% z celkových verejných zdrojov projektu KF pri tvorbe finančného plánu projektu KF;
minimálny podiel účasti ŠR na úrovni 2% z celkových verejných zdrojov projektu KF;
minimálny podiel účasti KP na úrovni 5% z celkových verejných zdrojov projektu KF;
maximálny podiel účasti KP na úrovni 50% z celkových verejných zdrojov projektu KF;
maximálny podiel príspevku zo zdrojov ES na úrovni 85% z celkových verejných zdrojov;
minimálny podiel príspevku zo zdrojov ES na úrovni 33% z celkových verejných zdrojov. Pokiaľ poklesne úroveň príspevku ES pod 33% z verejných zdrojov (minimálny príspevok zo zdrojov ES), zostatok by bolo potrebné doplniť z národných verejných zdrojov, čo presahuje reálne možnosti spolufinancovania z národných verejných zdrojov pri zohľadnení minimálnych nákladov 10 mil. EUR na projekt KF;
v prípade, ak spolufinancovanie zo ŠR má byť poskytnuté na podnikanie alebo v súvislosti s ním, v súlade so zákonom č.231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov požiada príslušné ministerstvo Úrad pre štátnu pomoc o schválenie poskytnutia štátnej pomoci.

Vzhľadom na to, že po predložení návrhu projektu KF EK sa môže znížiť nárokovaná výška financovania zo zdrojov ES, chýbajúci rozdiel sa môže zabezpečiť zo zdrojov KP projektu KF a zo ŠR, prípadne iných verejných zdrojov. O dodatočnom zvýšení spolufinancovania zo ŠR na základe návrhu príslušného ministerstva (z podnetu KP) rozhodne vláda SR.

Spolufinancovanie zo ŠR je možné pre príslušný projekt KF zvýšiť na maximálny podiel spolufinancovania z národných verejných zdrojov z celkových verejných zdrojov.
Ak vláda SR neodsúhlasí zvýšenie podielu spolufinancovania zo ŠR na maximum, zvyšok musí zabezpečiť KP zo svojich zdrojov, prípadne z iných verejných zdrojov okrem zdrojov ŠR (zabezpečuje KP projektu KF).
Vzhľadom na to, že EK podporuje úsilie členských štátov o čo najvyšší účinok prostriedkov KF podporou využívania súkromných zdrojov financovania zo strany KP, návrh mechanizmu spolufinancovania zohľadňuje aj prípadné zapojenie súkromných zdrojov do financovania projektov podporovaných z KF.
Spolufinancovanie k projektom Kohézneho fondu realizovaných súkromnou sférou:
Základným cieľom je realizovať projekty KF, ktoré by bez finančnej účasti ES neboli uskutočniteľné
Pravidlá pre projekty KF realizované súkromnou sférou sú:
maximálny podiel ŠR na projektoch KF realizovaných súkromnou sférou je obmedzená na úrovni 12,5% z celkových záväzkov ES voči SR vyčlenených na skrátené programové obdobie 2004 – 2006. 
maximálny podiel účasti ŠR na úrovni 25% z celkových oprávnených nákladov projektu KF pri tvorbe finančného plánu projektu KF;
minimálny podiel účasti ŠR na úrovni 3% z celkových oprávnených nákladov projektu KF;
minimálny podiel účasti KP zo súkromnej sféry na úrovni 10% z celkových oprávnených nákladov projektu KF. Príslušné ministerstvo stanoví tento minimálny podiel vo výnimočných prípadoch (strategické a prioritné oblasti) na úrovni 5% maximálne za objem 10% z celkového záväzku ES na programové obdobie 2004-2006;
maximálny podiel účasti KP sa stanovuje na úrovni 80% z celkových oprávnených nákladov projektu KF;
maximálny podiel príspevku zo zdrojov ES sa stanovuje na 80,75% z celkových oprávnených nákladov projektu KF. Maximálny podiel účasti ES môže dosahovať 85% z verejných zdrojov;
minimálny podiel príspevku zo zdrojov ES sa stanovuje na 12% z celkových oprávnených nákladov projektu KF. Pokiaľ poklesne úroveň príspevku ES pod 60% z verejných zdrojov (minimálny príspevok zo zdrojov ES) zostatok by bolo potrebné doplniť z národných verejných zdrojov, čo presahuje reálne možnosti spolufinancovania z národných verejných zdrojov pri zohľadnení minimálnych nákladov 10 mil. EUR na projekt KF. Projekty KF, v ktorých podiel finančnej účasti ES je pod úrovňou 60% na verejných zdrojoch nie sú oprávnené na financovanie v rámci KF;
v prípade, ak spolufinancovanie zo ŠR má byť poskytnuté podnikateľovi na podnikanie alebo v súvislosti s ním, príslušné ministerstvo požiada Úrad pre štátnu pomoc v súlade so zákonom č.231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov o schválenie poskytnutia štátnej pomoci.

Vzhľadom k tomu, že po predložení návrhu projektu KF EK môže znížiť nárokovanú výšku financovania zo zdrojov ES, chýbajúci rozdiel sa môže zabezpečiť zo zdrojov KP projektu KF a zo ŠR, prípadne iných verejných zdrojov. O dodatočnom zvýšení spolufinancovania zo ŠR na základe návrhu príslušného ministerstva (z podnetu KP) rozhodne vláda SR.

Spolufinancovanie zo ŠR je možné pre príslušný projekt KF zvýšiť na:

35% spolufinancovania zo ŠR z celkových oprávnených nákladov projektu KF, ak podiel ŠR vo finančnom pláne bol menej ako 15% z celkových oprávnených nákladov projektu KF;
30% spolufinancovania zo ŠR z celkových oprávnených nákladov projektu KF, ak podiel ŠR vo finančnom pláne bol menej ako 20% (vrátane 20%) z celkových oprávnených nákladov projektu KF;
25% spolufinancovania zo ŠR z celkových oprávnených nákladov projektu KF, ak podiel ŠR vo finančnom pláne bol viac ako 20% z celkových oprávnených nákladov projektu KF.

Ostatné finančné prostriedky musí zabezpečiť KP zo svojich zdrojov, prípadne z iných verejných zdrojov okrem zdrojov ŠR (zabezpečuje KP projektu KF).
Ďalšie podrobnosti o financovaní projektov podporovaných z predvstupových fondov, štrukturálnych fondov a KF na roky 2004 – 2006 upravuje materiál schválený uznesením vlády SR č.815 z 27.augusta 2003. 

5.3 Finančné plánovanie, alokácia, stanovenie záväzku na projekt Kohézneho fondu a programové rozpočtovanie


Finančné plánovanie vo fáze prípravy projektu Kohézneho fondu:
Prostriedky ES určené pre projekt KF budú alokované na základe finančného plánu pre projekt KF. Za vypracovanie finančného plánu pre projekt KF sú zodpovedné SORO v spolupráci s KP. Finančný plán pre projekt KF sa po schválení projektu KF ES stane súčasťou Dohody medzi IO, SOPO a KP (v sektore životného prostredia) a súčasťou Dohody medzi IO a SOPO (v sektore dopravy).
Projekty financované z KF sa vzhľadom na svoj rozsah realizujú počas viacerých rokov. Finančné plánovanie musí preto zabezpečiť, aby mohol byť projekt KF financovaný priebežne počas celej doby jeho realizácie.
Kontrolu dodržiavania finančného plánu pre projekt KF neskôr vo fáze realizácie zabezpečuje IO, SOPO a RO. Jedno vyhotovenie finančného plánu pre projekt KF sa predkladá aj PO.
Alokácia prostriedkov Európskych spoločenstiev pre projekt Kohézneho fondu:
Záväzok ES alokovať prostriedky pre projekt KF vzniká dňom nadobudnutia účinnosti Rozhodnutia EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF, ktorým je deň jeho publikovania v Úradnom vestníku EÚ.
Prostriedky určené pre financovanie projektu KF sú alokované EK vo výške špecifikovanej v Rozhodnutí EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF. Takáto alokácia tvorí zvláštnu položku v rozpočte EÚ (položka B 2-3 KF).
Rozpočtové záväzky ES:
Rozpočtové záväzky ES sa vzťahujú na už schválený projekt KF, na ktorý boli alokované prostriedky ES. Dĺžka platnosti záväzku sa stanoví podľa povahy projektu KF a konkrétnych podmienok jeho realizácie.

Záväzky k projektu KF, ktorého realizácia má prebiehať najmenej 2 roky, sa prijímajú v ročných splátkach. Záväzok týkajúci sa prvej ročnej splátky je prijatý po prijatí Rozhodnutia EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF. Výšku ďalších ročných záväzkov stanovuje EK každý rok do 30.apríla na základe aktualizovaného finančného plánu pre projekt KF a odhadu výdavkov na projekt KF na bežný a nasledujúci rok. PO musí preto tento odhad do uvedeného termínu predložiť na EK. Za účelom vypracovania odhadu výdavkov na projekt KF na bežný a nasledujúci rok predloží RO na PO plánované čerpanie finančných prostriedkov ES v príslušnom a nasledujúcom roku, a to najneskôr do 30. marca bežného roku. RO vypracuje potrebné podklady na základe informácií od IO.
Záväzky k projektu KF, ktorého realizácia má prebiehať v období kratšom ako 2 roky, alebo v prípade, že pomoc ES predstavuje menej ako 50 mil. EUR, možno po prijatí Rozhodnutia EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF stanoviť hneď až do výšky 80% z celkovej výšky podpory ES na projekt KF. Na zostatok prostriedkov ES alokovaných na projekt KF sa príjmu záväzky neskôr podľa skutočného vývoja realizácie projektu KF.

