Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Údaje podľa Smernice rady 2011-85-EÚ o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov

Smernica Rady 2011/85/EÚ o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov bola prijatá 8. novembra 2011. Touto smernicou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vlastnosti rozpočtových rámcov členských štátov. Tieto pravidlá sú nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania povinností členských štátov podľa ZFEÚ s cieľom vyhnúť sa nadmernému deficitu verejnej správy. Smernica je súčasťou tzv. Balíka šiestich opatrení (six-pack), ktorý sa skladal z piatich nariadení a jednej smernice. Tento balík opatrení okrem štatistických dôsledkov obsahuje niektoré právne požiadavky, ktoré majú dosah na zber a šírenie fiškálnych údajov štatistík. V oblasti rozpočtu boli zavedené viacročné prognózy príjmov, výdavkov, strednodobý rozpočtový rámec, pevné numerické fiškálne pravidlá ako aj nástroje pre zvýšenie transparentnosti rozpočtového procesu a jeho kontroly.

Na národnej úrovni sú požiadavky Smernice implementované najmä prostredníctvom zákona č. 523/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.  

V oblasti finančného výkazníctva a štatistiky išlo o zavedenie povinnosti pre členský štát zverejňovať na pravidelnej báze základnú štatistiku o príjmoch a výdavkoch verejnej správy, ale aj podmienené záväzky verejnej správy či účasť verejnej správy na kapitále obchodných spoločností. Požadované údaje sú zverejňované v nižšie uvedených kategóriách.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Finančná štatistika verejnej správy
  4. Údaje podľa Smernice rady 2011/85/EÚ o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.