Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stanovisko MF SR k problematike hlasovania vlastníkov počas pandémie

Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky

k problematike hlasovania vlastníkov počas pandémie podľa zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Ustanovenie § 36f zákona č. 67/2020 Z.z. umožňuje uplatnenie práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome hlasovať aj využitím elektronických prostriedkov. Nejde o novú formu hlasovania. Doteraz zavedené formy hlasovania vlastníkov zostávajú zachované. Elektronické hlasovanie znamená iba nahradenie fyzickej prítomnosti vlastníka na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní elektronickým prejavom jeho vôle. Právo použiť pri hlasovaní elektronické prostriedky je časovo obmedzené len na obdobie pandémie, pretože z dôvodu protiepidemických opatrení nie je vhodné združovanie osôb na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní.

Za elektronické prostriedky možno považovať technické prostriedky na prenos obrazu a zvuku v reálnom čase umožňujúce obojsmernú komunikáciu (videokonferencia), ktoré sú uplatniteľné napr. na schôdzi vlastníkov, alebo aj iné prostriedky informačnej a komunikačnej technológie, umožňujúce individualizovaný prejav vôle, napríklad elektronická pošta alebo iný komunikačný program, ktorý identifikuje vlastníka nezameniteľným spôsobom, napríklad pridelením identifikátora organizátorom schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania.

Z dôvodu právnej istoty a relevantnosti hlasovania musia byť splnené podmienky, za ktorých sa elektronické hlasovanie vykoná. Elektronické hlasovanie musí podľa § 36f ods. 1 zákona č. 67/2020 Z.z. umožňovať napr. overenie totožnosti a účasti vlastníka, resp. musí byť z neho zrejmý prejav vôle, teda uplatnenie hlasu vlastníka. Taktiež je potrebné zabezpečiť ochranu hlasovania a jeho výsledkov pred zneužitím.

Individuálny prístup k technickým prostriedkom pri elektronickom hlasovaní zabezpečuje priamy prejav vôle vlastníka. Vzhľadom na túto skutočnosť stráca pri elektronickom hlasovaní zmysel zastupovanie iného vlastníka bytu alebo nebytového priestoru. Aj preukazovanie splnomocnenia je pri elektronickom hlasovaní prakticky nemožné, preto je zastupovanie iného vlastníka v tomto prípade vylúčené.

Výkon elektronického hlasovania jednorazovým prejavom vôle je v súlade s § 36f ods. 2 písm. b) zákona č. 67/2020 Z.z. možný ešte pred konaním schôdze vlastníkov alebo začiatkom písomného hlasovania, a to už odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania. Termín schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania sa podľa § 14a ods. 2 zákona o vlastníctve bytov oznamuje vlastníkom najneskôr sedem dní vopred. Organizátor schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania by mal určiť aj dátum a čas, do ktorého je možné elektronicky hlasovať, teda termín, do ktorého je schopný hlasy uplatnené elektronicky zahrnúť do výsledkov hlasovania. Z dôvodu transparentnosti hlasovania je dôvodné, aby elektronické hlasovanie skončilo najneskôr okamihom ukončenia hlasovania na schôdzi vlastníkov alebo skončením písomného hlasovania.

Za riadny a nerušený priebeh elektronického hlasovania zodpovedá jeho organizátor, teda spoločenstvo, správca alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí zvolali schôdzu vlastníkov alebo vyhlásili písomné hlasovanie. V zápisnici zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania musia byť osobitne uvedení tí vlastníci, ktorí hlasovali elektronicky. Uvedenie tejto skutočnosti v zápisnici je dôležité nielen z dôvodu kontroly priebehu hlasovania zo strany vlastníkov, ale aj z dôvodu prípadného uplatnenia práva prehlasovaného vlastníka na súde.