Okrem riadne odôvodnených prípadov môže EK zrušiť pomoc alokovanú na už schválený projekt KF, s ktorého realizáciou sa nezačne do 2 rokov od dátumu prijatia Rozhodnutia EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF.

Programové rozpočtovanie prostriedkov ES a spolufinancovania SR v štátnom rozpočte SR:
Prostriedky ES určené na projekt KF sú v ŠR rozpočtované účelovo, a to v rámci rozpočtovej kapitoly príslušného ministerstva (Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR), ktoré zodpovedajú za realizáciu daného projektu KF a ktoré plnia funkciu SOPO.

Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zodpovedajú za rozpočtovanie príjmov z ES na projekt KF ako aj k týmto príjmom priradených výdavkov, a to v rámci svojej rozpočtovej kapitoly.
Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zároveň zodpovedajú za rozpočtovanie výdavkov ŠR určených na spolufinancovanie projektu KF, a to v rámci svojej rozpočtovej kapitoly.

Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zároveň zodpovedajú za rozpočtovanie rezervy určenej na predfinancovanie posledných 20% príspevku ES na projekt KF (EK prevedie posledných 20% príspevku ES na projekt KF až s určitým časovým oneskorením po ukončení projektu KF) ako aj zabezpečenie rezervy na predplácanie rámcových kontraktov KF, a to v rámci svojej rozpočtovej kapitoly.

5.4 Systém finančného riadenia projektov Kohézneho fondu

Pri finančnom riadení projektov KF sa používa nasledovná názorná štruktúra:

1 EK   2 Kapitola MŽP SR/MDPT SR
Mena EURO Mena SKK
Vedený v  ECB Vedený vŠP
Vzťah k rozpočtu SR mimorozpočtový Vzťah k rozpočtu SRrozpočtový
Pre prostriedky ES Pre prostriedkyES
3 PO – zdroje ES pre projekt    
Mena EURO  
Vedený v  ŠP  
Vzťah k rozpočtu SR mimorozpočtový  
Pre prostriedky ES  
4 SOPO – zdroje ES   5 SOPO – zdroje spolufinancovania ŠR
Mena SKK Mena SKK
Vedený v  ŠP Vedený vŠP
Vzťah k rozpočtu SR rozpočtový Vzťah k rozpočtu SRrozpočtový
Pre prostriedky ES Pre prostriedkyES
6 KP – zdroje ES   7 KP – zdroje spolufinancovania ŠR
Mena SKK Mena SKK
Vedený v  IO SSC a IO ZSR – ŠP,
KP v sektore životného prostredia - komerčná banka
Vedený vIO SSC a IO ZSR – ŠP,
KP v sektore životného prostredia - komerčná banka
Vzťah k rozpočtu SR IO SSC – rozpočtový
KP v sektore životného prostredia a IO ZSR - mimorozpočtový
Vzťah k rozpočtu SRIO SSC – rozpočtový
KP v sektore životného prostredia a IO ZSR – mimorozpočtový
Pre prostriedky ES Pre prostriedkySpolufinancovanie SR
8 KP vlastné zdroje   9 Dodávateľ
Mena SKK Mena SKK
Vedený v  Komerčná banka Vedený v ŠP
Vzťah k rozpočtu SR Mimorozpočtový Vzťah k rozpočtu SR rozpočtový
Pre prostriedky Vlastné zdroje Pre prostriedky ES

Vysvetlivky:

Body 1,3,4,6 – úroveň, na ktorej sú vedené prostriedky ES určené na spolufinancovanie projektu KF
Body 2,5,7 – úroveň, na ktorej sú vedené prostriedky ŠR určené pre spolufinancovanie
projektu KF 
Bod 8 - úroveň, na ktorej vedie KP vlastné zdroje určené na spolufinancovanie
projektu KF 
Bod 9 - úroveň na ktorej sa dodávateľovi uhrádza faktúra

Ďalšie podmienky:

Zostatky na úrovniach 4, 5, 6 a 7 
po skončení kalendárneho roku musia byť prevedené na osobitný bežný účet podľa zákona NR SR č.303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov;
Úrok vzniknutý na úrovni 3 a 4 nepodlieha dani z príjmu z kapitálového majetku;
Úrok vzniknutý na úrovni 3, 4 a 6 sa použije pre daný projekt KF.

5.5 Finančné toky pri realizácii projektu Kohézneho fondu
Platby finančných prostriedkov ES pre projekt KF sú vo forme zálohovej (prvá platba na úroveň 3), priebežnej a záverečnej platby a vykonávajú sa v súlade s prílohou II Nariadenia Rady 94/1164/ES a jej doplnením v rámci Nariadenia Rady 99/1265/ES.
5.5.1 Obdržanie zálohovej platby z Európskych spoločenstiev
Výška zálohovej platby predstavuje 20% z celkovej hodnoty príspevku ES na projekt KF. EK môže vo svojom Rozhodnutí EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF stanoviť aj vyššie percento zálohovej platby.
EK prevedie zálohovú platbu na osobitný účet PO pre KF (úroveň 3) otvoreného pre daný projekt KF v termíne uvedenom v Rozhodnutí EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF. EK môže pred prevedením zálohovej platby na účet PO pre KF (úroveň 3) požadovať, aby boli podpísané kontrakty s dodávateľom, ktoré podliehajú pravidlám pre verejné obstarávanie týkajúcich sa projektu KF.
V prípade, že sa na EK nezašle do 12 mesiacov od zaúčtovania prijatia zálohovej platby na účte PO pre KF (úroveň 3) otvoreného pre daný projekt KF žiadna žiadosť o priebežnú platbu, je PO povinný vyplatiť zostávajúcu sumu zálohovej platby späť na určený účet EK.
5.5.2 Prevod finančných prostriedkov na základe predloženej žiadosti o platbu KP

1. Dodávateľ

predloží zúčtovací doklad v SKK KP v súlade s finančným plánom projektu KF a zmluvou medzi KP a dodávateľom (informačný tok 1 v schéme č.1).

2. KP 6 vykoná vecnú a formálnu kontroly zúčtovacieho dokladu;
vykoná kontrolu fyzickej realizácie projektu KF na mieste;
informuje SOPO o výške zúčtovacieho dokladu (2a), na základe čoho SOPO následne začlení pripravovaný výdavok do najbližšieho aktualizovaného mesačného plánu výdavkov (2b), ktorý sa predkladá na ŠP;
vypracuje žiadosť o platbu KP v SKK, ktorú postúpi na IO (2c); k žiadosti o finančné prostriedky na projekt KF sa priloží originál zúčtovacieho dokladu a výpis z účtu KP pre vlastné zdroje (úroveň 8) na financovanie projektu KF, preukazujúci disponibilitu zdrojov KP pre úhradu predmetného zúčtovacieho dokladu.

3. IO:
vykoná vecnú a formálnu kontrolu žiadosti o finančné prostriedky na projekt KF;
preverí súlad faktúrovaných prác, služieb alebo dodávok s reálnym stavom, kontrolu fyzickej realizácie projektu KF na mieste, a to pre každý výdavok (IO môže prizvať na výkon kontroly na mieste SOPO);
skontroluje súlad žiadosti o finančné prostriedky s dohodou uzatvorenou medzi ním, SOPO a KP v sektore životného prostredia, v sektore dopravy s dohodou medzi IO a SOPO;
preverí oprávnenosť nárokovaných výdavkov a obdobia, ku ktorému sa vzťahujú ich porovnaním s Rozhodnutím EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF;
preverí aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov;
preverí súlad s národnými pravidlami a politikami ES (štátna pomoc, verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita);
preverí súlad žiadosti o finančné prostriedky na projekt KF s finančným plánom projektu KF;
vystaví osvedčenie o uskutočnených prácach obsahujúce nasledovné informácie:
číslo Dohody medzi IO, SOPO a KP v sektore životného prostredia, v sektore dopravy s dohodou medzi IO a SOPO,
identifikácia KP,
zoznam oprávnených nákladov,
percentuálny podiel účasti ES na financovaní projektu KF,
maximálna výška príspevku z KF na daný projekt KF,
prehľad o minulých osvedčeniach,
sumár výdavkov, ktoré sa majú uhradiť,
prehľad o uskutočnených kontrolách na mieste (kto, kedy, aké závery sú),
potvrdenie súladu s politikami ES v oblasti štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia, rovnosti príležitostí a publicita,
prehlásenie, že IO obdržal všetky požadované doklady a že navrhuje uhradenie uvedenej čiastky,
pečiatka IO a podpis zodpovedného pracovníka;
postúpi žiadosť o platbu KP (vrátane ním overených príslušných zúčtovacích dokladov) na SOPO (3a) na ďalšie schvaľovanie a súčasne na SORO (3b). V prípade, že sa SORO k danej žiadosti o platbu nevyjadrí, považuje sa žiadosť za odsúhlasenú.

