Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Spoločenstvo

Spoločenstvo je právnickou osobou založenou vlastníkmi bytov a nebytových priestorov na spravovanie spoločných častí a spoločné zariadenia domu, nebytových priestorov v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstva a pozemkov. Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vedenom okresným úradom v sídle kraja príslušným podľa sídla spoločenstva. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie, ktoré tvoria všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov, štatutárnym orgánom je predseda  a činnosť spoločenstva kontroluje rada.

Podľa § 7c ods. 2 zákona o vlastníctve bytov predsedu volí zhromaždenie na tri roky. Za predsedu môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome a je bezúhonná.

Podľa § 14b ods. 1 písm. b) zákona o vlastníctve bytov o voľbe alebo odvolaní predsedu spoločenstva rozhodujú vlastníci nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Vlastníci podľa § 14 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov prijímajú rozhodnutia na zhromaždení alebo písomným hlasovaním.

Na zabezpečenie činností, ktoré súvisia so správou domu, môže predseda ako štatutárny orgán spoločenstva uzatvárať v mene a na účet vlastníkov zmluvy na dodávku tovarov alebo služieb, napr. na opravu výťahov, dodávku tepla, odvoz smetí, revízne kontroly a pod. Ide o činnosti, ktoré spoločenstvo nemôže zabezpečiť vo vlastnej réžii, a preto musí uzavrieť zmluvu na poskytnutie služby. Vlastníci si však môžu dohodnúť, že na platnosť niektorých zmlúv je potrebné ich schválenie zhromaždením vlastníkov.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Legislatíva a majetkové právo
  3. Majetkové právo
  4. Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  5. Spoločenstvo

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.