Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.1

Zmeny v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (verzia 4.1) vyplynuli z nasledovného:

Európska komisia za účelom zmiernenia dopadov hospodárskej a finančnej krízy navrhla zvýšiť zálohové platby poskytnuté členským krajinám. V tejto súvislosti EK pristúpila k revízii nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a zdôraznila možnosť jednotlivých členských krajín vyplácať zálohové platby prijímateľom zo súkromného sektora.

V nadväznosti na úlohu B.4 z uznesenia vlády SR č. 169/2009 zo dňa 25. februára 2009, ktorým bola prijatá „Správa o aktuálnych otázkach implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu“, bola MF SR vypracovaná „Analýza možností úpravy Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013“ (ďalej len „Analýza“). Cieľom Analýzy bolo zistiť možnosti rýchlejšieho využitia prostriedkov zálohových platieb, ktoré EK poskytla SR na mimorozpočtové účty certifikačného orgánu s cieľom flexibilnejšieho vyplácania finančných prostriedkov prijímateľom na realizáciu projektov. Z dôvodu špecifických informačných a finančných tokov bola Analýza zameraná len na operačné programy spadajúce pod Národný strategický referenčný rámec a nezahŕňa operačné programy Cieľa Európska územná spolupráca. Analýza bola dňa 16. 03. 2009 predložená podpredsedovi vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a do 25. 03. 2009 bola predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Na základe prijatých pripomienok bola Analýza upravená a minister financií schválil dňa 30. 03. 2009 implementáciu alternatívy 1 založenej na rozšírení oprávnených prijímateľov pre systém zálohových platieb a predfinancovania a zjednodušenie podmienok poskytnutia/zúčtovania zálohových platieb pri rozšírení oprávnených prijímateľov pre systém zálohových platieb.

Cieľom aplikovania tohto návrhu je, aby prostriedky zálohových platieb poskytnuté EK na mimorozpočtové účty certifikačného orgánu boli využívané flexibilnejšie, keďže všetci prijímatelia budú mať možnosť čerpania prostriedkov zálohovými platbami/predfinancovaním, čo priaznivo ovplyvní plynulé čerpanie prostriedkov ŠF a KF.

Zmeny v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 4.1 sa týkajú najmä:

- rozšírenia prijímateľov oprávnených na využívanie zálohových platieb/predfinancovania o subjekty súkromného sektora a úprava textu materiálu v časti Systém informačných a finančných tokov na národnej úrovni;

- zjednodušenia finančného riadenia v oblasti zálohových platieb, a to:

- úpravu textu materiálu v časti Zálohová platba z Európskej komisie; Platby na národnej úrovni; Systém účtov, t.j. stanovenie systému účtov prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie (Cieľ 3);

- aktualizácia príloh poradovým číslom 1, 14a, 14b, 14c, 14d, 15a,15c, 15d, 19a, 19b.

Riadiaci orgán môže stanoviť prísnejšie pravidlá pre zúčtovanie zálohových platieb ako tie, ktoré sú definované v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Dňom nadobudnutia platnosti materiálu dochádza k ukončeniu platnosti niektorých doteraz poskytnutých výnimiek zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. Výnimky sa týkajú rozšírenia oprávnených subjektov pre poskytnutie zálohových platieb, resp. predfinancovania. Výnimky boli poskytnuté listom ministra financií SR č.: MF/021587/2007-541, č.: MF/010792/2008-541, č.: MF/013855/2008-541, č.: MF/032658/2008-541.

Materiál nadobúda platnosť 30. apríla 2009.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Materiály
  6. Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.1

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.