4. SOPO
preverí disponibilitu zdrojov spolufinancovania v rozpočte kapitoly MDPT SR resp. MŽP SR;
zabezpečí prevod prostriedkov spolufinancovania v potrebnej výške z výdavkového účtu kapitoly MŽP SR/MDPT SR (úroveň 2) na úroveň 5 SOPO zdroje spolufinancovania SR (ft1);
preverí súlad žiadosti o finančné prostriedky na projekt KF s finančným plánom projektu KF;
vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu KP;
v prípade potreby sa zúčastní výkonu kontroly na mieste spolu s IO;
postúpi žiadosť o platbu KP na PO (4a) na verifikáciu a súčasne na RO (4b). V prípade, že sa RO k danej žiadosti o platbu nevyjadrí, považuje sa žiadosť za odsúhlasenú.

5. PO
vykoná verifikáciu výdavkov a schváli ich (Certifikátor PO sa môže zúčastňovať výkonu kontroly na mieste vykonávanej KP, IO alebo RO);
informuje SOPO o schválení výdavkov na preplatenie;
predloží na ŠP žiadosť o vstup do záväzku (5a) a žiadosť o realizáciu platby (5b).

6. ŠP
ŠP následne prevedie prostriedky ES z osobitného účtu PO pre projekt KF (úroveň 3) na SOPO - zdroje ES (úroveň 4)(finančný tok č.2 (ft2) v schéme č.2); k termínu prevodu prostriedkov ES do príjmov ŠR (na úroveň 4 - príjmový účet ministerstva ako SOPO) dochádza k oprávneniu čerpania príslušných výdavkov z výdavkového účtu príslušného ministerstva ako SOPO.

7. SOPO
predloží na ŠP žiadosť o vstup do záväzku (6a) a žiadosť o realizáciu platby (6b), a to aj za prostriedky ES ako aj spolufinancovania SR.

8. ŠP
následne prevedie prostriedky ES z úrovne SOPO (úroveň 4) na KP pre zdroje ES (úroveň 6) a prostriedky spolufinancovania SR z SOPO – spolufinancovanie ŠR (úroveň 5) na KP - zdroje spolufinancovania ŠR (úroveň 7)(ft3); platby v rámci národného spolufinancovania zo ŠR v súlade so zákonom č.303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov prevádza ŠP z výdavkového účtu príslušného ministerstva na účty KP súčasne s prostriedkami ES na základe žiadosti o realizáciu platby SOPO. Žiadosť o realizáciu platby pre prevod prostriedkov na spolufinancovanie zo ŠR z výdavkového účtu príslušného ministerstva musí byť vystavená súčasne so žiadosťou o realizáciu platby pre prevod prostriedkov ES.

9. KP
uhradí zo svojich účtov (úroveň 6,7,8) faktúru dodávateľovi (ft4).

Termíny pre vykonanie jednotlivých horeuvedených fáz (fázy 1 až 7) budú predmetom Dohody medzi PO, SOPO a IO.

Schéma č.1 - spracovanie žiadosti o platbu KP

Spracovanie žiadosti o platbu

Schéma č.2 – prevod prostriedkov pri uhrádzaní žiadosti o platbu KP

Prevod prostriedkov pri uhrádzaní žiadosti o platbu KP

5.5.3 Certifikácia výdavkov

Certifikácia skutočne vyplatených výdavkov v predpísanej forme je nevyhnutným predpokladom pre predloženie žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu EK. Certifikáciu uskutočňuje certifikátor PO, ktorý je funkčne nezávislý od akýchkoľvek iných činností v rámci PO. Uskutočňovanie certifikácie nie je možné delegovať z PO na iné subjekty.
PO spravidla 3x do roka informuje RO, SOPO a IO o zahájení prípravy žiadosti o priebežnú platbu. V prípade ohrozenia likvidity účtu PO pre zdroje ES (úroveň 3) môže PO iniciatívne zahájiť prípravu dodatočnej žiadosti o priebežnú platbu z ES. Na základe informácie z PO o zahájení prípravy žiadosti o priebežnú platbu budú jednotlivé orgány postupovať nasledovne:

1. SOPO
vypracuje výkaz výdavkov v súlade s prílohou II, Nariadenia EK 1386/2002/(ES).

2. RO
pre zabezpečenie vhodných a efektívnych kontrolných systémov a audit trailov, je RO povinný najneskôr 30 pracovných dní pred prvým predložením certifikovaných výkazov výdavkov na EK (prvá žiadosť o priebežnú platbu z ES) predložiť PO postupy RO, SOPO a SORO a IO, týkajúce sa nasledovných oblastí:
overenie reálnosti nárokovaných výdavkov na realizáciu projektu KF v súlade s termínmi stanovenými v Rozhodnutí EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF a cieľmi spojenými s projektom KF,
zabezpečenie súladu s právnymi predpismi ES,
uchovávanie a dodržiavanie audit trailu;
Predkladá PO všetky zmeny v postupoch (v manuáloch) RO, SOPO a SORO ako aj IO priebežne do 5 pracovných dní od vykonania zmeny postupov;
Predloží PO Správu o priebehu realizácie projektu KF, preukazujúcu súlad s Rozhodnutím EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF, a to v termíne stanovenom PO ;
Zabezpečí, že Ročná správa o realizácii projektu KF, vrátane informácie o súlade s pravidlami pre verejné obstarávanie, je na základe prílohy II. Nariadenia Rady 1164/1994/ES po schválení Monitorovacím výborom zaslaná na EK a PO.

3. PO
PO má právo uskutočniť preverenie na mieste u RO, SOPO, IO a KP;
Certifikátor PO sa môže zúčastňovať výkonu kontroly na mieste vykonávanej KP, IO alebo RO;
PO sa pred certifikáciou výdavkov musí presvedčiť o splnení nasledovných podmienok:
a) RO, IO a SOPO splnili požiadavky Nariadenia Rady 94/1164/ES, a to najmä, že:
pomoc je riadená v súlade so všetkými právnymi predpismi ES a obdržané finančné prostriedky z ES sa používajú podľa zásad vhodnej správy finančných prostriedkov,
dochádza k zabráneniu vzniku nezrovnalostí, prípadne po ich vzniku sú identifikované a sú uskutočnené zodpovedajúce nápravné opatrenia, zároveň sú oznamované EK v súlade s právnymi predpismi ES, vrátane pokroku v správnych a súdnych konaniach,
sú splnené náležitosti predloženia priebežných platieb a záverečnej platby.
b) výkaz výdavkov zahŕňa iba výdavky:
skutočne realizované v rámci príslušného obdobia stanoveného v Rozhodnutí EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF doložené prijatými zúčtovacími dokladmi,
vzťahujúce sa na práce, ktoré neboli podstatným spôsobom realizované v čase podania Žiadosti o schválenie projektu KF,
ktoré sú oprávnené vzhľadom k pokroku, ktorý bol pri realizácii projektu KF dosiahnutý v súlade s Rozhodnutím EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF a v súlade so stanovenými cieľmi;
skontroluje, či výdavky uvedené vo výkaze výdavkov zodpovedajú rámcom schváleným EK v súlade s Rozhodnutím EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF;
skontroluje, či výdavky uvedené vo výkaze výdavkov zodpovedajú účtovným záznamom PO; v rámci tejto účtovnej kontroly skontroluje PO výberovým spôsobom účtovné doklady držané na SOPO a IO;
v prípade splnenia vyššie uvedených podmienok PO schváli výkaz výdavkov a vystaví certifikát.

V prípade, ak neboli splnené podmienky pre certifikáciu výkazu výdavkov, PO informuje RO a SOPO o zistených nedostatkoch. SOPO sa vyjadrí k zisteným nedostatkom, navrhne nápravné opatrenia a v termíne stanovenom PO predloží opravený výkaz výdavkov.
Proces certifikácie bude podrobnejšie predmetom Dohody uzatvorenej medzi PO, SOPO a IO.

5.5.4 Žiadosť o priebežnú platbu z Európskych spoločenstiev
PO na základe výkazu výdavkov vypracovaného SOPO v súlade s prílohou č.II Nariadenia EK č.2002/1386/ES predkladá na EK ním certifikovanú žiadosť o priebežnú platbu, a to spravidla 3 krát ročne k 1. marcu; 1. júlu a 1. novembru.
EK prevedie priebežnú platbu na účet PO - zdroje ES (úroveň 3) za predpokladu, že pri realizácii projektu KF bol dosiahnutý uspokojivý pokrok smerom k jeho ukončeniu. Výška priebežnej platby sa rovná výške výdavkov uskutočnených v období, pre ktoré bola uskutočnená posledná certifikácia výdavkov. Z uvedeného vyplýva, že priebežné platby sa uskutočňujú na doplnenie prostriedkov, a to na základe oprávnene a už skutočne vynaložených finančných prostriedkov za podmienky, že:

EK bola predložená Ročná správa o realizácii projektu KF v súlade s prílohou II. Nariadenia Rady 1164/1994/ES, vrátane informácií o súlade s pravidlami pre verejné obstarávanie;
k žiadosti o priebežnú platbu je priložená správa o priebehu realizácie projektu KF preukazujúca súlad Rozhodnutím EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF;
odporúčania kontrolných úradov zo SR a EK boli zohľadnené, najmä pokiaľ ide o opravy zistených alebo predpokladaných nezrovnalostí;
boli uvedené hlavné technické, finančné i právne problémy, ktoré sa objavili počas realizácie projektu KF, ako aj opatrenia na ich odstránenie;
boli analyzované prípadné odchýlky od pôvodného finančného plánu;
boli popísané opatrenia prijaté v oblasti publicity projektu KF.Základnou podmienkou na prevod prvej priebežnej platby z ES pre projekt KF je akceptovateľná žiadosť o priebežnú platbu certifikovaná PO, ktorá bola predložená EK najneskôr do 12 mesiacov od prevodu zálohovej platby pre projekt KF z EK na účet PO - zdroje ES (úroveň 3) vedený v ŠP.
Celkový súčet zálohovej platby a priebežných platieb z EK nesmie prekročiť 80% z celkovej podpory ES pre daný projekt KF. Tento podiel možno pri dôležitých projektoch KF v odôvodnených prípadoch zvýšiť až na 90%.
Postup pri zasielaní žiadosti o priebežnú platbu na EK je nasledovný:

1. PO
certifikovaný výkaz výdavkov zašle EK súbežne so žiadosťami o priebežné platby, resp. o záverečnú platbu;
informuje RO a SOPO o certifikovaní výkazu výdavkov a zaslaní certifikovanej žiadosti o priebežnú, resp záverečnú platbu EK.
2. EK
najneskôr do dvoch mesiacov od obdržania akceptovateľnej žiadosti o priebežnú platbu, resp. záverečnú platbu prevedie prostriedky na účet PO - zdroje ES (úroveň 3) .


5.5.5 Záverečná správa o projekte Kohézneho fondu a záverečná platba
Ak celkový súčet zálohovej platby a priebežných platieb z EK dosiahne 80% z celkovej podpory ES pre daný projekt KF, (pri dôležitých projektoch KF v odôvodnených prípadoch možno zvýšiť až na 90%), SOPO zabezpečí, že zvyšné dofinancovanie projektu KF za časť spolufinancovania ES bude uhrádzaná zo ŠR, z kapitoly rezortu (pretože EK prevedie posledných 20% príspevku ES na projekt KF až z väčším časovým oneskorením po ukončení projektu KF).
Záverečná platba pripravená na základe oprávnene a skutočne vynaložených finančných prostriedkov sa môže uskutočniť za predpokladu, že:

projekt KF bol realizovaný v súlade so stanovenými cieľmi;
EK bola zo strany RO zaslaná Záverečná správa o projekte KF;
PO predložil EK žiadosť o záverečnú platbu do šiestich mesiacov od konečného termínu pre dokončenie prác a pre výdavky ustanovené v Rozhodnutí o poskytnutí pomoci pre projekt KF;
PO potvrdí, že informácie uvedené v žiadosti o záverečnú platbu sú správne;
odporúčania kontrolných orgánov zo SR a EK boli zohľadnené, najmä pokiaľ ide o opravy zistených alebo predpokladaných nezrovnalostí;
boli uvedené hlavné technické, finančné i právne problémy, ktoré sa objavili počas realizácie projektu KF, ako aj opatrenia na ich odstránenie;
boli analyzované prípadné odchýlky od pôvodného finančného plánu;
boli popísané opatrenia prijaté v oblasti publicity projektu KF;
členský štát predložil EK prehlásenie o ukončení pomoci.Postup pri zasielaní žiadosti o záverečnú platbu na EK je nasledovný:

1. RO
Zabezpečí, že Záverečná správa o projekte KF schválená Monitorovacím výborom v súlade s prílohou II. Nariadenia Rady 1164/1994/ES, vrátane informácií o súlade s pravidlami pre verejné obstarávanie je zaslaná na EK a PO v termíne stanovenom v uvedenom nariadení (najneskôr do 6 mesiacov po ukončení projektu KF zašle Záverečnú správu o projekte KF EK); zaslanie tejto správy je podmienkou na prevedenie záverečnej platby z EK;
Súčasťou prílohy k Záverečnej správe o projekte KF sú:
opis vykonaných prác, vrátane fyzických ukazovateľov, kvantifikácie výdavkov podľa kategórií vykonaných prác a opatrení so zreteľom na osobitné klauzuly uvedené v Rozhodnutí EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF,
informácie o všetkých opatreniach publicity,
potvrdenie o súlade vykonaných prác s Rozhodnutím EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF,
prvé hodnotenie rozsahu, v ktorom boli dosiahnuté výsledky, vrátane:
dátumu skutočného začatia realizácie projektu KF,
informácie, akým spôsobom bude projekt KF spravovaný po jeho ukončení,
prípadné potvrdenia finančných odhadov, týkajúcich sa najmä prevádzkových nákladov a očakávaných výnosov,
potvrdenia socio-ekonomických odhadov, týkajúcich sa najmä očakávaných nákladov a výnosov,
údajov o prijatých opatreniach na zabezpečenie ochrany životného prostredia a o ich nákladoch, vrátane súladu s princípom “znečisťovateľ platí”.

2. SOPO
vypracuje výkaz výdavkov pre záverečnú platbu v súlade s prílohou II, Nariadenia EK 1386/2002/(ES).
3. PO
obdrží od RO Záverečnú správu o projekte KF schválenú Monitorovacím výborom;
PO má právo uskutočniť preverenie kontroly na mieste u RO, SOPO, IO a KP;
PO sa pred certifikáciou výdavkov musí presvedčiť o splnení nasledovných podmienok:
a) RO, IO a SOPO splnili požiadavky Nariadenia Rady 94/1164/ES, a to najmä, že:
pomoc je riadená v súlade so všetkými právnymi predpismi ES a obdržané finančné prostriedky z ES sa používajú podľa zásad vhodnej správy finančných prostriedkov,
dochádza k zabráneniu vzniku nezrovnalostí, prípadne po ich vzniku sú zisťované a sú uskutočnené zodpovedajúce nápravné opatrenia, a sú oznamované EK v súlade s právnymi predpismi ES, vrátane pokroku v správnych a súdnych konaniach,
sú splnené náležitosti predloženia priebežných platieb a záverečnej platby;
b) výkaz výdavkov zahŕňa iba výdavky:
skutočne realizované v rámci príslušného obdobia stanoveného v Rozhodnutí EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF doložené prijatými zúčtovacími dokladmi,
vzťahujúce sa na práce, ktoré neboli podstatným spôsobom realizované v čase podania Žiadosti o schválenie projektu KF,
ktoré sú oprávnené vzhľadom k pokroku, ktorý bol pri realizácii projektu KF dosiahnutý v súlade s Rozhodnutím EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF a v súlade so stanovenými cieľmi;
skontroluje, či výdavky uvedené vo výkaze výdavkov zodpovedajú rámcom schváleným EK v súlade s Rozhodnutím EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF;
skontroluje, či výdavky uvedené vo výkaze výdavkov zodpovedajú účtovným záznamom PO; v rámci tejto účtovnej kontroly skontroluje PO výberovým spôsobom účtovné doklady držaných na SOPO a IO;
v prípade splnenia vyššie uvedených podmienok PO schváli výkaz výdavkov a vystaví certifikát.

V prípade, ak neboli splnené podmienky pre certifikáciu výkazu výdavkov, PO informuje RO a SOPO o zistených nedostatkoch. SOPO sa vyjadrí k zisteným nedostatkom, navrhne nápravné opatrenia a v termíne stanovenom PO predloží opravený výkaz výdavkov.

4. EK

najneskôr do dvoch mesiacov od obdržania akceptovateľnej žiadosti o záverečnú platbu prevedie prostriedky na účet PO - pre zdroje ES (úroveň 3); záverečná platba sa prevedie iba v prípade, že EK obdrží akceptovateľné Prehlásenie o ukončení pomoci pre projekt KF, ktoré nezávisle na PO vypracuje Najvyšší kontrolný úrad.

5. PO

prevedie záverečnú platbu z osobitného účtu PO - zdroje ES (úroveň 3) na SOPO - zdroje ES (úroveň 4).

6. SOPO

prevedie záverečnú platbu z úrovne 4 SOPO - zdroje ES na príjmový účet kapitoly MŽP SR/MDPT SR (úroveň 2).Pokiaľ nie je EK odoslaná Záverečná správa o projekte KF do 18 mesiacov od konečného termínu pre dokončenie prác a pre platby podľa Rozhodnutia EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF, zruší sa tá časť pomoci, ktorá predstavuje výšku záverečnej platby pre príslušný projekt KF.
Vo vzťahu k Štátnej pokladnici sa časť 5.5 Finančné toky bude ďalej dopĺňať.

5.6 Nezrovnalosti a vrátenie dlžných čiastok
Prostriedky spätne vyplácané na EK:
Prostriedky KF sa vrátia do rozpočtu ES v prípade, že:

1. neboli využité; za nevyužité sa považujú prostriedky, ak v priebehu 12 mesiacov od dňa pripísania zálohovej platby na PO – zdroje ES (úroveň 3) nebola EK zaslaná žiadosť o priebežnú platbu. Prípadné vzniknuté úroky môžu byť využité pre financovanie opatrení prostredníctvom KF;
2. boli poskytnuté v rozpore s právnymi predpismi, uzatvorenými zmluvami alebo dohodami (dlžné čiastky, resp. nezrovnalosti).

Evidencia dlžných čiastok a Správy o nezrovnalostiach:
PO zabezpečí evidenciu o dlžných čiastkach vrátených do rozpočtu ES (podľa bodu 1 alebo 2) a o čiastkach, ktoré ešte majú byť vrátené.

1. Štvrťročná správa o nezrovnalostiach pre EK:

Štvrťročná správa o zistených nezrovnalostiach a s tým súvisiacich čiastok – poskytuje informácie o nezrovnalostiach, ktoré sú predmetom prvotného administratívneho alebo právneho prešetrenia. Táto správa sa predkladá EK a OLAF 4 krát ročne, a to vždy do konca druhého mesiaca nasledujúceho po konci štvrťroku. Táto správa obsahuje najmä informácie týkajúce sa:
identifikácie predmetných projektov KF,
porušených ustanovení,
charakteru a výšky neoprávnene použitých výdavkov. V prípadoch, keď sa neuskutočnila žiadna platba, takú výšku výdavkov, ktorá by bola uhradená v prípade neodhalenia nesprávnosti, okrem takých, keď omyl alebo nedbalosť sa zistili pred uskutočnením platby a nemali za následok žiadnu správnu alebo súdnu pokutu,
celkovej výšky a jej rozdelenia medzi rôzne zdroje financovania
obdobia alebo momentu, v ktorom sa uskutočnilo porušenie predpisu,
použitých metód pri porušovaní predpisu,
spôsobu, akým sa odhalilo porušenie predpisu,
finančných dôsledkov, pozastavenia (ak bolo) platieb a možností ich vrátenia,
dátumu a zdroja prvých informácií, ktoré viedli k podozreniu, že bol skutočne porušený predpis,
dátumu, kedy bola vypracovaná oficiálna správa o porušení predpisu,
údajov totožnosti zainteresovaných fyzických a právnických osôb okrem prípadov, keď také informácie nie sú podstatné v boji proti porušovaniu predpisov vzhľadom na charakter príslušného porušenia;
Informácie o nezrovnalostiach nepresahujúcich čiastku 4 000 EUR sa predkladajú výlučne na žiadosť EK.

Štvrťročná správa o náprave zistených nezrovnalostí a s tým súvisiacich čiastok - poskytuje informácie o nápravných opatreniach, vykonaných na odstránenie nezrovnalosti po oznámení všetkých predchádzajúcich porušení predpisov s odkazom na každú predchádzajúcu Správu o zistených nezrovnalostiach a s tým súvisiacich čiastok. Táto správa sa predkladá EK a OLAF 4-krát ročne, a to vždy do konca druhého mesiaca nasledujúceho po konci štvrťroku. Správa obsahuje informácie týkajúce sa najmä: čiastky, ktoré boli alebo majú byť vymáhané, dočasných opatrení na zabezpečenie dosiahnutia vrátenia nesprávne vyplatených čiastok, súdnych a správnych konaní, ktoré boli zahájené za účelom vymáhania neoprávnene použitých prostriedkov a udelenia sankcií, dôvody pre zrušenie vymáhania prostriedkov, ktoré sa EK oznámia, pokiaľ je to možné, pred uskutočnením rozhodnutia, každé zrušenie trestného stíhania, správne alebo súdne rozhodnutia alebo ich hlavné body, týkajúce sa ukončenia týchto konaní;

Bezodkladná správa o nezrovnalostiach – správa poskytuje informácie o nezrovnalostiach, pri ktorých boli porušené predpisy alebo existuje obava, že môžu mať dôsledky mimo územia SR alebo ukážu, že sa použila nová metóda podvodu. Táto správa sa predkladá na EK a OLAF okamžite po zistení nezrovnalosti takéhoto charakteru.
Správa o výške nevymožených čiastok – osobitná správa, ktorá sa predkladá na EK a OLAF v prípade, že je predpoklad, že predmetná čiastka sa nedá vymôcť alebo nemožno očakávať jej úplné vrátenie. V správe je potrebné uviesť dôvody, prečo má predmetnú čiastku znášať ES alebo SR. Táto správa musí byť dostatočne podrobná, aby mohla podľa nej EK rozhodnúť, kto bude znášať finančné následky. Správa sa predkladá na EK a OLAF podľa potreby.
Všetky štyri horeuvedené druhy správ zasiela na EK a OLAF Úrad vlády SR, sekcia kontroly, centrálny kontaktný útvar pre OLAF v SR. Potrebné informácie k zostaveniu správ mu poskytuje PO.


PO vypracováva ročnú správu o čiastkach, ktorému majú byť ku koncu kalendárneho roku vrátené. Táto správa je prílohou štvrtej Štvrťročnej správy o zistených nezrovnalostiach a s tým súvisiacich čiastok, ktorá je zasielaná na EK a OLAF cez Úrad vlády SR, sekciu kontroly, centrálny kontaktný útvar pre OLAF v SR, v súlade s Nariadením Rady 1831/1994(ES).
2. Správy o nezrovnalostiach pre PO:
SOPO, IO, RO a SORO sú povinné okamžite informovať PO v prípade podozrenia na výskyt nezrovnalostí v rámci projektov KF.

Vymáhanie dlžných čiastok:
Dlžné čiastky vzniknuté v rámci projektov KF vymáha v zmysle Zákona č.440/2000 Z. z. o SFK v znení zákona č.150/2001 Z. z., SFK. Oznámenie na SFK o vzniku dlžnej čiastky so žiadosťou zabezpečenia jej vymáhania zasiela PO.
Spôsob vrátenia nevyužitých a nesprávne použitých prostriedkov ES späť na EK:
Vrátenie nevyužitých a nesprávne použitých prostriedkov ES na projekty KF realizuje PO:
odpočítaním výšky týchto prostriedkov od nasledujúceho výkazu certifikovaných výdavkov zasielaného na EK (t.j. ich odrátaním od najbližšej žiadosti o prostriedky z ES), alebo
ak nie je celá výška prostriedkov, ktoré majú byť vrátené EK pokrytá bodom 1, tak vyplatením prostriedkov na určený účet EK vo výške zodpovedajúcej tomuto rozdielu (rozdiel medzi sumou, ktorá sa má vrátiť na EK a sumou, o ktorú sa žiada v najbližšej žiadosti o priebežnú platbu z ES).
Ďalšie podrobnosti o spôsobe identifikácie nezrovnalostí, ich hlásení, vymáhaní a vrátení vymožených dlhov od dlžníka upraví Smernica o riešení nezrovnalostí v Kohéznom fonde, ktorú vypracuje úrad vlády SR, sekcia kontroly, centrálny kontaktný útvar pre OLAF v SR v spolupráci s PO pre KF (dať to do uznesenia).

5.7 Používanie mien a kurzové rozdiely
Čiastka pomoci ES pre projekt KF a finančný plán projektu KF schvaľované EK sú uvedené v EUR;
Zmluvy s dodávateľom sa uzatvárajú v SKK;
PO obdrží prostriedky ES na osobitný účet Ministerstva financií SR pre daný projekt KF (účet 3) vedený v EUR; prevody z tohto účtu na účet SOPO pre zdroje ES (účet 4) sa uskutočňujú v SKK;
Pri konverzii finančných prostriedkov z EUR na SKK (pri prevode z úrovne 3 na úroveň 4) sa použije výmenný kurz Európskej centrálnej banky (ECB) platný v predposledný pracovný deň EK v mesiaci predchádzajúcemu mesiac, počas ktorého je transakcia vykonávaná;
Žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu z ES sa musia predkladať na EK v EUR;
Výkaz výdavkov dokladajúci príslušnú žiadosť o priebežnú a záverečnú platbu z ES musí byť vypracovaný v EUR;
Oprávnené výdavky, ktoré už boli uhradené KP a ktoré sa pri príprave výkazu výdavkov prepočítavajú z SKK na EUR, sa prepočítajú výmenným kurzom ECB platným v predposledný pracovný deň EK v mesiaci predchádzajúcemu mesiac, počas ktorého bola transakcia (t.j. prevod prostriedkov ES na úroveň KP - zdroje ES (úroveň 6)) zaúčtovaná na SOPO;
Kurzové rozdiely vznikajúce rozdielom medzi kurzom ECB a NBS sú stratou (ECB kurz EUR/SKK > NBS kurz EUR/SKK) alebo príjmom (NBS kurz EUR/SKK > ECB kurz EUR/SKK) ŠR. Kurzové rozdiely účtuje PO;
Kurzová strata vzniknutá z dôvodu posilnenia koruny v období od podpisu zmluvy s dodávateľom v SKK a vyplatením sa hradí z prostriedkov ŠR.

5.8 Účtovníctvo, finančné výkazníctvo a archivácia
PO a SOPO vedú účtovníctvo v súlade so zákonom 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v rámci účtovníctva príslušného ministerstva, v ktorom osobitne zaznamenávajú a vykazujú všetky operácie, týkajúce sa podpory z KF, ktoré vznikli počas realizácie projektov KF.
KP vedú účtovníctvo v súlade so zákonom 431/2002 Z. z. o účtovníctve v rámci svojho účtovníctva, v ktorom osobitne zaznamenávajú a vykazujú všetky operácie týkajúce sa podpory z KF, ktoré vznikli počas realizácie projektov KF.
KP vedú svoje účtovníctvo, ak je to možné, v elektronickej forme. PO a SOPO vedú svoje účtovníctvo v elektronickej forme. Účtovné záznamy PO a SOPO vedené v elektronickej forme, ako aj podporné účtovné doklady musia byť dostatočne chránené pred ich možným zneužitím alebo poškodením a musia byť sprístupnené predstaviteľom EK.
Na písomnú žiadosť EK je jej PO, SOPO a KP povinný predložiť všetky požadované účtovné záznamy, a to do 10 dní po prijatí takejto žiadosti z EK, príp. v termíne stanovenom EK v príslušnej žiadosti.
PO a SOPO musia zaviesť systém finančného výkazníctva, ktorý zabezpečí pravidelné a štandardizované výstupy pre každý projekt KF. Tento systém umožní monitorovať pokrok dosiahnutý pri realizácii projektu KF a predstavuje základ pre vypracovanie žiadostí o priebežnú alebo záverečnú platbu z ES a zo ŠR a uľahčuje proces overovania a kontroly výdavkov zo strany EK a národného spolufinancovania.
Systém finančného výkazníctva PO a SOPO musí pokrývať všetky oprávnené výdavky na projekt KF v súlade so zoznamom oprávnených výdavkov, vrátane všetkých zmlúv potrebných pre realizáciu projektu KF bez ohľadu na zdroj jeho financovania. PO a SOPO zabezpečia súlad údajov vo finančných výkazoch s účtovníctvom a dokumentáciou finančného hospodárenia, ktoré vedú.
SOPO odovzdáva PO finančné výkazy, správy a ďalšiu dokumentáciu v jednom písomnom vyhotovení a v elektronickej forme v termínoch, rozsahu a štruktúre stanovenej PO. PO zabezpečí súlad údajov vo finančných výkazoch predložených na základe výkazov SOPO s účtovníctvom a dokumentáciou finančného hospodárenia vedenými na PO.
PO a SOPO musia po dobu 10 rokov po prevedení záverečnej platby z EK na projekt KF uchovávať všetky podklady, týkajúce sa výdavkov a kontrol v rámci daného projektu KF.
Ďalšie podrobnosti o spôsobe účtovania, finančného výkazníctva a archivácie účtovných dokumentov upraví Smernica o účtovaní v Kohéznom fonde, ktorú vypracuje PO.

6. Monitorovanie a elektronická výmena údajov

Monitorovanie implementácie projektu KF je zabezpečované IT monitorovacím systémom štrukturálnych fondov a KF, za ktorého funkčnosť zodpovedá MVRR SR.
IT monitorovací systém:
Jednou z najdôležitejších požiadaviek EK v súvislosti s prípravou na využitie štrukturálnych fondov a KF je vybudovanie IT monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a KF, ktorý bude okrem iného slúžiť na sledovanie stavu čerpania prostriedkov na úrovni projektov KF.
IT monitorovací systém sa skladá zo subsystémov pre programovanie, monitorovanie, finančné riadenie a bude spĺňať nasledovné požiadavky:

prepojenie s informačným systémom Štátnej pokladnice, Rozpočtovým informačným systémom a systémom Back-office,
súlad jednotlivých modulov s právnymi predpismi ES a SR (a to najmä Nariadenie Rady 99/1260/ES, Nariadenie EK 2001/2001/438/ES a zákon č.52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov informačných systémoch,
IT infraštruktúra umožňujúca on-line prepojenie všetkých subjektov zapojených do riadenia a realizácie štrukturálnych fondov prostredníctvom Komunikačno-technologickej infraštruktúry Datacentra,
zabezpečenie ochrany a bezpečnosti počítačových systémov na všetkých hierarchických úrovniach,
elektronickú výmenu údajov, správ a informácií s EK.

Jednotná údajová základňa IT monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a KF sa vybuduje v DataCentre, ktoré bude prevádzkovateľom celého systému a začlení sa do spoločnej Komunikačno – technologickej infraštruktúry.
Ďalšie monitorovanie projektov KF:
RO zodpovedá pri monitorovaní projektu KF za nasledovné úlohy:

monitorovať činnosti SORO a IO;
predkladať Ročnú správu o realizácii projektu KF na EK a PO po jej schválení Monitorovacím výborom pre KF v lehote troch mesiacov od konca každého celého roka doby implementácie daného projektu KF;
predkladať Záverečnú správu o projekte KF na EK a PO po jej schválení Monitorovacím výborom pre KF.

PO zodpovedá pri monitorovaní projektu KF za nasledovné úlohy:

monitorovať činnosti SOPO;
monitorovať finančné toky prostriedkov ES na príjmový účet príslušných ministerstiev;
monitorovať plnenie finančnej realizácie projektu KF a informovať Monitorovací výbor pre KF o výsledkoch tohto monitoringu.

SOPO zodpovedá pri monitorovaní projektu KF za nasledovné úlohy:

monitorovať finančné toky prostriedkov ES na príjmových a výdavkových účtoch ministerstva a platby prostriedkov ES a ŠR SR vykonaných na účet KP podľa jednotlivých projektov KF;
informovať PO o finančných tokoch prostriedkov ES na príjmových a výdavkových účtoch ministerstva a o platbách prostriedkov ES a ŠR SR vykonaných na účet KP podľa jednotlivých projektov KF. IO zodpovedá pri monitorovaní projektu KF za nasledovné úlohy:

monitorovať v spolupráci s KP vecné využívanie finančných prostriedkov ES a ŠR SR vo väzbe na plnenie a zaistenie cieľa projektu KF, a to najmä predmet ich využitia a ich oprávnenosť podľa požiadaviek RO;
vypracovať Ročnú správu o realizácii projektu KF a predložiť ju na RO;
vypracovať Záverečnú správu o projekte KF a predložiť ju na RO.

Monitorovací výbor zodpovedá pri monitorovaní projektu KF za nasledovné úlohy:

schváliť Ročnú správu o realizácii projektu KF na EK v lehote 2 mesiacov od konca každého celého roka doby implementácie daného projektu KF;
schváliť Záverečnú správu o projekte KF

Na základe výsledkov monitorovania a po zohľadnení stanovísk Monitorovacieho výboru pre KF upraví EK, na návrh SR, objem a podmienky pre poskytnutie pomoci pre projekt KF, ako aj predpokladaný finančný plán, ak je to nevyhnutné.
Elektronická výmena údajov:
Elektronickú výmenu údajov, správ a informácií s EK týkajúcich sa finančného riadenia uskutočňuje PO. Tieto informácie sú zoskupené na úrovni projektov KF a poskytujú sa EK:

v podobe e-mail správ (do 5 MB) komprimovaných do formátu ZIP;
cez prenos FTP (nad 5 MB), komprimovaný do formátu ZIP;
pomocou tzv. flat-file – plochý súbor (napr. žiadosti o platbu a certifikovaný výkaz výdavkov).

Elektronický systém výmeny údajov pre KF musí byť úzko prepojený s Informačným systémom ŠP a Rozpočtovým informačným systémom.

7. Finančná kontrola

Predbežná a priebežná finančná kontrola:
PO, SOPO, RO, SORO a IO musia v súlade so zákonom NR SR č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť efektívny systém predbežnej a priebežnej finančnej kontroly.
Vnútorný riadiaci a kontrolný systém:
PO, SOPO, RO, SORO a IO musia v súlade s Nariadením Rady 1605/2002/ES zo dňa 25.6.2002, vytvoriť a dodržiavať dostatočné riadiace a kontrolné systémy zabezpečujúce riadne finančné riadenie.
Z hľadiska efektívnosti jednotlivých úkonov vnútorného kontrolného systému musia byť zabezpečené nasledovné základné požiadavky:
existencia prehľadných postupov riadenia – manuálov, a to na všetkých úrovniach riadenia, ktoré zahrňujú podrobné písomné pracovné postupy používané pri vykonávaní jednotlivých činností. Manuály sú spracovávané a aktualizované formou tzv. riadenej dokumentácie;
presné definovanie funkcií, dôsledné oddelenie funkcií schvaľovania, žiadostí o platbu, výkonu platieb a účtovania;
zastupiteľnosť zamestnancov vo všetkých funkciách;
dôsledné vykonávanie predbežnej a priebežnej kontroly;
dôsledné dodržiavanie systému dvojitej nezávislej kontroly a dvojitého podpisu pri odsúhlasení jednotlivých dokumentov a uskutočňovaní platieb;
presné, včasné a spoľahlivé vedenie podvojného účtovníctva;
prehľadná evidencia, registrácia a archivácia dokumentov;
bezpečné využívanie informačných systémov;
existencia audit trailu na úrovni pracovných pozícií pre jednotlivé procesy, jeho dodržiavanie a včasná aktualizácia;
dôsledné predchádzanie možnému konfliktu záujmov;
systém pre identifikovanie nezrovnalostí a ich včasné hlásenie.
Kontrola fyzickej realizácie projektov Kohézneho fondu:
Kontrolu fyzickej realizácie projektu KF v súlade s článkom 4 Nariadenia EK 2002/1386/ES, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá realizácie Nariadenie Rady 94/1164/ES ohľadne riadiacich a kontrolných systémov pre pomoc poskytovanú v rámci KF a postupy pre vykonávanie finančných opráv, uskutočňuje:

1. Konečný prijímateľ
KP je povinný pred prevodom prostriedkov dodávateľovi vykonať kontrolu na mieste a vecnú a formálnu kontrolu každej faktúry. Pre účely tejto kontroly používa kontrolný zoznam, ktorého podrobnosti stanoví RO.
2. Implementačný orgán
IO je zodpovedný za výkon kontroly fyzickej realizácie projektu KF. Príslušné ministerstvo ako SORO sa musí presvedčiť, či IO tieto kontroly v potrebnom rozsahu vykonáva. Fyzickú kontrolu uskutočňuje na to určený útvar v rámci organizačnej štruktúry príslušného IO.
3. Riadiaci orgán
Kontrolu fyzickej realizácie projektu KF uskutočňuje v súlade so zákonom NR SR č.254/1998 Z. z. o verejných prácach aj štátny dozor Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
4. Certifikátor Platobného orgánu
Certifikátor PO sa môže zúčastňovať výkonu kontroly na mieste vykonávanej KP, IO, RO, SORO alebo SOPO.
V prípade potreby môžu kontrolu fyzickej realizácie projektov vykonať aj ďalšie orgány uvedené v 3. časti tejto koncepcie (napr. Ministerstvo financií SR, Správa finančnej kontroly). Podrobné pokyny týkajúce sa výkonu kontroly fyzickej realizácie projektov KF vydá RO.

7.1 Následná finančná kontrola

Za vykonávanie následných finančných kontrol hospodárenia s prostriedkami ES (vrátane prostriedkov z KF) sú zodpovedné kontrolné orgány, ktorým kontrolná pôsobnosť vyplýva z osobitných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv. Následnú finančnú kontrolu prostriedkov ES a prostriedkov ŠR SR určených na financovanie projektov KF schválených prijatím Rozhodnutia EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF vykonávajú najmä:
Odbor finančnej kontroly prostriedkov ES Ministerstva financií SR;
kontrolné útvary ministerstiev, ako správcov rozpočtových kapitol;
SFK;

Najvyšší kontrolný úrad SR;
kontrolné orgány EÚ.
Následnou finančnou kontrolou sa v súlade so zákonom NR SR č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov overuje:
objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami;
vykonanie predbežnej finančnej kontroly, ktorou sa overuje každá pripravovaná finančná operácia;
dodržanie postupu pri výkone priebežnej finančnej kontroly, ktorou sa overujú finančné operácie vybrané príslušným vedúcim zamestnancom;
splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.

15%-ná kontrola vzoriek operácií a projektov Kohézneho fondu:

MF SR zodpovedá za zabezpečenie vykonávania 15%-nej kontroly vzoriek operácií a projektov KF v súlade s Nariadením EK 1386/2002/ES (článok 9 - 12).
Ide o celkom špecifickú formu kontrolnej činnosti, dôsledne oddelenú od ostatných následných finančných kontrol vyžadovaných pri hospodárení s prostriedkami ES a prostriedkami ŠR. Zároveň sa kontroly vzoriek operácií a projektov KF nesmú zamieňať s bežnou kontrolnou činnosťou, ktorú vykonáva PO, SOPO, RO, SORO a IO za účelom preskúmania splnenia požiadaviek zo strany KP pre poskytnutie prostriedkov (tzn. kontrola zúčtovacích dokladov a žiadosti o platbu KP).
Útvar vykonávajúci 15%-nú kontrolu vzoriek operácií a projektov KF musí byť dôsledne funkčne a organizačne oddelený od riadiacich štruktúr KF (PO, SOPO, RO, SORO a IO) a v žiadnom prípade sa nesmie priamo podieľať na riadení projektov KF a zodpovedať za administratívny proces spojený s ich realizáciou.
Podrobnosti o kontrole vzoriek operácií a projektov KF (analýza a vyhodnotenie možných rizík, výber kontrolovanej vzorky, výkon kontroly vzorky, vyhodnotenie výsledkov, spravodajské povinnosti a návrhy opatrení) stanoví MF SR.
Kontrola z rezortu MDPT SR a MŽP SR:
MDPT SR a MŽP SR vykonávajú následnú finančnú kontrolu projektov KF v súlade so zákonom NR SR č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrola z MF SR
MF SR je ústredný orgán štátnej správy pre finančnú kontrolu a vnútorný audit a plní svoje úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona NR SR č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem toho MF SR:
metodicky usmerňuje a koordinuje výkon finančnej kontroly vo verejnej správe, vrátane kontroly prostriedkov štrukturálnych fondov a KF poskytnutých SR na základe medzinárodných zmlúv;

zabezpečuje vykonávanie 15%-nej kontroly vzoriek operácií a projektov KF v súlade s Nariadením EK 1386/2002/ES (článok 9);
metodicky riadi a koordinuje činnosť útvarov určených v rámci organizačnej štruktúry ministerstiev poverených výkonom funkcie RO, SOPO alebo SORO a IO pri vykonávaní ex-post kontroly projektov KF podľa Nariadenia EK 1386/2002/ES (články 9-11).
Kontrola z NKU:

Najvyšší kontrolný úrad vykonáva kontrolu súvisiacu s vydávaním prehlásenia o ukončení pomoci pre projekt KF. Okrem tejto úlohy vykonáva následnú finančnú kontrolu hospodárenia v súlade so zákonom NR SR č.39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov.
Kontrola z ES a Európskeho účtovného dvora:
EK je oprávnená podľa, po predchádzajúcom minimálne jednodennom upozornení, vykonať kontroly na mieste, vrátane námatkových kontrol operácií financovaných z KF a riadiacich a kontrolných systémov. EK taktiež môže požiadať SR, aby vykonala kontrolu jednej alebo viacerých transakcií, pričom týchto kontrol sa môžu zúčastniť aj zástupcovia EK. Zamestnanci kontrolovanej inštitúcie sú povinní poskytovať EK počas realizácie týchto kontrol potrebnú súčinnosť.
Samostatné a nezávislé kontroly realizuje vo svojej pôsobnosti aj Európsky účtovný dvor.

8. Vnútorný audit

Vnútorný audit vykonávajú vnútorní audítori ministerstiev, v rámci ktorých sa nachádzajú RO, PO, SOPO a SORO ako aj IO.
Vnútorným auditom sa hodnotí:

systém vedenia účtovníctva a jeho organizačné zabezpečenie;
či dodržiavanie predpisov ES sa kontroluje predtým, ako je schválená príslušná platba KP;
či údaje v účtovnej závierke auditovaného subjektu zodpovedajú skutočnému stavu majetku a záväzkov, zdrojov financovania a hospodárenia s majetkom;
dodržiavanie rozpočtu auditovaného subjektu;
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri finančnom riadení a iných činnostiach auditovaného subjektu a úroveň vykonávania finančného riadenia auditovaného subjektu;
miera hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri využívaní materiálnych, finančných a ľudských zdrojov v rámci plnenia úloh auditovaného subjektu;
či postupy finančného riadenia auditovaného subjektu sú efektívne a účinné pri odhaľovaní a náprave nedostatkov v jeho činnosti;
súlad finančných operácií so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými aktmi riadenia a dodržiavanie hospodárnosti, efektívností a účinnosti pri ich vykonávaní;
metodické postupy auditovaného subjektu a ich dodržiavanie;
systém organizácie a riadenia činnosti všetkých realizačných štruktúr programu a ich informačné a účtovné systémy;
či sú riadne vedené dokumenty týkajúce sa vykonaných administratívnych a fyzických kontrol;
či je zabezpečené vykonávanie finančných kontrol v súlade so zákonom č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
správnosť spôsobu a metódy vykonávania finančných kontrol;
účinnosť systému technickej a finančnej kontroly;
primeranosť softvérového vybavenia auditovaného subjektu a stupeň jeho zabezpečenia;
primeranosť a úplnosť informácií, ktoré informačný systém auditovaného subjektu obsahuje vzhľadom na povahu a rozsah jeho činností;
uschovávanie a zabezpečenie dokumentácie vedenej auditovaným subjektom.
RO, SOPO a SORO ako aj IO predkladajú správy o výsledkoch vnútorného auditu týkajúce sa využívania finančných prostriedkov ES PO najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní ich konečných verzií od vnútorného audítora.
RO zasiela na EK plán auditov na bežný rok za všetky orgány zapojené do riadenia KF (RO, PO, SOPO a SORO ako aj IO) a prehľad zistení vykonaných auditov za predchádzajúci rok v rámci týchto orgánov. Plán auditov na bežný rok a prehľad zistení vykonaných auditov za predchádzajúci rok sa zasielajú do 31. januára bežného roka. Oba dokumenty musia byť sprístupnené EK.

9. Prehlásenie o ukončení pomoci

Vystavenie prehlásenia o ukončení pomoci pre projekt KF a jeho postúpenie na EK je jednou z nevyhnutných podmienok pre obdržanie záverečnej platby na daný projekt KF z ES. Prehlásenie o ukončení pomoci sa vystavuje po ukončení projektu KF. Orgánom povereným vydávaním prehlásenia o ukončení pomoci je na základe uznesenia vlády SR č.1029/2002 Najvyšší kontrolný úrad SR.
Vystavovanie prehlásenia o ukončení pomoci vychádza z nasledovných zásad:
orgán poverený vydávaním prehlásenia o ukončení pomoci musí byť pri jeho vystavovaní nezávislý od RO, PO, SOPO a SORO ako aj IO;
orgán poverený vydávaním prehlásenia o ukončení pomoci vykoná preverenia potrebné pre jeho vystavenie v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami ;
RO, PO, SOPO a SORO ako aj IO poskytujú orgánu vydávajúcemu prehlásenie o ukončení pomoci všetky požadované informácie a zabezpečia prístup k záznamom a ostatným dokumentom nevyhnutným pre vypracovanie prehlásenia o ukončení pomoci;
orgán vydávajúci prehlásenie o ukončení pomoci uskutočňuje potrebné opatrenia potrebné k tomu, aby získal primeranú záruku, že overovaný výkaz výdavkov je správny, že príslušné transakcie sú zákonné a správne, že projekt KF bol realizovaný v súlade s podmienkami Rozhodnutia EK o poskytnutí pomoci pre projekt KF a že ciele projektu KF podľa uvedeného rozhodnutia boli dosiahnuté;
prehlásenie o ukončení pomoci je vystavené vo forme podľa prílohy III Nariadenia EK 1386/2002/(ES);
prehlásenie o ukončení pomoci je založené na:
preskúmaní riadiacich a kontrolných systémov,
výsledkoch už vykonaných kontrol,
ďalšej kontrole vzoriek operácií podľa potreby,
Záverečnej správy o projekte KF;
súčasťou prehlásenia o ukončení pomoci je správa obsahujúca všetky zodpovedajúce údaje, z ktorých prehlásenie vychádza, vrátane zhrnutia nálezov všetkých kontrol vykonaných kontrolnými orgánmi SR a EÚ, ku ktorým mal orgán vydávajúci prehlásenie o ukončení pomoci prístup;
v prípade existencie závažných nedostatkov v riadení alebo kontrole alebo značného výskytu zistených nezrovnalostí alebo v prípade pochybností o tom či bol projekt KF realizovaný správne, ktoré neumožnia poskytnúť celkovú pozitívnu záruku ohľadne platnosti žiadosti o záverečnú platbu a konečného výkazu výdavkov, v prehlásení sa tieto okolnosti uvedú, vrátane odhadu rozsahu problému a jeho finančného dopadu;
prehlásenie o ukončení pomoci zasiela orgán poverený jeho vydávaním priamo na EK a na PO a RO pre informáciu;
v prípade, že existujú vážne prekážky pre vypracovaní prehlásenia o ukončení pomoci, alebo zistené nezrovnalosti sú závažného charakteru a nemožno na základe týchto skutočností zaujať stanovisko ku konečnému výkazu výdavkov a k žiadosti o záverečnú platbu, vedúci orgánu vydávajúceho prehlásenie o ukončení pomoci o tomto stave informuje vládu SR; informácia obsahuje návrh ďalšieho postupu a prípadných opatrení; ak je prehlásenie o ukončení pomoci následne zaslané EK, obsahuje už opatrenia prijaté vládou SR k odstráneniu zistených nezrovnalostí.

Obsah

1. Úvod 6 
2. Právny rámec pre Kohézny fond 7 
2.1 Prehľad právnych noriem Európskych spoločenstiev vzťahujúcich sa na Kohézny fond 7 
2.2 Prehľad právnych noriem Slovenskej republiky vzťahujúcich sa na Kohézny fond 7 
2.3 Medzinárodné zmluvy 8 
2.4 Zmluvné vzťahy medzi hlavnými subjektami riadenia Kohézneho fondu 8 
2.5 Uznesenia vlády Slovenskej republiky a ďalšie usmernenia v oblasti Kohézneho fondu 8 
3. Inštitucionálny rámec Kohézneho fondu 10 
3.1 Platobný orgán 10 
3.2 Sprostredkovateľský orgán pod Platobným orgánom 11 
3.3 Riadiaci orgán 11 
3.4 Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom 13 
3.5 Implementačný orgán 13 
3.6 Monitorovací výbor pre Kohézny fond 14 
3.7 Útvar metodiky finančnej kontroly a vnútorného auditu Ministerstva financií Slovenskej republiky 14 
3.8 Odbor finančnej kontroly prostriedkov ES na Ministerstve financií SR 15 
3.9 Kontrolné útvary ministerstiev 15 
3.10 Správy finančnej kontroly 15 
3.11 Útvary vnútorného auditu ministerstiev 15 
3.12 Centrálny kontaktný orgán pre OLAF v Slovenskej republike 16 
3.13 Orgán vydávajúci prehlásenie o ukončení pomoci 16 
4. Zmluvný rámec Kohézneho fondu v rámci Slovenskej republiky 17 
4.1 Dohoda medzi Riadiacim orgánom a Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom 17 
4.2 Dohoda medzi Platobným orgánom, Sprostredkovateľským orgánom pod Platobných orgánom a Implementačným orgánom 17 
4.3 Dohoda medzi Implementačným orgánom, Sprostredkovateľským orgánom pod Platobným orgánom a Konečným prijímateľom o financovaní projektu KF v sektore životného prostredia 18 
4.4 Dohoda medzi Implementačným orgánom a Sprostredkovateľským orgánom pod Platobným orgánom o financovaní projektu KF v sektore dopravy 19 
4.5 Zmluva medzi konečným prijímateľom a dodávateľom 20 
5. Finančné riadenie projektu Kohézneho fondu 21 
5.1 Pravidlá Európskych spoločenstiev pre využívanie prostriedkov z Kohézneho fondu 21 
5.2 Pravidlá Slovenskej republiky pre využívanie prostriedkov z Kohézneho fondu 22 
5.3 Finančné plánovanie, alokácia, stanovenie záväzku na projekt Kohézneho fondu a programové rozpočtovanie 24 
5.4 Systém finančného riadenia projektov Kohézneho fondu 26 
5.5 Finančné toky pri realizácii projektu Kohézneho fondu 27 
5.5.1 Obdržanie zálohovej platby z Európskych spoločenstiev 27 
5.5.2 Prevod finančných prostriedkov na základe predloženej žiadosti o platbu KP 27 
5.5.3 Certifikácia výdavkov 31 
5.5.4 Žiadosť o priebežnú platbu z Európskych spoločenstiev 33 
5.5.5 Záverečná správa o projekte Kohézneho fondu a záverečná platba 34 
5.6 Nezrovnalosti a vrátenie dlžných čiastok 36 
5.7 Používanie mien a kurzové rozdiely 38 
5.8 Účtovníctvo, finančné výkazníctvo a archivácia 39 
6. Monitorovanie a elektronická výmena údajov 40 
7. Finančná kontrola 42 
7.1 Následná finančná kontrola 43 
8. Vnútorný audit 45 
9. Prehlásenie o ukončení pomoci 46

Použité skratky

ECB - Európska centrálna banka
EK - Európska komisia
ES - Európske spoločenstvo
IO EIP – Implementačný orgán environmentálnych investičných projektov
IO - Implementačný orgán
KB - Komerčná banka
KF - Kohézny fond
KP - Konečný prijímateľ
PO - Platobný orgán
RO - Riadiaci orgán
SFK – správa finančnej kontroly
SOPO - Sprostredkovateľský orgán pod Platobným orgánom
SORO - Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom
SSC - Slovenská správa ciest
SR - Slovenská republika
ŠP - Štátna pokladnica
ŠR - štátny rozpočet
ŽSR - Železnice Slovenskej republiky

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

 1. Finančné vzťahy s EÚ
 2. Povstupové fondy EÚ
 3. Programové obdobie 2004 - 2006
 4. Kohézny fond
 5. Materiály
 6. Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.